Exodo 8:1-32

  • Komaduan salot: patang (1-15)

  • Komatlon salot: ageyet (16-19)

  • Komapat a salot: apangat (20-32)

    • Agnaapektoan so Gosen (22, 23)

8  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “La kad Faraon, tan ibagam ed sikato, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Ibulos mo iray totook pian makapanlingkor ira ed siak.+  No siansia nin agmo ra ibulos, saloten koy interon dalin a nasasakopan mo diad panamegley na saray patang.+  Tan say Ilog Nilo et napano na saray patang, tan onsakbit iratan tan onloob ira ed abung mo, ed kuartom, ed dukolan mo, ed kaabungan na saray lingkor mo tan ed saray totoom, diad saray pugon mo, tan diad saray kargaan* a panagmasaan mo.+  Saray patang et ondagsa ed sika, ed saray totoom, tan ed amin a lingkor mo.”’”  Agnambayag et inkuan nen Jehova ed si Moises: “Ibagam ed si Aaron, ‘Iyunat moy limam a sankaegnaan moy baston mo diad tapew na saray ilog, diad saray kanal na Nilo, tan diad saray maranum a karikaan, tan pasakbit mo iray patang diad dalin na Ehipto.’”  Kanian inyunat nen Aaron so lima to diad tapew na saray danum na Ehipto, tan sinmakbit iray patang tan sinakbongan da so dalin na Ehipto.  Balet inalig itan na saray managmahikon saserdote diad panamegley na mahiko ra, tan pinasakbit da met iray patang diad dalin na Ehipto.+  Insan tinawag na Faraon si Moises tan Aaron tan inkuan to: “Mikasi kayod si Jehova ya ekalen tod siak tan ed totook iray patang,+ ta labay ko lan ibulos iray totoo pian makapanbagat ira ed si Jehova.”  Insan inkuan nen Moises ed Faraon: “Walad sikay desisyon no kapigan ak mikasi pian naekal iray patang ed sika, saray lingkor mo, saray totoom, tan saray kaabungan mo. Dia labat ed Ilog Nilo so pansiansiaan da.” 10  Diad saya et inkuan to: “Nabuas.” Kanian inkuan to: “Nagawa so unong ed imbagam pian naamtaan mo ya anggapoy mipara ed si Jehova a Dios mi.+ 11  Ontaynan iray patang manlapud sika, saray kaabungan mo, saray lingkor mo, tan saray totoom. Dia labat ed Nilo so pansiansiaan da.”+ 12  Kanian tinaynan nen Moises tan Aaron so Faraon, tan akikasi si Moises ed si Jehova nipaakar ed saray patang ya inyakar Tod Faraon.+ 13  Insan ginawa nen Jehova imay kerew nen Moises, tan inaatey iray patang diad kaabungan, diad saray sular, tan diad saray uma. 14  Impanbubuntonan da iratan ya anggad aluslusbo la, tan binmanget so dalin. 15  Sanen anengneng na Faraon a maabig lay kipapasen, pinaawet toy puso to+ tan agto ra dinengel, unong ya imbaga nen Jehova. 16  Inkuan natan nen Jehova ed si Moises: “Ibagam ed si Aaron, ‘Itagey moy baston mo tan ibasig mod dabok na dalin, tan magmaliw iratan ya ageyet* ed interon dalin na Ehipto.’” 17  Tan ontan so ginawa ra. Intagey nen Aaron so baston a sankaegnaan to tan imbasig to ed dabok na dalin, tan inambungalan na saray ageyet so totoo tan ayayep. Nagmaliw ya ageyet so amin a dabok diad interon dalin na Ehipto.+ 18  Inalig itan na saray managmahikon saserdote pian mamawala met iray ageyet diad panamegley na mahiko ra,+ balet agda ayarian. Tan inambungalan na saray ageyet so totoo tan ayayep. 19  Kanian inkuan na saray managmahikon saserdote ed Faraon: “Gamet iya na Dios!”+ Balet nantultuloy ya inmawet so puso na Faraon, tan agto ra dinengel, unong ya imbaga nen Jehova. 20  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Masakbay kan ombangon no kabuasan tan alagey ka ed dalan antis ya onsabi so Faraon ed kawalaay danum. Tan ibagam ed sikato, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Ibulos mo iray totook pian makapanlingkor ira ed siak. 21  Balet no agmo ibulos iray totook, iyakar kod sika, ed saray lingkor mo, tan ed saray totoom tan kaabungan mo iray apangat;* tan saray kaabungan na Ehipto et napanoy apangat, tan sakbongan da ni ingen so dalin a panaayaman da.* 22  Diad satan ya agew et ibiig ko so dalin na Gosen a panaayaman na totook. Anggapoy apangat ya onla ditan,+ tan diad saya et naamtaan mo a siak, si Jehova, so wadia ed sayan dalin.+ 23  Tan mangiyan ak na pandumaan ed baetan na totook tan totoom. Nabuas et nagawa iyan tanda.”’” 24  Tan ontan so ginawa nen Jehova, tan dinmagsa so dakerakel ya apangat diad abung na Faraon tan diad kaabungan na saray lingkor to tan diad interon dalin na Ehipto.+ Dineral na saray apangat so dalin.+ 25  Diad kaunoran et tinawag na Faraon si Moises tan Aaron tan inkuan to: “La kayo, manbagat kayo ed Dios yo, dia ed sayan dalin.” 26  Balet inkuan nen Moises: “Ag-itan manepeg a gawaen, lapud say ibagat mi ed si Jehova a Dios mi et makapadimla ed saray Ehipsio.+ No manbagat kami na bengatlan makapadimla ed mismon imaton na saray Ehipsio, agda kami kasi tupaken? 27  Manbiahe kami taloy agew ed kalawakan, tan diman kami manbagat ed si Jehova a Dios mi, unong ya imbaga tod sikami.”+ 28  Inkuan natan na Faraon: “Ibulos ta kayo pian makapanbagat kayo ed si Jehova a Dios yo diad kalawakan. Agkayo labat la onaarawin maong. Mikasi kayo parad siak.”+ 29  Insan inkuan nen Moises: “Taynan ta ka la natan, tan mikasi ak ed si Jehova, tan nabuas et taynan la na saray apangat so Faraon, saray lingkor to, tan saray totoo to. Daput no agkami la lokoen* na Faraon diad agto pangibulos ed saray totoo pian manbagat ed si Jehova.”+ 30  Insan tinaynan nen Moises so Faraon tan akikasi ed si Jehova.+ 31  Kanian ginawa nen Jehova so imbaga nen Moises, tan tinaynan na saray apangat so Faraon, saray lingkor to, tan saray totoo to. Anggapoy akera anggan sakey. 32  Balet pinaawet lamet na Faraon so puso to tan agto imbulos iray totoo.

Paimanod leksab

Odino “saray yaong.”
Sakey iyan klase na melag ya insekto diad Ehipto, a kaparpara na ageyet.
Sakey a klase na apangat a mangetket.
Salanti, saray Ehipsio.
Odino “panggalawan.”