Exodo 5:1-23

  • Si Moises tan Aaron ed arapan na Faraon (1-5)

  • Linmoor so panamairap (6-18)

  • Tinetel na Israel si Moises tan Aaron (19-23)

5  Kayari na satan et linmoob si Moises tan Aaron tan inkuan dad Faraon: “Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel, ‘Ibulos mo iray totook pian makapanselebra ira na piesta parad siak diad kalawakan.’”  Balet inkuan na Faraon: “Siopa ’tay Jehova,+ pian tuloken koy ibabaga to ya ibulos koy Israel?+ Agkon balot kabat ’tay Jehova, tan sakey ni, agko ibulos so Israel.”+  Balet inkuan da: “Akitongtong ed sikami so Dios na saray Hebreo. Ipangasim, labay mi manbiahe na taloy agew diad kalawakan pian manbagat ed si Jehova a Dios mi;+ ta no andi et dusaen to kami ed panamegley na sakit odino espada.”  Oniay ebat na ari na Ehipto ed sikara: “Moises tan Aaron, akin et papatundaen yo iray totoo ed kimey da? Pawil kayo ed kimey* yo!”+  Tan inkuan ni na Faraon: “Nengneng yo no panoy karakel na totoo ed dalin, insan yo ra laingen patundaen ed trabaho ra.”  Diad saman met ya agew, ingganggan na Faraon iray managganggan tan saray kapatas da:  “Agyo la iikdan na dayami iray totoo diad panggawa day laryo.+ Paulyan yon sikaran mismo so onlan mantipon na dayami.  Balet siansia nin ipagawa yod sikara so datin karakel na laryo a gagawaen da. Agyo itan babawasan, ta mantatameeng* ira. Kanian ikekerew dan, ‘Labay mi onla, labay mi manbagat ed Dios mi!’  Pankimey yo ra na mas ambelat tan pantrabaho yo ran naynay, pian agda imanoen iray katilaan.” 10  Kanian pinmaway iray managganggan+ tan saray kapatas da tan inkuan dad saray totoo: “Oniay imbaga na Faraon, ‘Agta kayo la ikday dayami. 11  La kayo, sikayon mismo so mangalay dayami yo ed inerman a pakaromogan yo, balet agbalot napalemewan so kimey yo.’” 12  Kanian linmad nanduruman pasen ed dalin na Ehipto iray totoo pian mantipon na dayami. 13  Tan dadagdagen ira na saray managganggan: “Sumpal yoy kimey yo ed kada agew, a singa nen naiikdan kayo ni na dayami.” 14  Sinisiplatan da met iray kapatas na saray Israelita, a tinuro na saray managganggan na Faraon a manguley ed sikara.+ Tinepetan da ra: “Akin et agyo sinumpal so karakel na laryo a datin gagawaen yo? Ontan lay agawa nen karuman pati natan.” 15  Kanian linman nanreklamo ed Faraon iray kapatas na saray Israelita: “Akin et oniay pantratratom ed saray lingkor mo? 16  Anggapoy dayamin iiter ed saray lingkor mo balet ibabaga rad sikami, ‘Manggawa kayoy laryo!’ Sinisiplatan da iray lingkor mo anta saray totoom a mismo so akankasalanan.” 17  Balet inkuan to: “Mantatameeng* kayo, mantatameeng kayo!+ Kanian ibabaga yon, ‘Labay mi onla, labay mi manbagat ed si Jehova.’+ 18  Kanian la ki la, mantrabaho ki la! Anggapoy dayamin iter ed sikayo, balet parehon karakel na laryo so pawalaen yo.” 19  Insan naimano na saray kapatas na saray Israelita a baleg so problema ra lapud ganggan ya: “Agyon balot babawasan so karakel na laryo a nepeg yon gawaen ed inagew-agew.” 20  Kayari na satan et nabet day Moises tan Aaron, ya akaalagey diman a manaalagar ed sikara kapaway dan nanlapud Faraon. 21  Tampol ya inkuan dad sikara: “Komon ta imanoen tan ukomen kayo nen Jehova, ta binusol kami na Faraon tan saray lingkor to lapud sikayo,* tan inyan yod lima ra so espada a mamatey ed sikami.”+ 22  Insan tinmupleg si Moises ed si Jehova tan inkuan to: “Jehova, akin et pinairap mo irayan totoo? Akin et imbaki mo ak ni? 23  Manlapu lad inyarap ko ed Faraon pian mansalita diad ngaran mo,+ mas mauges laingen so impantrato tod sarayan totoo,+ tan agmo inliktar iray totoom.”+

Paimanod leksab

Odino “ed saray sasakbaten.”
Odino “mangingiras.”
Odino “Mangingiras.”
Odino “ta ginawa yo kamin ambangebanget ed Faraon tan ed saray lingkor to.”