Exodo 12:1-51

  • Inkigapo na Paskua (1-28)

    • Iwalsik so dala ed saray lusek na puerta (7)

  • Komasamplon salot: pinatey iray panguloan (29-32)

  • Inggapo na intaynan (33-42)

    • Impanampot na 430 taon (40, 41)

  • Saray bilin ed pibiang ed Paskua (43-51)

12  Inkuan natan nen Jehova ed si Moises tan Aaron diad dalin na Ehipto:  “Sayan bulan so gapo na saray bulan parad sikayo. Saya so unaan ed saray bulan na taon parad sikayo.+  Ibagam ed amin a nantitipon ya Israelita, ‘Diad komasamplon agew na sayan bulan, mangala so balang sakey ed sikara na karnero+ parad sankaabungan na ama ra, sakey a karnero parad kada sankaabungan.  Balet no melag so sankaabungan tan agda nayarian ya upoten imay karnero, inabang da* itan ed sankaasinggeran a kaabay da* diad abung da unong ed bilang na too.* Sano manbibilang, nepeg ya amtaen no kaunongan so nayarian a kanen na sakey ed samay karnero.  Nepeg ya andiay depekto so karnero yo,+ sakey a kalakian a mantaoy sakey. Pilien yo so kilaw a kalakian ed saray karnero odino kanding.  Komponien yo itan anggad koma-14 ya agew na sayan bulan,+ tan pateyen itan na kada pamilya ed kongregasyon na Israel diad pansirunget.*+  Mangala ra na daiset a dala tan iwalsik da itan diad duaran lusek na puerta tan diad bandad tagey na puerta na saray abung a panganan da.+  “‘Nepeg dan kanen so karne ed saman a labi.+ Ikalot da itan tan ipangan dad andi-lebaduran tinapay+ tan ampait a bulobulong.+  Agyo itan kakanen a maeta odino inlambong, noagta ikalot yo itan, say ulo to a pati saray bikking tan loob-loob to. 10  Anggapoy ikekera yo ed satan ya anggad kabuasan, balet no walay kera yo ya anggad kabuasan et poolan yo itan.+ 11  Tan oniay nepeg yon pangan ed satan, ya akabalkes kayo,* akasulong iray sandalyas ed sali yo, tan sankaegnaan yoy baston yo; tan apuraen yon kanen itan. Saya so Paskua parad si Jehova. 12  Ta diad satan a labi et ondalan ak ed interon dalin na Ehipto tan pateyen ko so amin a panguloan ed dalin na Ehipto, manlapud too ya anggad ayep;+ tan ukomen ko so amin a dirios na Ehipto.+ Siak si Jehova. 13  Onkanan tanda yo so dala ed saray abung a kawalaan yo; tan nanengneng ko so dala tan labsanan ta kayo, tan ag-onsabin maneral ed sikayo so salot sano kabilen ko so dalin na Ehipto.+ 14  “‘Saman ya agew et onkanan pakanodnonotan yo, tan nepeg yon selebraan itan bilang piesta parad si Jehova diad amin a henerasyon yo. Nepeg yon selebraan itan bilang manbayag a ganggan. 15  Pitoy agew so pangan yo na andi-lebaduran tinapay.+ On, diad unonan agew et ekalen yod kaabungan yo so pinaakseng a masa, ta siopaman a mangan na alebaduraan manlapud unona ya anggad komapiton agew, satan a too* et nepeg ya ekalen* ed Israel. 16  Diad unonan agew et nepeg kayon manggawa na masanton pandaragup, tan sananey nin masanton pandaragup diad komapiton agew. Agkayo mankikimey diad saratan ya agew.+ Samay nakaukolan a kanen na kada too* so nayari labat ya iparaan yo. 17  “‘Selebraan yo so Piesta na Andi-lebaduran Tinapay,+ ta diad saman a mismon agew et ipaway ko iray dakerakel a totoo* yo manlapud dalin na Ehipto. Tan nepeg yon selebraan iyan agew diad amin a henerasyon yo bilang manbayag a ganggan. 18  Diad labi na koma-14 ya agew ya anggad labi na koma-21 ya agew na unonan bulan, andi-lebaduran tinapay so nepeg yon kanen.+ 19  Nepeg ya anggapoy pinaakseng a masa diad kaabungan yo ed loob na pitoy agew, ta siopaman a mangan na alebaduraan, balanglan sikatoy dayo odino niyanak ed sayan dalin,+ satan a too* et nepeg ya ekalen* ed nantitipon a totoo na Israel.+ 20  Agkayo nepeg a mangan na antokaman ya alebaduraan. Andi-lebaduran tinapay so nepeg yon kanen diad amin ya ayaman yo.’” 21  Tampol a tinawag nen Moises so amin a mamatatken na Israel+ tan inkuan tod sikara: “La kayo tan mamili kayo na saray malangwer ya ayayep* parad kada pamilya yo, tan pakgeran yo so bagat parad Paskua. 22  Insan yo ilebleb ed dala a walad palanggana so sakey a bedber na tanaman a hisopo tan iwalsik yo so dala ed bandad tagey na puerta tan ed duaran lusek na puerta; tan anggapoy nepeg ya ompaway ed sikayo diad abung to ya anggad kabuasan. 23  Tan sano ondalan si Jehova a mangidapo na salot ed saray Ehipsio tan nanengneng to so dala ed bandad tagey na puerta tan ed duaran lusek na puerta, labsanan nen Jehova so puerta, tan agto abuloyan ya onloob ed kaabungan yo so salot a makapatey.*+ 24  “Nepeg yon selebraan iya bilang manbayag a totontonen a parad sika tan saray ananak yo.+ 25  Tan sano onloob kayo ed dalin ya iter nen Jehova ed sikayo, unong ya imbaga to la, nepeg yon gawaen iyan selebrasyon.