Exodo 21:1-36

  • Saray ganggan parad Israel (1-36)

    • Nipaakar ed Hebreon ariripen (2-11)

    • Nipaakar ed inkaruksan ginawa ed kaparan too (12-27)

    • Nipaakar ed ayayep (28-36)

21  “Saraya so ganggan ya ipasabim ed sikara:+  “No mangaliw kay sakey a Hebreon aripen,+ sikatoy anem taon a manlingkor bilang aripen, balet diad komapiton taon et sikatoy ibulos ya anggapoy bayaran to.+  No bukor toy sinmabi, bukor toy onalis. No walay asawa to, kaiba ton onalis so asawa to.  No sikatoy inikdan na katawan to na asawa tan angiyanak ed sikato na lalaki odino bibii, say asawa to tan ananak to et magmaliw a kayarian na katawan to, tan sikatoy ontaynan a bukor.+  Balet no ipilit na aripen tan ibaga ton, ‘Inarok so katawan ko, say asawak, tan saray ananak ko; agko labay so nibulos,’+  sikatoy iyakar na katawan to ed arapan na tuan Dios. Insan sikatoy iyasingger to ed puerta odino diad lusek na puerta, tan tebengen na katawan to so layag to ed panamegley na sakey a panagtebeng, tan sikatoy magmaliw ya aripen to legay bilay.  “No ilako na sakey a too so anak ton bii pian magmaliw ya aripen, sikatoy agnibulos a singa ed pangibubulos ed aripen a laki.  No ag-aliketan ed sikato so katawan to tan sikatoy agto la labay a magmaliw ya onkokomaduan asawa to, balet pasaliw tod arum,* sikatoy agto nayarin ilako ed saray dayo, lapud sikatoy tinilaan to.  No sikatoy iyasawa tod anak to, iter tod sikato iray kanepegan na anak a bii. 10  No sikatoy mangasawa na sananey, agto nepeg a bawasan so iiter ton kakanen, kawesen, tan say kanepegan+ na samay inmunan asawa to. 11  No agto iter ed sikato irayan taloran bengatla, sikatoy nibulos ya anggapoy bayaran to. 12  “Siopaman a kabilen toy sakey a too a sengegay ipatey to et nepeg a pateyen.+ 13  Balet no agto itan ginagala tan inyabuloy na tuan Dios a nagawa itan, mamili ak parad sika na sakey a pasen a nayarin batikan to.+ 14  No onsanok a maong so sakey a too ed kapara ton too tan sikatoy gagalaen ton pateyen,+ sayan too et nepeg ya ompatey, anggano sikatoy kaukolan yon alaen ed altar ko.+ 15  Samay mangabil ed ama to odino ina to et nepeg a pateyen.+ 16  “No siopaman et puersaan ton alaen so sakey a too+ tan sikatoy ilako to, odino aromog ed sikato iman a too,+ nepeg a sikatoy pateyen.+ 17  “Siopaman a mangayew* ed ama to odino ina to et nepeg a pateyen.+ 18  “Oniay gawaen no wala ray mankokolkol tan kabilen na sakey so kapara ton too ed panamegley na bato odino poniti* balet sikatoy ag-inatey, noagta agmakabangon ed dukolan: 19  No sarag toy onalagey tan manakar ed paway diad tulong na baston, samay angabil ed sikato et agla nadusa. Bayaran to labat imay toon arisgo to parad panaon ya abalang tod trabaho ya anggad iyabig to. 20  “No pekpeken na sakey a too so aripen ton laki odino bii tan ompatey, sikatoy nepeg a nadusa.+ 21  Balet no sikatoy ag-ompatey ed sakey odino duaran agew, sikatoy agnadusa, lapud sikatoy asaliw na akankayarian ed sikato. 22  “No wala ray manlalaban tan nasakitan day sakey a malukon tan sikatoy mananak ya andi ed oras,*+ balet agmanresulta ed ipatey,* nepeg a bayaran na samay akapasakit no antoy kerewen na asawa na samay bii; tan bayaran to itan diad panamegley na saray ukom.+ 23  Balet no manresulta itan ed ipatey, nepeg ya iter moy bilay parad bilay,*+ 24  mata parad mata, ngipen parad ngipen, lima parad lima, sali parad sali,+ 25  sinit parad sinit, sugat parad sugat, poniti parad poniti. 26  “No napasakitan na sakey a too so mata na aripen ton laki odino mata na aripen ton bii tan abulag to itan, ibulos to so aripen bilang bayar ed mata to.+ 27  Tan no nakal to so ngipen na aripen ton laki odino aripen ton bii, nepeg ton ibulos so aripen bilang bayar ed ngipen to. 28  “No binuno na sakey a baka so sakey a laki odino bii tan sikatoy inatey, nepeg a tupaken so baka ya anggad ompatey+ tan agnepeg a kanen so karne to; balet agnadusa so akankayarian ed baka. 29  Balet no naynay lan mamubuno so baka tan apasakbayan la so akankayarian, balet agto itan babantayan, tan akapatey itan na laki odino bii, nepeg a tupaken so baka tan pateyen met imay akankayarian. 30  No sakey a dondon* so kerewen ed sikato, nepeg ton iter ya amin so kekerewen ed sikato bilang bayar a panondon ed bilay* to. 31  Balanglan say binuno na satan et anak a laki odino bii, nepeg a gawaen ed samay akankayarian ed baka so unong ed sayan ganggan. 32  No say binuno na baka et aripen a laki odino aripen a bii, sikatoy mangiter na 30 siklo* ed katawan na samay aripen, tan tupaken so baka ya anggad ompatey. 33  “No ekalen na sakey a too so sakob na abot odino mankotkot na sakey ya abot tan agto sakoban tan napelag ditan so sakey a baka odino asno, 34  manbayar so akanggawa ed abot.+ Nepeg ton bayaran so akankayarian ed ayep, tan kien to la imay inatey ya ayep. 35  No say baka na sakey a too et sinakitan to so baka na sananey tan inatey itan, nepeg dan ilako so mabilay a baka tan panapagan da imay nanlakoan; panapagan da met imay inatey ya ayep. 36  Odino no kabkabat a naynay lan mamubuno so sakey a baka balet ag-itan babantayan na samay akanggawa, sikatoy manbayar na baka parad baka, tan kien to la imay inatey ya ayep.

Paimanod leksab

Literal, “padondon to.”
Odino “mansalita na mauges.”
Odino posiblin, “sakey a kagawaan.”
Literal, “tan pinmaway iray ananak to.”
Odino “seryoson inkarisgo.”
Odino “kamarerwa parad kamarerwa.”
Odino “danyos.”
Odino “kamarerwa.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.