Exodo 23:1-33

  • Saray ganggan parad Israel (1-19)

    • Nipaakar ed matua tan patas a pidedeneng (1-9)

    • Nipaakar ed saray sabaton tan piesta (10-19)

  • Iwanwan na anghel so Israel (20-26)

  • Pangayarian ed dalin tan saray ketegan (27-33)

23  “Agka mangikakayat* na balita ya aliwan tua.+ Agka mikokoopera ed sakey a mauges diad pagmaliw mon sakey a tasin walaay mauges a motibo.+  Agmo aaligen so karaklan diad panggawa na mauges, tan agmo pipikeweten so hustisya diad pantestigom pian pilaan so karaklan.*  Nepeg a patas ka no dengelen moy kaso na sakey a mairap-bilay.+  “No nanengneng mon nablos so kalakian a baka odino asno na kabusol mo, ipawil mo itan ed sikato.+  No say asno na samay mamubusol ed sika et anengneng mon atumba a walaay ambelat ya awit, agmo itan nepeg ya ibaliwala tan taynanan. Sikatoy tulongan mon mangukbar ed samay ayep.+  “Agmo nepeg a pikeweten so hustisya sano mangukom ka ed kaso na sakey a mairap-bilay ed limog yo.+  “Agka nepeg a mibiang ed palson akusasyon,* tan agmo papateyen so andiay kasalanan tan say matunong, ta agko iyabawag a matunong so sakey a mauges.*+  “Agka mangaawat na pasuksok, ta bulagen na pasuksok iray totoon walaay malinew a pakanengneng tan pikeweten na satan iray salita na totoon matunong.+  “Agmo papairapen so sakey a dayo. Amta yo no antoy liknaan na sakey a dayo,* ta dayo kayo nensaman ed dalin na Ehipto.+ 10  “Anem taon so pantanem moy bukel ed dalin mo tan pantipon mo na ani.+ 11  Balet diad komapiton taon et agmo itan tataneman tan dadalusan, tan manlapu ditan so kanen na saray mairap-bilay a kabaleyan mo, tan say kera da et kanen na saray atap ya ayep ed uma. Ontan so gawaen mod kaubasan mo tan saray taneman mo na kiew ya olibo. 12  “Anem agew so nepeg a pankimey mo; balet diad komapiton agew et ontunda ka ed trabahom, pian makapanpainawa so kalakian a bakam tan say asnom tan nainawaan so anak na aripen mon bii tan say dayo.+ 13  “Maalwar yon gawaen so amin ya imbagak ed sikayo,+ tan agyo bibitlaen so kangaranan na arum a dirios; ag-iratan nepeg a narengel ed saray bibil* yo.+ 14  “Mamitlo ed sakey taon so panselebram na piesta parad siak.+ 15  Selebraan mo so Piesta na Andi-lebaduran Tinapay.+ Pitoy agew ya andi-lebaduran tinapay so kanen mo, unong ya ingganggan kod sika, diad aturon panaon ed bulan na Abib,*+ lapud pinmaway kad Ehipto ed satan a panaon. Anggapoy nepeg ya onarap ed siak a kalimalima.+ 16  Ontan met, nepeg mon selebraan so Piesta na Panag-ani* na unona iran bunga na sagpot mo, manlapud intanem mo ed uma;+ tan say Piesta na Panagtipon* diad kasampotan na taon, sano tiponen mo manlapud uma iray resulta na sagpot mo.+ 17  Mamitlo ed sakey taon ya onarap ed tuan Katawan a Jehova+ so amin a lalaki yo. 18  “Agmo iyaapay a kaibay antokaman ya alebaduraan so dala na bagat a parad siak. Agnepeg a mansiansian sanlabi ya anggad kabuasan iray bagat a taba ya inyapay ed saray piesta a parad siak. 19  “Nepeg mon awiten ed abung nen Jehova a Dios mo so sankaabigan ed saray unonan aluton bunga na dalin mo.+ “Agmo ilalambong so kilaw a kanding ed gatas na ina to.+ 20  “Mangibaki ak na anghel ed unaan mo+ pian bantayan to ka ed dalan tan iyakar to kad pasen ya imparaan ko.+ 21  Dengel kad sikato, tan tulok moy ibabaga to. Agka manrerebelde ed sikato, ta agto perdonaen iray kasalanan mo,+ lapud say ngaran ko et walad sikato. 22  Balet no maalwar mon unoren so ibabaga to tan gawaen moy amin ya imbagak, busolen ko iray kalaban mo tan sumpaen ko iray onsusumpad sika. 23  Ta onlad unaan mo so anghel ko tan iyakar to kad saray Amoreo, saray Heteo, saray Perizeo, saray Canaanita, saray Heveo, tan saray Jebuseo, tan sigpot ko ran deralen.+ 24  Agka nepeg ya ondakmomo ed dirios da odino naayat a manlingkor ed saratan, tan agmo aaligen iray gagawaen da.+ Imbes, nepeg mon deralen iratan tan mekmeken iray sagradon lusek da.+ 25  Nepeg yon panlingkoran si Jehova a Dios yo,+ tan bendisyonan to so kanen tan danum yo.+ Ekalen to so sakit ed limog yo.+ 26  Anggapoy bii ed dalin mo a naekalan odino agmakaanak,+ tan ikdan ta kay andukey a bilay.* 27  “Antis kan onsabi et narengelan day nipaakar ed siak tan ontakot ira,+ tan wetweten ko so amin a totoon naabet mo, tan pabatiken ko so amin a kalaban mo lapud pakatalo ra.*+ 28  Antis kan onsabi et iyakar koy kaermenan,*+ tan pataynanen kod arapan mo iray Heveo, saray Canaanita, tan saray Heteo.+ 29  Agko ra pataynanen ed arapan mo diad loob na sakey taon, pian agmagmaliw ya ataynanan a pasen so dalin tan ag-ondakel iray atap ya ayayep ed uma a mamasakit ed sika.+ 30  Kalkalnaen ko ran pataynanen ed arapan mo, anggad magmaliw kan dakerakel tan nakayarian mo so dalin.+ 31  “Iletneg ko so ketegan mo manlapud Ambalangan Dayat ya anggad dayat na saray Filisteo tan manlapud kalawakan ya anggad Ilog;*+ lapud iyawat kod lima yo iray manaayam ed dalin, tan pataynanen mo ra ed arapan mo.+ 32  Agka misisipanan ed sikara odino ed saray dirios da.+ 33  Ag-ira nepeg a manayam ed dalin mo, pian agda ka sagyaten a mankasalanan ed siak. No panlingkoran mo so dirios da, seguradon magmaliw iyan patit ed sika.”+

Paimanod leksab

Literal, “mangaawit.”
Odino “pantestigom a labalabay na karaklan.”
Literal, “salita.”
Odino “agko absueltoen so sakey a mauges.”
Odino “Amta yo no antoy bilay (kamarerwa) na sakey a dayo.”
Literal, “sangi.”
Nengnengen so Apendise B15.
Tatawagen met a Piesta na Saray Alolong (Saray Tabernakulo).
Tatawagen met a Piesta na Saray Simba, odino Pentecostes.
Odino “tan gawaen kon kompleto so bilang na saray agew mo.”
Odino “tan pabenegen kod sika so amin a kalaban mo.”
Odino posiblin, “pakataranta; takot.”
Salanti, say Eufrates.