Exodo 14:1-31

  • Akasabid dayat so Israel (1-4)

  • Inusilan na Faraon so Israel (5-14)

  • Binaliw na Israel so Ambalangan Dayat (15-25)

  • Nalner ed dayat iray Ehipsio (26-28)

  • Anisiay Israel ed si Jehova (29-31)

14  Inkuan natan nen Jehova ed si Moises:  “Ibagam ed saray Israelita ya ompawil ira tan mankampo ra ed arap na Pihahirot, diad baetan na Migdol tan say dayat, a sankabantag so Baal-zefon.+ Mankampo kayod arap na satan diad abay na dayat.  Insan oniay ibaga na Faraon nipaakar ed saray Israelita, ‘Agda la amtay arapen da. Agla ra makaalis ed kalawakan.’  Abuloyan kon onawet so puso na Faraon,+ tan usilan to ra, tan igloriak so inkasiak diad panamegley to tan amin ya armada to;+ tan naamtaan na saray Ehipsio a siak si Jehova.”+ Kanian ontan so ginawa ra.  Agnambayag et nipaamta ed ari na Ehipto a tinmaynan la ray totoo. Tampol ya anguman so puso na Faraon tan saray lingkor to nipaakar ed saray totoo,+ tan inkuan da: “Akin et ginawa tayo iya, ya imbulos tayoy Israel ya ariripen tayo?”  Kanian imparaan to iray karwahe ton pan-guerra, tan impila to iray sundalo to.+  Sikatoy angala na 600 a pinili iran karwahe tan arum ni ran karwahe ed Ehipto, ya akalugan iray sundalo ed kada sakey ed saratan.  Kanian inabuloyan nen Jehova ya onawet so puso na Faraon ya ari na Ehipto, tan inusilan to iray Israelita, legan iran ompapaway a mataletalek.*+  Inusilan ira na saray Ehipsio,+ tan naabotan la ra na amin a karwahe na Faraon tan saray akakabayon sundalo to tan armada to, legan a mankakampo ra ed gilig na dayat, diad Pihahirot, ya akaarap ed Baal-zefon. 10  Sanen akaasingger lay Faraon, tinmangwa iray Israelita tan anengneng da iray Ehipsio a manguusil ed sikara. Ataktakot iray Israelita tan tinmawag ira ed si Jehova.+ 11  Inkuan da ed si Moises: “Kasin inawit mo kami dia pian ompatey ed kalawakan lapud anggapoy ponponan ed Ehipto?+ Anto iyay ginawam ed sikami diad impangipaway mod sikami ed Ehipto? 12  Agta saya imay imbaga mi ed sika diad Ehipto sanen inkuan min, ‘Paulyan mo kami la, pian makapanlingkor kami ed saray Ehipsio’? Ta magmaong nin manlingkor kami ed saray Ehipsio nen say ompatey ed kalawakan.”+ 13  Insan inkuan nen Moises ed saray totoo: “Agkayo ontatakot.+ Manpakpel kayo tan nengneng yo so panangilaban nen Jehova, a gawaen to natan parad sikayo.+ Ta agyo lan balot nanengneng iray Ehipsio a nanenengneng yo natan.+ 14  Si Jehova a mismo so milaban parad sikayo,+ tan manpareen kayo.” 15  Inkuan natan nen Jehova ed si Moises: “Akin et siansia nin ontatawag ka ed siak? Ibagam ed saray Israelita ya ompikal la ran manbiahe. 16  Balet sika, itagey moy baston mo tan iyunat moy limam ed dayat tan belsay mo itan, pian makadalan iray Israelita ed amagan dalin diad pegley na dayat. 17  Balet siak, abuloyan kon onawet so kapusoan na saray Ehipsio, pian usilan da ra; kanian igloriak so inkasiak ed panamegley na Faraon tan say interon armada to, saray karwahe ton pan-guerra, tan saray sundalo ton akakabayo.+ 18  Tan naamtaan na saray Ehipsio a siak si Jehova sano igloriak so inkasiak ed panamegley na Faraon, saray karwahe ton pan-guerra, tan saray sundalo ton akakabayo.”+ 19  Insan samay anghel na tuan Dios+ a walad unaan na saray Israelita et inmalis tan linmad benegan da, tan samay singa lusek a lurem a walad unaan da et inmalis ed beneg tan nanayam ed benegan da.+ 20  Kanian nanayam itan ed baetan na saray Ehipsio tan saray Israelita.+ Diad sakey a dapag et sakey iyan ambilunget a lurem. Diad sananey a dapag et liliwawaan na satan so labi.+ Kanian sanlabin ag-akaasingger iray Ehipsio ed Israel. 21  Inyunat natan nen Moises so lima to ed dayat;+ tan sanlabin pinasener nen Jehova so dayat ed panamegley na maksil a dagem a manlalapud bukig, ya impagmaliw ton amagan dalin so dayat,+ tan abelsay so danum.+ 22  Kanian dinmalan iray Israelita ed amagan dalin diad pegley na dayat,+ legan a say danum et nagmaliw a singa padir ed nikawanan tan nikawigi ra.+ 23  Inusilan ira na saray Ehipsio, tan tinmumbok ed sikara diad pegley na dayat so amin a kabayo na Faraon, saray karwahe ton pan-guerra, tan saray sundalo to.+ 24  Legan na panagbantay ed kabuasan* et ninengneng nen Jehova iray Ehipsio manlapud pegley na singa lusek ya apoy tan lurem,+ tan winetwet to iray Ehipsio. 25  Ineekal to iray dalig na saray karwahe ra kanian nairapan iran manpabatik ed saratan, tan imbaga na saray Ehipsio: “Taynan tayo la iray Israelita, ta si Jehova so milalaban parad sikara sumpad sikatayo ran Ehipsio.”+ 26  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises: “Iyunat moy limam ed dayat pian ontabon so danum ed saray Ehipsio, saray karwahe ran pan-guerra, tan saray sundalo ran akakabayo.” 27  Tampol ya inyunat nen Moises so lima to ed dayat, tan sanen onkakabuasan la et pinmawil so dayat ed datin kipapasen to. Sanen ombabatik iray Ehipsio, imbantak nen Jehova iray Ehipsio diad pegley na dayat.+ 28  Tinabonan na ompapawil a danum iray karwahen pan-guerra tan saray sundalon akakabayo tan say interon armada na Faraon a tinmumbok ed sikara diad dayat.+ Anggapoy anggan sakey ya akaliktar ed sikara.+ 29  Balet nanakar iray Israelita ed amagan dalin diad pegley na dayat,+ tan say danum et nagmaliw a singa padir diad nikawanan tan nikawigi ra.+ 30  Kanian diad saman ya agew et inliktar nen Jehova so Israel manlapud lima na saray Ehipsio,+ tan anengneng na Israel ya inaatey la ray Ehipsio diad gilig na dayat. 31  Anengneng met na Israel so baleg a pakayari* ya inusar nen Jehova sumpad saray Ehipsio, tan tinmakot iray totoo ed si Jehova tan anisia ra ed si Jehova tan ed si Moises a lingkor to.+

Paimanod leksab

Literal, “legan ya akatagey so lima ra.”
Manga alas-2 na palbangon ya anggad alas-6 na kabuasan.
Literal, “lima.”