Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Exodo

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Dinmakel iray Israelita diad Ehipto (1-7)

  • Pinairap na Faraon iray Israelita (8-14)

  • Agpinatey na saray matakot ed Dios a manamianak iray kapangiyanak (15-22)

 • 2

  • Inkiyanak nen Moises (1-4)

  • Tinagibi na biin anak na Faraon si Moises (5-10)

  • Batik ed Midian si Moises tan inasawa toy Zipora (11-22)

  • Dinengel na Dios so panakis na saray Israelita (23-25)

 • 3

  • Si Moises tan say mandarlang a kiew (1-12)

  • Impaliwawa nen Jehova so ngaran To (13-15)

  • Ingganggan nen Jehova si Moises (16-22)

 • 4

  • Taloran tanda a gawaen nen Moises (1-9)

  • Pakalikna nen Moises et agto sarag (10-17)

  • Pinmawil ed Ehipto si Moises (18-26)

  • Akaiba lamet nen Moises si Aaron (27-31)

 • 5

  • Si Moises tan Aaron ed arapan na Faraon (1-5)

  • Linmoor so panamairap (6-18)

  • Tinetel na Israel si Moises tan Aaron (19-23)

 • 6

  • Nisipan lamet so kibulos (1-13)

   • Agsigpot a niparungtal so ngaran nen Jehova (2, 3)

  • Kapolian nen Moises tan Aaron (14-27)

  • Onarap lamet ed Faraon si Moises (28-30)

 • 7

  • Pinabiskeg nen Jehova si Moises (1-7)

  • Nagmaliw a baleg ya uleg so baston nen Aaron (8-13)

  • Unonan salot: nagmaliw a dala so danum (14-25)

 • 8

  • Komaduan salot: patang (1-15)

  • Komatlon salot: ageyet (16-19)

  • Komapat a salot: apangat (20-32)

   • Agnaapektoan so Gosen (22, 23)

 • 9

  • Komaliman salot: impatey na ayayep (1-7)

  • Komanem a salot: pelsa ed too tan ayep (8-12)

  • Komapiton salot: uran a kristal (13-35)

   • Nipanengneng ed Faraon so pakayari na Dios (16)

   • Niyabawag so ngaran nen Jehova (16)

 • 10

  • Komawalon salot: duron (1-20)

  • Komasiam a salot: bilunget (21-29)

 • 11

  • Nipaamta so komasamplon salot (1-10)

   • Onkerew na regalo iray Israelita (2)

 • 12

  • Inkigapo na Paskua (1-28)

   • Iwalsik so dala ed saray lusek na puerta (7)

  • Komasamplon salot: pinatey iray panguloan (29-32)

  • Inggapo na intaynan (33-42)

   •  Impanampot na 430 taon (40, 41)

  • Saray bilin ed pibiang ed Paskua (43-51)

 • 13

  • Kayarian nen Jehova so amin a panguloan a laki (1, 2)

  • Piesta na Andi-lebaduran Tinapay (3-10)

  • Iyapay ed Dios so amin a panguloan a laki (11-16)

  • Intonton so Israel paonlad Ambalangan Dayat (17-20)

  • Lusek a lurem tan apoy (21, 22)

 • 14

  • Akasabid dayat so Israel (1-4)

  • Inusilan na Faraon so Israel (5-14)

  • Binaliw na Israel so Ambalangan Dayat (15-25)

  • Nalner ed dayat iray Ehipsio (26-28)

  • Anisiay Israel ed si Jehova (29-31)

 • 15

  • Kansion na pananalo a kinansion nen Moises tan Israel (1-19)

  • Angansion si Miriam bilang ebat (20, 21)

  • Nagmaliw a masamit so ampait a danum (22-27)

 • 16

  • Nanmeremere iray totoo lapud naakan (1-3)

  • Nadngel nen Jehova so panmemeremere (4-12)

  • Naikdan ira na pugo tan mana (13-21)

  • Anggapoy mana no Sabaton (22-30)

  • Insinop so mana bilang panonot (31-36)

 • 17

  • Reklamo lapud anggapoy danum diad Horeb (1-4)

  • Danum manlapud bato (5-7)

  • Inyataki tan inkatalo na saray Amalekita (8-16)

 • 18

  • Sinmabi si Jetro tan Zipora (1-12)

  • Insimbawa nen Jetro so panuro na saray ukom (13-27)

 • 19

  • Diad Palandey Sinai (1-25)

   • Magmaliw a panarian na saray saserdote so Israel (5, 6)

   • Pinasanto iray totoo pian onarap ed Dios (14, 15)

 • 20

  • Say Samploran Ganggan (1-17)

