Deuteronomio 18:1-22

  • Apag na saray saserdote tan Levita (1-8)

  • Insebel so espiritismo (9-14)

  • Sakey a propeta a singa si Moises (15-19)

  • Panon a nabidbir iray palson propeta (20-22)

18  “Saray Levitan saserdote, tan say interon tribu nen Levi, et agnawalaan na apag odino tawir diad Israel. Kanen da iray apay a pinoolan parad si Jehova, a saratan so tawir to.+  Kanian ag-ira nawalaan na tawir ed limog na saray agagi ra. Si Jehova so tawir da, unong a sinalita tod sikara.  “Natan et saya so kanepegan na saray saserdote ed saray totoo: Siopaman a manbagat na kalakian a baka odino karnero et nepeg ton iter ed saserdote so takeb, panga, tan eges.  Iter mod sikato so unonan ilik mo, say balon alak mo, larak mo, tan say unonan bagoy karnero a kiniskis mod pulok mo.+  Sikato tan saray ananak to so pinili nen Jehova a Dios mo manlapud amin a tribu yo pian naynay a manlingkor diad ngaran nen Jehova.+  “Balet no taynan na sakey a Levita so sakey ed saray syudad yo diad Israel, a datin nanayaman to,+ tan labay to* so onlad pasen a pilien nen Jehova,*+  nayarian toy manlingkor ditan diad ngaran nen Jehova a Dios to a singa saray amin ya agagi to, saray Levita, a nipasen ditan ed arapan nen Jehova.+  Parehon karakel na naakan so naawat to a singa sikara,+ likud nid samay naawat to diad impangilako tod saray kayarian na inmuunan atateng to.  “Sano akaloob ka lad dalin ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo, agmo aaralen ya aligen iray makapadimlan kagagawa na saratan a nasyon.+ 10  Nepeg ya anggapoy siopaman ed sikayo a mangiparalan na anak ton laki odino bii diad apoy,+ manparles,+ manmahiko,+ mananap na saray tanda,+ sakey a managsalamangka,+ 11  siopaman a kontrolen toy arum ed panamegley na mahiko, onkonsulta ed espiritista+ odino managparles,+ odino siopaman ya ontupleg ed inatey.+ 12  Ta siopaman a manggagawa ed sarayan bengatla et makapadimla ed si Jehova, tan lapud sarayan makapadimlan kagagawa et pataynanen ira nen Jehova a Dios mo ed arapan mo. 13  Nepeg kan magmaliw ya andiay pakabalawan ed arapan nen Jehova a Dios mo.+ 14  “Ta sarayan nasyon a pataynanen mo et dinmengel ed saray managmahiko+ tan managparles,+ balet sinebelan ka nen Jehova a Dios mo a gawaen so antokaman a singa ontan. 15  Diad saray agagim et manuro si Jehova a Dios mo na sakey a propeta a singa siak. Sikatoy nepeg mon dengelen.+ 16  Satan so ebat ed samay kerew mod si Jehova a Dios mo diad Horeb ed samay agew na pantitipon*+ sanen inkuan mon, ‘Agmo la ipaparengel ed siak so boses nen Jehova a Dios ko odino ipapanengneng iyan baleg ya apoy, pian agak ompatey.’+ 17  Insan inkuan nen Jehova ed siak, ‘Maabig so imbaga ra. 18  Diad saray agagi ra et manuro ak na sakey a propeta a singa sika,+ tan iyan kod sangi to iray salitak,+ tan ibaga tod sikara so amin ya ingganggan kod sikato.+ 19  On, mikuentaan ak ed toon ag-ondengel ed saray salitak ya ibaga to diad ngaran ko.+ 20  “‘No walay propetan mapalakbat a mansalita diad ngaran ko anta agko ingganggan, odino sikatoy mansalita ed ngaran na arum a dirios, nepeg ya ompatey itan a propeta.+ 21  Balet nayarin ikuan mod sarilim: “Panon min naamtaan ya aliwan si Jehova so angibaga ed satan?” 22  No nansalita so propeta ed ngaran nen Jehova tan ag-agawa so sinalita to odino agtinmua, aliwan si Jehova so angibaga ed satan. Say propeta so mapalakbat ya angibaga ed satan. Sikatoy agyo nepeg a takotan.’

Paimanod leksab

Odino “na kamarerwa to.”
Salanti, say pasen a pilien nen Jehova bilang sentro na panagdayew.
Odino “kongregasyon.”