Deuteronomio 16:1-22

  • Paskua; Piesta na Andi-lebaduran Tinapay (1-8)

  • Piesta na Saray Simba (9-12)

  • Piesta na Saray Alolong (13-17)

  • Panuro ed saray ukom (18-20)

  • Saray insebel a dayewen (21, 22)

16  “Ngilinan mo so bulan na Abib,* tan selebraan mo so Paskua parad si Jehova a Dios mo,+ ta diad bulan na Abib et impaway ka nen Jehova a Dios mo ed Ehipto legan na labi.+  Tan ibagat mod si Jehova a Dios mo so apay parad Paskua,+ manlapud saray karnero tan saray baka,+ diad pasen a pilien nen Jehova parad ngaran to.+  Agka mamangan na antokaman ya alebaduraan a kaiba na satan;+ diad loob na pitoran agew et nepeg kan mangan na andi-lebaduran tinapay, say tinapay na panamairap, ta nangganat kan pinmaway ed dalin na Ehipto.+ Gawam iya pian legay bilay mo et nanonotan mo so agew ya impaway mod dalin na Ehipto.+  Diad loob na pitoran agew et nepeg ya anggapoy naromog a pinaakseng a masa a walad sika diad interon teritoryam,+ tan agnepeg a mansiansian sanlabi ya anggad ontumbok a kabuasan so dinanman a karne na samay ibagat mo diad labi na unonan agew.+  Agka naabuloyan a manbagat na apay parad Paskua ed anggan dinan labat a syudad ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo.  Nepeg a gawaen itan ed pasen a pilien nen Jehova a Dios mo parad ngaran to. Ibagat mo so apay parad Paskua kaselek na agew,+ no labi, diad samay panaon ya impaway mod Ehipto.  Ilutom itan tan akan mo+ diad pasen a pilien nen Jehova a Dios mo,+ tan diad kabuasan et nayarian yo lay ompawil ed saray tolda yo.  Anem agew kan mangan na andi-lebaduran tinapay, tan diad komapiton agew et walay sagradon pantitipon parad si Jehova a Dios mo. Agkan balot mankikimey.+  “Manbilang kay pitoran simba. Igapom so pambilang manlapud samay unonan impamalot mod pagey.+ 10  Insan selebraan mo so Piesta na Saray Simba parad si Jehova a Dios mo+ ya awit moy boluntaryon apay ya iter mo, unong ed impamendisyon ed sika nen Jehova a Dios mo.+ 11  Tan manliket kad arapan nen Jehova a Dios mo, sika tan say anak mon laki tan bii, say aripen mon laki tan bii, say Levita a walad loob na saray syudad* yo, say dayo, say ugaw ya ulilad ama,* tan say balo, a walad limog yo, diad pasen a pilien nen Jehova a Dios mo parad ngaran to.+ 12  Tandaan mo a nagmaliw kan aripen nensaman ed Ehipto,+ kanian nepeg mon gawaen tan sumpalen irayan totontonen. 13  “Selebraan mo so Piesta na Saray Alolong*+ ed loob na pitoran agew sano tiponen mo iray nanlapud panag-ilikan mo tan panagpespesan moy olibo tan ubas. 14  Manliket ka legan na piesta yo,+ sika tan say anak mon laki tan bii, say aripen mon laki tan bii, say Levita, say dayo, say ugaw ya ulilad ama, tan say balo, a walad loob na saray syudad yo. 15  Pitoy agew mon selebraan so piesta+ parad si Jehova a Dios mo diad pasen a pilien nen Jehova, ta bendisyonan nen Jehova a Dios mo so amin ya anien mo tan amin a gawaen mo,+ tan manliket kan maong.+ 16  “Mamitlo ed sakey taon ya onarap ed si Jehova a Dios mo iray amin a lalaki ed sikayo diad pasen a pilien to: no Piesta na Andi-lebaduran Tinapay,+ Piesta na Saray Simba,+ tan no Piesta na Saray Alolong,*+ tan anggapo ed sikara so nepeg ya onarap a kalimalima ed si Jehova. 17  Say regalo ya awiten na balang sakey et unong ed impamendisyon ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ 18  “Manuro kayo na saray ukom+ tan opisyal parad kada tribu diad amin a syudad* ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo, tan nepeg dan ukomen so totoo ed matunong a paraan. 19  Agyo pipikeweten so hustisya,+ agkayo manlalabi,+ odino mangaawat na pasuksok, ta bulagen na pasuksok iray mata na makabat+ tan pikeweten na satan iray salita na matunong. 20  Inkahustisya—inkahustisya so nepeg yon tumboken,+ pian mantultuloy kayon manbilay tan nakayarian yo so dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo. 21  “Agkayo mantatanem na anggan anton klase na kiew ya onkanan sagradon poste*+ yo diad abay na altar nen Jehova a Dios yo. 22  “Agkayo met mangipapaalagey na sagradon lusek yo,+ ta kabusol itan nen Jehova a Dios yo.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise B15.
Literal, “saray puerta.”
Odino “say ulila.”
Odino “Saray Temporaryon Siroman.”
Odino “Saray Temporaryon Siroman.”
Literal, “diad loob na amin a puerta yo.”
Nengnengen so Glosaryo.