  • Tinmakot so Israel lapud anengneng to (18-21)

  • Saray bilin nipaakar ed panagdayew (22-26)

 • 21

  • Saray ganggan parad Israel (1-36)

   • Nipaakar ed Hebreon ariripen (2-11)

   • Nipaakar ed inkaruksan ginawa ed kaparan too (12-27)

   • Nipaakar ed ayayep (28-36)

 • 22

  • Saray ganggan parad Israel (1-31)

   • Nipaakar ed panagtakew (1-4)

   • Nipaakar ed pakaderal na tanem (5, 6)

   • Nipaakar ed pambayar ed akanggawa (7-15)

   • Nipaakar ed panag-ayat (16, 17)

   • Nipaakar ed panagdayew tan hustisya parad amin (18-31)

 • 23

  • Saray ganggan parad Israel (1-19)

   • Nipaakar ed matua tan patas a pidedeneng (1-9)

   • Nipaakar ed saray sabaton tan piesta (10-19)

  • Iwanwan na anghel so Israel (20-26)

  • Pangayarian ed dalin tan saray ketegan (27-33)

 • 24

  • Inmabobon iray totoo a sumpalen day sipanan (1-11)

  • Si Moises diad Palandey Sinai (12-18)

 • 25

  • Saray kontribusyon parad tabernakulo (1-9)

  • Say Kaban (10-22)

  • Say lamisaan (23-30)

  • Say kandelero (31-40)

 • 26

  • Say tabernakulo (1-37)

   • Saray abel na tolda (1-14)

   • Saray hamba tan patoonan (15-30)

   • Say kurtina tan sanib (31-37)

 • 27

  • Altar parad apay a popoolan (1-8)

  • Say sular (9-19)

  • Larak parad kandelero (20-21)

 • 28

  • Saray kawes na saserdote (1-5)

  • Say efod (6-14)

  • Say apis na pagew (15-30)

   • Urim tan Tumim (30)

  • Say andiay-taklay a latop (31-35)

  • Say turbante a walaay balitok a metal (36-39)

  • Arum nin kawes na saserdote (40-43)

 • 29

  • Inkaturo na saray saserdote (1-37)

  • Say inagew-agew ya apay (38-46)

 • 30

  • Altar parad insenso (1-10)

  • Say sensus tan kuarta parad pananakbong (11-16)

  •  Gansan palanggana parad panuras (17-21)

  • Espisyal a timpla na larak a panaglana (22-33)

  • Panagtimpla na masanton insenso (34-38)

 • 31

  • Napnoy masanton espiritu na Dios iray marunong a komikimey (1-11)

  • Sabaton, tanda ed baetan na Dios tan Israel (12-17)

  • Say duaran tapyas na bato (18)

 • 32

  • Impandayew ed balitok a kilaw a baka (1-35)

   • Nadngel nen Moises so nikadkaduman panangansion (17, 18)

   • Imbetag nen Moises iray tapyas ya akasulatay ganggan (19)

   • Matoor ed si Jehova iray Levita (26-29)

 • 33

  • Mensahe na Dios parad panametek (1-6)

  • Tolda na pantitiponan ed paway na kampo (7-11)

  • Kinerew nen Moises a nanengneng toy gloria nen Jehova (12-23)

 • 34

  • Imparaan iray balon tapyas na bato (1-4)

  • Anengneng nen Moises so gloria nen Jehova (5-9)

  • Imbaga lamet iray detalye na sipanan (10-28)

  • Sinminag so lupa nen Moises (29-35)

 • 35

  • Saray bilin parad Sabaton (1-3)

  • Saray kontribusyon parad tabernakulo (4-29)

  • Napnoy espiritu si Bezalel tan Oholiab (30-35)

 • 36

  • Masulok so inter a kontribusyon (1-7)

  • Impanggawa ed tabernakulo (8-38)

 • 37

  • Impanggawa ed Kaban (1-9)

  • Say lamisaan (10-16)

  • Say kandelero (17-24)

  • Say altar parad insenso (25-29)

 • 38

  • Say altar parad apay a popoolan (1-7)

  • Say gansan palanggana (8)

  • Say sular (9-20)

  • Listaan na saray materyales na tabernakulo (21-31)

 • 39

  • Impanggawa ed saray kawes na saserdote (1)

  • Say efod (2-7)

  • Say apis na pagew (8-21)

  • Say andiay-taklay a latop (22-26)

  • Arum nin kawes na saserdote (27-29)

  • Say balitok a metal (30, 31)

  • Inusisa nen Moises so tabernakulo (32-43)

 • 40

  • Impangipaalagey ed tabernakulo (1-33)

  • Napnoy gloria nen Jehova so tabernakulo (1-33)