Deuteronomio 5:1-33

  • Impisipanan nen Jehova diad Horeb (1-5)

  • Nibaga lamet so Samploran Ganggan (6-22)

  • Tinmakot iray totoo diad Palandey Sinai (23-33)

5  Diad saman et impatawag nen Moises so interon Israel tan inkuan tod sikara: “O Israel, dengel yo iray totontonen tan ganggan ya ipakabat kod sikayo natan, tan nepeg yon aralen tan maalwar ya unoren iratan.  Si Jehova a Dios tayo et akisipanan ed sikatayo diad Horeb.+  Agginawa nen Jehova iyan sipanan diad saray inmuunan atateng tayo, noagta diad sikatayo, amin tayon mabilay a wadia natan.  Diad palandey et arap-arapan ya akitongtong si Jehova ed sikayo manlapud apoy.+  Diad saman a panaon et akaalagey ak ed baetan nen Jehova tan sikayo+ pian ipasabi ed sikayoy mensahe nen Jehova, ta natatakot kayo lapud apoy tan agkayo tinmatdang ed palandey.+ Oniay inkuan to:  “‘Siak si Jehova a Dios mo, ya angipaway ed sika ed dalin na Ehipto, manlapud abung ya akaaripenan mo.+  Agka nepeg a nawalaan na arum a dirios nilikud ed siak.*+  “‘Agka manggagawa na imahen+ mo odino sakey a bengatlan kaparpara* na antokaman a walad tawen odino ed dalin odino ed karanuman ed dalin.  Agka ondadakmomo odino manlilingkor ed saratan,+ ta siak, si Jehova a Dios mo, et sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen,+ a manusa ed saray ananak lapud impakalingo na saray kaamaan, diad komatlon henerasyon tan diad komapat a henerasyon na saramay mamubusol ed siak,+ 10  balet ipapatnag koy matoor a panangaro* ed koma-sanlibon henerasyon na saramay mangaaro ed siak tan manusumpal ed saray ganggan ko. 11  “‘Agmo uusaren so ngaran nen Jehova a Dios mo ed andi-kakanaan,+ ta dusaen nen Jehova so siopaman a manguusar ed ngaran to ed andi-kakanaan.+ 12  “‘Ngilinan mo so agew na Sabaton pian mansiansia itan a sagrado, unong ya ingganggan ed sika nen Jehova a Dios mo.+ 13  Anem agew so pantrabahom tan panggawam ed amin a kimey mo,+ 14  balet say komapiton agew et sabaton parad si Jehova a Dios mo.+ Agka mankikimey,+ sika odino say anak mon laki odino bii, say aripen mon laki odino bii, odino say kalakian a bakam, asnom odino antokaman ed saray ayayep mo, odino say dayo a walad loob na saray syudad mo,*+ pian makapanpainawan singa sika so aripen mon laki tan bii.+ 15  Tandaan mo a nagmaliw kan aripen nensaman diad dalin na Ehipto tan impaway ka diman nen Jehova a Dios mo diad panamegley na mabiskeg a lima tan akaunat a taklay.+ Kanian ingganggan ka nen Jehova a Dios mo a ngilinan moy agew na Sabaton. 16  “‘Igalang moy amam tan inam,+ unong ya ingganggan ed sika nen Jehova a Dios mo, pian andukey so pambilay mo tan onaligwas ka* diad dalin ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo.+ 17  “‘Agka mamapatey.+ 18  “‘Agka met mikakalugoran.+ 19  “‘Agka met mantatakew.+ 20  “‘Agka met mantatasi na tila sumpad kaparam a too.+ 21  “‘Agmo met pampipilalekan so asawa na kaparam a too.+ Agmo met pampipilalekan so abung na kaparam a too, odino say uma to, odino say aripen ton laki odino bii, odino say kalakian a baka to, odino asno to, odino antokaman a kayarian na kaparam a too.’+ 22  “Sarayan ganggan* et imbaga nen Jehova ed interon kongregasyon yo diad palandey, a manlapud apoy, lurem, tan makapal a bilunget,+ tekep na maksil a boses, tan anggapo lay inyarum to; insan insulat to iratan ed duaran tapyas na bato tan inter tod siak.+ 23  “Balet sanen nadngel yo so boses manlapud kabilungetan, legan a mandarlang so palandey,+ inmasingger ed siak so amin ya ulo na saray tribu yo tan saray mamatatken yo. 24  Insan inkuan yo, ‘Impatnag ed sikami nen Jehova a Dios tayo so gloria tan katagyan to, tan nadngel mi so boses to manlapud apoy.+ Anengneng mi natan a nayarin pitongtongan na Dios so too tan sikatoy mansiansian mabilay.+ 25  Akin et ompatey kami natan? Ta nayari kamin upoten na sayan baleg ya apoy. No mantultuloy min narengel so boses nen Jehova a Dios tayo, seguradon ompatey kami. 26  Ta siopa ed amin a laman* so akadngel ed boses na mabilay a Dios a mansasalita manlapud apoy tan siansia nin mabilay a singa sikami? 27  Sika lay onasingger pian narengel mo so amin ya ibaga nen Jehova a Dios tayo, tan ibagam ed sikami so amin ya ibagad sika nen Jehova a Dios tayo, tan dengelen mi tan gawaen mi iratan.’+ 28  “Kanian nadngel nen Jehova iray salita ya imbaga yod siak, tan oniay inkuan nen Jehova ed siak, ‘Nadngel ko iray imbagad sika na sarayan totoo. Maabig so amin ya imbaga ra.+ 29  No mantultuloy labat ira komon a walaay puson ontatakot ed siak+ tan sumpalen da so amin a ganggan ko;+ diad satan et maabig so pansumpalan da tan saray ananak da diad andi-anggaan!+ 30  La ka, ibagam ed sikara: “Pawil kayod saray tolda yo.” 31  Balet mansiansia ka dia ed siak, tan ibagak ed sika so amin a bilin, totontonen, tan ganggan a nepeg mon ibangat ed sikara tan nepeg dan unoren diad dalin ya iter kod sikara a kayarianen da.’ 32  Sikayo ran totoo, nepeg a maalwar yon gawaen so ingganggan ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ Agkayo onaarap ed kawanan odino kawigi.+ 33  Nepeg kayon manakar ed amin a dalan ya ingganggan ed sikayo nen Jehova a Dios yo,+ pian manbilay tan onaligwas kayo tan ondukey iray agew yo diad dalin a kayarianen yo.+

Paimanod leksab

Odino “pian angatan mo ak.” Literal, “sumpad lupak.”
Odino “mangirepresenta.”
Odino “maaron-kaabigan.”
Literal, “saray puertam.”
Odino “tan maabig so pansumpalan mo.”
Literal, “salita.”
Odino “amin a katooan.”