Deuteronomio 7:1-26

  • Pitoran nasyon a deralen (1-6)

  • Akin ya apili so Israel (7-11)

  • Ontalona iray matulok (12-26)

7  “Sano iyakar ka nen Jehova a Dios mo diad dalin a ngalngalim la nalooban tan nakayarian,+ upoten to met ed arapan mo irayan matoon nasyon:+ saray Heteo, Girgaseo, Amoreo,+ Canaanita, Perizeo, Heveo, tan saray Jebuseo,+ pitoran nasyon a mas matoo tan mabiskeg nen say sika.+  Iyawat irad sika nen Jehova a Dios mo, tan taloen mo ra.+ Nepeg mo ran deralen.+ Agka manggagawa na antokaman a pisisipanan ed sikara odino mangipatnag na panangasi ed sikara.+  Agka mikakasakey ed sikara diad panamegley na panangasawa.* Agmo iiter iray ananak mon bibii ed saray ananak dan lalaki odino aalaen iray ananak dan bibii parad saray ananak mon lalaki.+  Ta sagyaten da iray ananak mo ya ag-ontumbok ed siak pian manlingkor ed arum a dirios;+ diad satan et ondalang so sanok nen Jehova ed sikayo, tan tampol to kayon deralen.+  “Imbes, oniay nepeg yon gawaen ed sikara: Igeba yo iray altar da, buyak yo iray sagradon lusek da,+ itumba yo iray sagradon poste* ra,+ tan poolan yo iray imahen da.+  Ta masanto kayon totoo parad si Jehova a Dios yo, tan pinili kayo nen Jehova a Dios yo pian magmaliw a totoo to, say espisyal a kayarian* to, manlapud amin a totoo ed tapew na dalin.+  “Aliwan lapud sikayoy sankarakelan ed amin a totoo kanian pinabli kayo nen Jehova tan pinili to kayo,+ ta sikayoy sankaraisetan ed amin a totoo.+  Noagta lapud panangaro nen Jehova ed sikayo tan lapud sinumpal to so insamba tod saray inmuunan atateng yo,+ kanian impaway kayo nen Jehova ed panamegley na mabiskeg a lima, pian ibulos to kayod abung ya akaaripenan yo,+ manlapud pakayari* na Faraon ya ari na Ehipto.  Amtam a si Jehova a Dios mo so tuan Dios, say matoor a Dios, a manusumpal ed sipanan to tan mangipapatnag na matoor a panangaro to ed sanlibon henerasyon na saramay mangaaro ed sikato tan manusumpal ed saray ganggan to.+ 10  Balet arap-arapan ton balesen na kadederal iramay mamubusol ed sikato.+ Sikatoy aliwan matantan ya onsumpad saramay mamubusol ed sikato; arap-arapan to ran balesen. 11  Kanian maalwar mon sumpalen iray bilin tan totontonen tan ganggan ya iter kod sika natan, diad panggawam ed saratan. 12  “No mantultuloy yon dengelen irayan ganggan tan unoren tan gawaen yo iratan, sumpalen nen Jehova a Dios yo so sipanan tan ipatnag to so matoor a panangaro ya insamba tod saray inmuunan atateng yo. 13  Aroen to kayo tan bendisyonan to kayo tan parakelen to kayo. On, bendisyonan to kayo na dakerakel ya ananak,*+ tan saray bunga na dalin yo, bukel yo, balon alak yo, larak yo,+ saray kilaw na saray baka yo tan saray kordero ed saray pulok yo, diad dalin ya insipan tod saray inmuunan atateng yo ya iter tod sikayo.+ 14  Mas dakel a bendisyon so niwala ed sikayo nen saray arum a totoo;+ nawalaay ananak so amin a lalaki odino bibii ed limog yo odino ed saray ayayep yo.+ 15  Ekalen ed sikayo nen Jehova so amin a sakit, tan agto iyakar ed sikayo so antokaman a makapataktakot a sakit ya anengneng yod Ehipto.+ Imbes, iyakar to iratan ed saramay amin a mamubusol ed sikayo. 16  Nepeg yon deralen* so amin a totoo ya iyawat ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ Agyo ra kakasian,+ tan agyo nepeg a panlingkoran iray dirios da,+ ta magmaliw itan a patit ed sikayo.+ 17  “No ikuan mod pusom, ‘Sarayan nasyon et mas dakdakel nen say sikami. Panon ko ran pataynanen?’+ 18  agka nepeg ya ontakot ed sikara.+ Nonot mo no antoy ginawa nen Jehova a Dios mo ed Faraon tan ed interon Ehipto,+ 19  saray angkakabaleg a panangukom* ya anengneng mo tan saray tanda tan milagro+ tan say mabiskeg a lima tan say akaunat a taklay ya inusar nen Jehova a Dios mo ed impangipaway tod sika.+ Ontan so gawaen nen Jehova a Dios mo ed amin a totoon tatakotan mo.+ 20  Antis iran onsabi et iyakar nen Jehova a Dios mo so kaermenan,* anggad ompatey iramay atilak+ tan saramay iyaamotan da ka. 21  Agka ontatakot lapud sikara, ta walad sika si Jehova a Dios mo,+ say makapanyari tan makapadinayew a Dios.+ 22  “Kalkalnan pataynanen nen Jehova a Dios mo irayan nasyon diad arapan mo.+ Agka naabuloyan a mamatey ed sikaran tampol, pian ag-ondakel iray atap ya ayayep ed uma tan napeligroy bilay mo. 23  Iyawat irad sika nen Jehova a Dios mo tan sigpot mo ran taloen anggad naupot ira.+ 24  Iyawat tod limam iray arari ra,+ tan paandien mo so kangaranan da diad silong na tawen.+ Anggapoy makatalo ed sika,+ anggad naupot mo ra.+ 25  Nepeg yon poolan iray imahen na dirios da.+ Agyo pipilaleken so pilak tan balitok a walad saratan odino alaen itan parad sikayo,+ pian agkayo napatitan ed satan, ta makapadimla itan ed si Jehova a Dios yo.+ 26  Agkayo mangiloloob na makapadimlan bengatla diad abung yo ta magmaliw kayon sakey a bengatlan nigana ed kadederal a singa satan. Sigpot yon busolen tan dimlaen itan, lapud nigana itan ed kadederal.

Paimanod leksab

Odino “Agka mangaasawa odino miaasawa ed sikara.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “pinabpablin kayarian.”
Literal, “lima.”
Literal, “bendisyonan to so bunga na eges yo.”
Literal, “akmonen.”
Odino “subok.”
Odino posiblin, “pakataranta; takot.”