+ 26  Tan sano tepetan kayo na saray ananak yo, ‘Antoy kabaliksan na sayan selebrasyon?’+ 27  ibaga yo, ‘Saya so bagat na Paskua parad si Jehova, a nilabsanan to iray kaabungan na saray Israelita diad Ehipto sanen indapo toy salot ed saray Ehipsio, balet inliktar to iray pamilya mi.’” Insan tinmalimukor tan dinmakmomo iray totoo. 28  Kanian linma iray Israelita tan ginawa ra so ingganggan nen Jehova ed si Moises tan Aaron.+ Ontan so ginawa ra. 29  Insan diad pegley-labi et pinatey nen Jehova so amin a panguloan ed dalin na Ehipto,+ manlapud panguloan na Faraon ya akayurong ed trono to ya anggad panguloan na narel a walad prisoan,* tan amin a panguloan na saray ayayep.+ 30  Abangon so Faraon ed saman a labi a pati saray amin a lingkor to tan arum ni ran Ehipsio, tan walay maksil a panugaog ed limog na saray Ehipsio, ta amin ya abung et walay inatey.+ 31  Tampol ton tinawag si Moises tan Aaron+ diad saman a labi tan inkuan to: “La kayo la, taynan yo iray totook, sikayo tan saray arum nin Israelita. La kayo la tan manlingkor kayo ed si Jehova, unong ya imbaga yo.+ 32  Awit yo met iray karnero tan saray baka yo tan la kayo la, unong ya imbaga yo.+ Balet bendisyonan yo ak met.” 33  Tan dinagdag na saray Ehipsio iray totoo pian taynan dan tampol+ so dalin “ta,” inkuan da, “seguradon ompatey kamin amin!”+ 34  Kanian inawit na saray totoo so minasa ran arina ya agni alebaduraan, a pati saray kargaan* a panagmasaan da ya abalkot na kawes ed takeb da. 35  Ginawa na saray Israelita so imbaga nen Moises ed sikara tan kinerewan da iray Ehipsio na saray kagawaan a pilak tan balitok pati kawekawes.+ 36  Inter nen Jehova ed saray totoo so pabor na saray Ehipsio, kanian inter dad sikara imay kinerew da, tan sinamsaman da iray Ehipsio.+ 37  Insan tinmaynan iray Israelita ed Rameses+ ya amaarap ira ed Sucot,+ a walaan ira na manga 600,000 lalakin manaakar, nilikud ed saray ugugaw.+ 38  Tan akila met ed sikara so baleg ya ulop na nanlalaok a totoo,*+ ontan met ed saray karnero tan baka, agaylan karakel iran ayayep. 39  Ginawa ran malimpek ya andi-lebaduran tinapay imay minasa ran arina ya inawit da manlapud Ehipto. Ag-itan alebaduraan, lapud inapura da ran pinataynan ed Ehipto kanian agla ra akapangitarya na abasto ra.+ 40  Say impanayam na saray Israelita ed arum a dalin, kaiba lay Ehipto,*+ et 430 taon.+ 41  Diad pansampot na 430 taon, diad saman a mismon agew, et pinmaway ed dalin na Ehipto so amin a dakerakel a totoo* nen Jehova. 42  Saman so labi a panselebra da ed impangipaway nen Jehova ed sikara manlapud dalin na Ehipto. Saman a labi et nepeg a selebraan na amin a totoo ed Israel diad amin a henerasyon da parad kirayewan nen Jehova.+ 43  Insan inkuan nen Jehova ed si Moises tan Aaron, “Saya so ganggan parad Paskua: Anggapoy dayo a nayarin mangan ed samay apay.+ 44  Balet no say sakey et walaan na aripen a sinaliw, sikatoy nepeg mon segaten.+ Diad ontan et sikatoy nayari lan mibiang a mangan. 45  Agnayarin mangan so sakey a miaayam tan sakey ya uupaan a trabahador. 46  Kanen itan diad loob na sakey ya abung. Agmo ipapaway ed abung so anggan anton parte na karne, tan agmo puputeren so anggan sakey a pukel na satan.+ 47  Selebraan itan na amin a nantitipon ya Israelita. 48  No walay dayo a miaayam ed sika tan labay ton selebraan so Paskua a parad si Jehova, nepeg a segaten so amin a lalaki ed sankaabungan to. Insan nayarian to lan selebraan itan, tan sikatoy magmaliw a singa sakey a niyanak ed sayan dalin. Balet anggapoy ag-asegat a nayarin mangan.+ 49  Saksakey a ganggan so onaplika parad samay niyanak ed sayan dalin tan ed samay dayo a miaayam ed sikayo.”+ 50  Kanian ginawa na amin ya Israelita so ingganggan nen Jehova ed si Moises tan Aaron. Ontan so ginawa ra. 51  Diad saman a mismon agew et impaway nen Jehova ed dalin na Ehipto iray Israelita a pati saray dakerakel a totoo* ra.

Paimanod leksab

Literal, “to.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “to.”
Literal, “diad baetan na duaran labi.”
Literal, “ya abalkesan iray balangbang yo.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “pateyen.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “iray armada.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “pateyen.”
Salanti, kilaw iran karnero odino kanding.
Literal, “so kadederal.”
Literal, “abung na bobon.”
Odino “saray yaong.”
Salanti, ulop na nanlalaok a totoon aliwan Israelita, a kaiba iray Ehipsio.
Odino “Say impanayam na saray Israelita, a nanayam ed Ehipto.”
Literal, “so amin ya armada.”
Literal, “saray armada.”