Exodo 25:1-40

  • Saray kontribusyon parad tabernakulo (1-9)

  • Say Kaban (10-22)

  • Say lamisaan (23-30)

  • Say kandelero (31-40)

25  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises:  “Ibagam ed saray totoo na Israel a mangibiig ira na kontribusyon parad siak; awat yo iray kontribusyon ed siak na kada too a pinakiwas na puso to.+  Saya so kontribusyon ya awaten yod sikara: balitok,+ pilak,+ gansa,+  asul a tinebey, kolor-ube ya abel,* ambalbalangan tinebey,* marakep a klase na linen, bagoy kanding,  saray katat na kalakian a karnero a kinoloray ambalanga, saray katat na poka,* kiew na acacia,+  larak a parad saray lamparaan,+ balsamo a parad larak a panaglana+ tan parad ambalingit ya insenso,+  tan saray baton onix tan arum ni ran bato ya ipeket ed efod+ tan ed apis na pagew.+  Manggawa ra na santuaryo parad siak, tan manayam* ak ed limog da.+  Gawa yo itan, say tabernakulo tan saray amin a kagawaan ditan, ya eksakto yon tumboken so pangaligan* ya ipanengneng kod sikayo.+ 10  “Nepeg iran manggawa na kaban a gawad kiew na acacia, a duara tan kapalduan kasiko* ed karukey tan sakey tan kapalduan kasiko ed kalapar tan sakey tan kapalduan kasiko ed katagey.+ 11  Insan mo itan balkoten na puron balitok+ ed loob tan paway, tan manggawa kay balitok a pinagka-keteg* diad paliber na satan.+ 12  Tan igawaan mo itan na apatiran kondiling a balitok tan ipeket mo iratan ed tagey na apatiran sali na satan, a duaran kondiling ed sakey a diking tan duaran kondiling ed biek a diking. 13  Tan manggawa ka na saray panagsakbatan a gawad kiew na acacia tan balkot mo iratan na balitok.+ 14  Isurob mo iray panagsakbatan ed saray kondiling a walad saray diking na Kaban pian naalsa so Kaban ed panamegley na saratan. 15  Mansiansia iray panagsakbatan ed saray kondiling na Kaban; ag-iratan nepeg ya ekalen ditan.+ 16  Iyan mod Kaban so Testimonya ya iter kod sika.+ 17  “Manggawa kay sakob a puron balitok, a duara tan kapalduan kasiko ed karukey tan sakey tan kapalduan kasiko ed kalapar.+ 18  Manggawa kay duaran kerubin a balitok; nepeg a saratan et pinanday a balitok ed biek tan biek a sampot na sakob.+ 19  Gawaen mo iray kerubin ed nantupag a sampot, sakey a kerubin ed kada sampot na sakob. 20  Nepeg ya akabuskag a patagey so duaran payak na saray kerubin, a sasakbongan na saratan so sakob,+ tan nanarapan ira. Nepeg ya akaarap ed sakob iray kalupaan na saray kerubin. 21  Itapew mod Kaban so sakob,+ tan iyan mod Kaban so Testimonya ya iter kod sika. 22  Ditan et iparungtal kod sika so inkasiak tan mitongtong ak ed sika diad tagey na sakob.+ Diad baetan na duaran kerubin a walad tapew na kaban na Testimonya et ipaamtak ed sika so amin ya iganggan kod sika parad saray Israelita. 23  “Manggawa ka met na lamisaan+ a gawad kiew na acacia, a duaran kasiko ed karukey tan sankasiko ed kalapar tan sakey tan kapalduan kasiko ed katagey.+ 24  Balkoten mo itan na puron balitok, tan manggawa kay balitok a pinagka-keteg* ed paliber na satan. 25  Igawaan mo itan na pinagkagilig to a sakey dakulap* so kalapar to tan balitok a pinagka-keteg* diad liber na pinagkagilig to. 26  Igawaan mo itan na apatiran kondiling a balitok tan iyan mo iray kondiling ed apatiran suyok ya akapeketan na apatiran sali. 27  Saray kondiling et nepeg ya asingger ed pinagkagilig, a saratan so pangisuroban ed saray palitek a pangalsaan ed lamisaan. 28  Manggawa ka na saray panagsakbatan a gawad kiew na acacia tan balkot mo iratan na balitok tan alsaen so lamisaan ed panamegley na saratan. 29  “Igawaan mo met itan na saray plato, saray kopa, saray pitsil tan yaong a pangibalesan da na saray apay ya iinumen. Nepeg a puron balitok iratan.+ 30  Tan naynay kan mangiyan na tinapay ya iyaapay diad lamisaan a walad arapan ko.+ 31  “Manggawa kay kandelero+ a gawad puron balitok. Say kandelero et nepeg a pinanday a balitok. Nampepeketan so sali, sengeg, saray sanga, saray kopa, saray punget, tan saray rosas to.+ 32  Tan anemiran sanga so onnatnat manlapud saray diking na kandelero, taloran sanga ed sakey a diking tan taloran sanga ed sananey a diking. 33  Taloran kopa a singa rosas na almendro so walad sakey a dasig na saray sanga, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas, tan taloran kopa a singa rosas na almendro so walad sananey a dasig na saray sanga, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas. Onia so nepeg a kinatnat na anemiran sanga manlapud sengeg na kandelero. 34  Diad sengeg na kandelero et walay apatiran kopa a singa rosas na almendro, a ditan et nansalet-salet iray punget tan rosas. 35  Sakey a punget so walad silong na unonan duaran sanga ya onnatnat manlapud sengeg tan sakey a punget ed silong na samay ontumbok a duaran sanga tan sakey a punget ed silong na samay ontumbok a duaran sanga, parad saray anemiran sanga ya onnanatnat manlapud sengeg. 36  Nepeg a nampepeketan iray punget tan saray sanga tan say interon kandelero tan gawad saksakey a piraso na puro tan pinanday a balitok.+ 37  Igawaan mo itan na pitoran lamparaan, tan sano selselan iray lamparaan et liwawaan day pasen a walad arapan na satan.+ 38  Nepeg a puron balitok iray panagsipit tan saray kargaan na ngalab na satan.+ 39  Nepeg a gawaen itan tan sarayan kagawaan manlapud sakey a talento* a puron balitok. 40  Seguroen mon gawaen iratan unong ed samay pangaligan* ya impanengneng kod sika diad palandey.+

Paimanod leksab

Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Say panagkolor ya inusar ed sayan tinebey et nanlapud insekto a kokus.
Say Hebreon salita a tahash et nayarin sakey ya ayep ed dayat a tatawagen ed Ingles a seal. Singa iya kabaleg na dolphin.
Odino “mantabernakulo.”
Odino “desinyo.”
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “pinagkadesinyo.”
Odino “pinagkadesinyo.”
Manga 7.4 sentimetro (2.9 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Say sakey a talento et 34.2 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “desinyo.”