Exodo 26:1-37

  • Say tabernakulo (1-37)

    • Saray abel na tolda (1-14)

    • Saray hamba tan patoonan (15-30)

    • Say kurtina tan sanib (31-37)

26  “Ipaalagey mo so tabernakulo+ a walaay samploran abel na tolda a gawad marakep a nilagan tinebey a linen, asul a tinebey, kolor-ube ya abel,* tan ambalbalangan tinebey. Burdaan mo iratan na kerubin.+  Kada abel na tolda et 28 kasiko* ed karukey tan 4 kasiko ed kalapar. Nepeg a nampaparay kabaleg na amin ya abel na tolda.+  Pansaipen so limaran abel na tolda pian magmaliw a sakey a dasig, tan say sananey a limaran tolda et pansaipen ed sakey a dasig.  Manggawa ka na saray pangikawitan a gawad asul a tinebey diad gilig na samay abel na tolda a walad sampot na dasig, tan gawam met itan ed sankasampotan a gilig na samay sananey a dasig a pansaipan na satan.  Igawaan mo na 50 pangikawitan imay sakey ya abel na tolda tan 50 pangikawitan ed samay gilig na sananey ya abel na tolda pian manpepetekan iratan ed samay pansaipan da.  Manggawa kay 50 balitok a panagkawit tan pansaipen mo iray abel na tolda ed panamegley na saray panagkawit, tan natuop so sakey a tabernakulo.+  “Manggawa ka met na abel a gawad bagoy kanding+ parad tolda ya itapew ed tabernakulo. Manggawa kay 11 ya abel na tolda.+  Kada abel na tolda et 30 kasiko ed karukey tan 4 kasiko ed kalapar. Nepeg a nampaparay kabaleg na amin a 11 ya abel na tolda.  Pansasaip mo so limaran abel na tolda tan pansasaip mo met imay anemiran abel na tolda, tan itupim so komanem ya abel na tolda a walad arap na tabernakulo. 10  Tan manggawa kay 50 pangikawitan ed gilig na sakey ya abel na tolda, samay sankasampotan ed dasig, tan 50 pangikawitan ed gilig na samay sakey ya abel na tolda diad pansaipan da. 11  Manggawa kay 50 panagkawit a gansa tan ikawit mo iratan ed saray pangikawitan tan pansaip mo so tolda, tan magmaliw itan a saksakey. 12  Onkanan saloy so sulok na saray abel na tolda. Kapaldua ed samay sulok a parte na abel na tolda a walad beneg na tabernakulo et magmaliw a saloy. 13  Samay sulok na abel na tolda ed duaran diking na tabernakulo et mas andukey na sankasiko. Onsakbong itan ed duaran diking. 14  “Manggawa ka met na sakbong na tolda a gawad katat na kalakian a karnero a kinoloran na ambalanga tan tapewan mo itan na sakbong a gawad katat na poka.*+ 15  “Manggawa ka na saray hamba+ na tabernakulo a gawad kiew na acacia, a saratan et maptek ya akaalagey.+ 16  Kada hamba et samploran kasiko ed katagey tan sakey tan kapalduan kasiko ed kalapar. 17  Kada hamba et walaay duaran kagor* a nanabay. Ontan so panggawam ed amin a hamba na tabernakulo. 18  Manggawa kay 20 hamba parad bandad abalaten a diking na tabernakulo. 19  “Manggawa kay 40 pilak a patoonan+ ed silong na 20 hamba: duaran patoonan ed silong na sakey a hamba parad duaran kagor na satan tan duaran patoonan ed silong na kada ontumbok a hamba parad duaran kagor na satan.+ 20  Manggawa kay 20 hamba parad samay sakey a diking na tabernakulo, samay walad bandad amianen 21  tan 40 pilak a patoonan ed saratan, duaran patoonan ed silong na sakey a hamba tan duaran patoonan ed silong na kada ontumbok a hamba. 22  Manggawa kay anemiran hamba parad beneg a parte na tabernakulo diad bandad sagur.+ 23  Manggawa kay duaran hamba ya onkana bilang duaran pinagkaposte ed saray suyok diad beneg na tabernakulo. 24  Doblien iratan manlapud leksab ya anggad tagey, anggad unonan kondiling. Oniay nepeg a gawaen ed satan a dua, tan magmaliw iratan a duaran poste ed saray suyok. 25  Tan nepeg a walay waloran hamba tan 16 a pilak a patoonan ed saratan, duaran patoonan ed silong na sakey a hamba tan duaran patoonan ed kada ontumbok a hamba. 26  “Manggawa ka na saray baras a manlapud acacia, limara parad saray hamba ed sakey a diking na tabernakulo,+ 27  tan limaran baras parad saray hamba ed samay sakey a diking na tabernakulo, tan limaran baras parad saray hamba ed diking na tabernakulo diad beneg a parte a walad bandad sagur. 28  Say baras ed pegley ya akabenlag ed saray hamba et onnatnat manlapud sampot ya anggad sampot. 29  “Balkot mo na balitok iray hamba,+ tan manggawa kay balitok iran kondiling a pangisuroban ed saray baras, tan balkot mo na balitok iray baras. 30  Ipaalagey mo so tabernakulo unong ed plano na satan ya impanengneng kod sika diad palandey.+ 31  “Manggawa kay kurtina+ a gawad asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, tan marakep a nilagan tinebey a linen. Nepeg a walaan itan na saray imburdan kerubin. 32  Isabit mo itan ed apatiran lusek a gawad acacia a binalkot na balitok. Nepeg a balitok iray kawit na saratan. Nepeg ya ipaalagey iray lusek ed apatiran pilak a patoonan. 33  Isabit mo so kurtina ed leksab na saray panagkawit tan iyakar mo so kaban na Testimonya+ diad loob na satan. Say kurtina so mangibiig ed Masanto+ tan say Sankasantosan.+ 34  Itapew mo so sakob diad kaban na Testimonya a walad loob na Sankasantosan. 35  “Iyan mod paway na kurtina so lamisaan, a say kandelero+ et walad petek na lamisaan diad bandad abalaten a diking na tabernakulo; tan iyan mod bandad amianen a diking so lamisaan. 36  Igawaan moy sanib* so lolooban ed tolda, a satan et gawad asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, tan marakep a nilagan tinebey a linen.+ 37  Igawaan mo na limaran lusek so sanib,* a saratan et gawad acacia tan balkot mo iratan na balitok. Nepeg a balitok iray kawit na saratan, tan manggawa kay limaran gansa a patoonan parad saratan.

Paimanod leksab

Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Say Hebreon salita a tahash et nayarin sakey ya ayep ed dayat a tatawagen ed Ingles a seal. Singa iya kabaleg na dolphin.
Odino “akaalagey a poste.”
Odino “kurtina.”
Odino “kurtina.”