Deuteronomio 12:1-32

  • Mandayew diad pasen a pilien na Dios (1-14)

  • Naabuloyan so pangan na karne balet pueray dala (15-28)

  • Agpapatitan ed arum a dirios (29-32)

12  “Saraya so totontonen tan ganggan a maalwar yon gawaen diad amin ya agew na pambilay yod dalin a nakayarian yo, ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo.  Diad saray nasyon a pataynanen yo et nepeg yon sigpot a deralen so amin a pasen a nanlingkoran dad saray dirios da,+ balanglan diad ataragey iran kapalandeyan odino diad saray pukdol odino diad silong na anggan dinan a masalompapak a kiew.  Nepeg yon igeba iray altar da, temeken iray sagradon lusek da,+ poolan iray sagradon poste* ra, tan batangen iray imahen na dirios da,+ a paandien yo iray kangaranan dad satan a pasen.+  “Agyo dadayewen ed ontan a paraan si Jehova a Dios yo.+  Imbes, anap yoy Jehova a Dios yo ed inerman a pasen a pilien to parad ngaran to tan pasen a panayaman to diad limog na amin a tribu yo, tan ditan so laen yo.+  Ditan so pangiyakaran yod saray apay yon popoolan,+ saray bagat yo, saray kakaplo yo,+ say kontribusyon yo,+ saray apay ya insipan yo, saray boluntaryon apay yo,+ tan say panguloan na saray baka tan karnero yo.+  Ditan so panganan yo diad arapan nen Jehova a Dios yo,+ sikayo tan say sankaabungan yo, tan panliketan yoy amin a pansasagpotan yo,+ lapud benendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo.  “Agyo nepeg a gawaen so singa gagawaen tayo natan, a gagawaen na balang sakey no antoy duga ed pakanengneng to,*  ta agkayo ni akasabi ed pasen a panayaman yo+ tan ed tawir ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo. 10  Sano ombaliw kayod Jordan+ tan manayam kayod dalin a nakayarian yo, ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo, seguradon pampainawaen to kayo manlapud amin ya akapaliber a kalaban yo, tan manayam kayod kaligenan.+ 11  Diad pasen a pilien nen Jehova parad ngaran to so pangawitan yod amin ya ingganggan kod sikayo+—saray apay yon popoolan, saray bagat yo, saray kakaplo yo,+ say kontribusyon yo, tan amin ya apay ya insipan yod si Jehova. 12  Manliket kayod arapan nen Jehova a Dios yo,+ sikayo, pati saray ananak yon lalaki tan bibii, saray ariripen yon lalaki tan bibii, tan say Levita a walad loob na saray syudad* yo, ta sikatoy ag-inikdan na apag odino tawir ya aliwan singa sikayo.+ 13  Manalwar kayo ya agyo iyaapay iray apay yon popoolan diad sananey a pasen a nanengneng yo.+ 14  Iyapay yo iray apay yon popoolan dia labat ed pasen a pilien nen Jehova, diad sakey ed saray teritorya na tribu yo, tan ditan yo gawaen so amin ya iganggan kod sikayo.+ 15  “Balet kapiganman a labay yo,* nayarian yoy mamakger na ayep tan mangan na karne,+ unong ed bendisyon ya inter lad sikayo nen Jehova a Dios yo, diad amin a syudad yo.* Nayarin kanen itan na agmalinis tan malinis a too, a singa pangan yoy ulsa. 16  Balet agyo kakanen so dala;+ nepeg yon iyibung itan ed dalin a singa danum.+ 17  Agyo nayarin kanen ed loob na saray syudad* yo so kakaplo na ilik yo, say balon alak yo, larak yo, say panguloan ed saray baka tan karnero yo,+ anggan dinan ed saray apay ya insipan yo, saray boluntaryon apay yo, odino say kontribusyon yo. 18  Saratan so kanen mod arapan nen Jehova a Dios mo, diad pasen a pilien nen Jehova a Dios mo+—sika tan say anak mon laki tan bii, say aripen mon laki tan bii, tan saray Levita a walad loob na saray syudad mo;* tan manliket kad arapan nen Jehova a Dios mo diad amin a pansasagpotan mo. 19  Manalwar ka ya agmo napaulyanan so Levita+ legan a manbibilay kad dalin mo. 20  “Sano paawangen nen Jehova a Dios mo so nasasakopan mon dalin,+ unong ya insipan tod sika,+ tan ibagam a, ‘Labay koy mangan na karne,’ ta makakapangan ka* na karne, nayarian moy mangan na karne, kapiganman a labay mo.*+ 21  No arawi kad pasen a pinili nen Jehova a Dios mo a pangipasenan tod ngaran to,+ mamakger ka na arum ed saray bakam odino arum ed saray karnerom ya inter ed sika nen Jehova, unong ya ingganggan kod sika, tan nayarian moy mangan ed loob na saray syudad mo* kapiganman a pirawat mo.* 22  Nayarian mon kanen itan a singa pangan mo ed ulsa;+ nayarin kanen itan na agmalinis tan malinis a too. 23  Basta determinado kayon agmangan na dala,+ ta say dala so bilay,*+ tan agyo kakanen so bilay* a kaiba na laman. 24  Agmo itan kakanen. Nepeg mon iyibung itan ed dalin a singa danum.+ 25  Agmo itan kakanen, pian maabig so pansumpalan mo tan saray ananak mo ya ontumbok ed sika, ta gagawaen mo so duga diad pakanengneng nen Jehova. 26  Sano onla kad pasen a pilien nen Jehova, say awiten mo labat et saray masanton bengatla a kayarian mo tan saray apay ya insipan mo. 27  Diman mo iyapay iray apay mon popoolan, say karne tan say dala,+ diad altar nen Jehova a Dios mo, tan nepeg ya iyibung so dala na saray bagat mo diad abay na altar+ nen Jehova a Dios mo, balet nayarian mon kanen so karne. 28  “Maalwar mon unoren irayan amin ya igaganggan kod sika, pian naynay a maabig so pansumpalan mo tan saray ananak mo ya ontumbok ed sika, ta gagawaen mo so maabig tan duga diad pakanengneng nen Jehova a Dios mo. 29  “Sano deralen nen Jehova a Dios mo iray nasyon a kayarianen mo,+ tan sano manaayam ka lad dalin da, 30  manalwar ka pian agka napatitan kayari inkaderal dad arapan mo. Agka mantetepet nipaakar ed saray dirios da, ya ikuan mon, ‘Panoy impanlingkor nensaman na sarayan nasyon ed saray dirios da? Ontan met so gawaen ko.’+ 31  Agmo itan gagawaen ed si Jehova a Dios mo, ta gagawaen dad saray dirios da so amin a makapadimlan bengatla a kabusol nen Jehova, a popoolan da ni ingen iray ananak dan lalaki tan bibii parad saray dirios da.+ 32  Maalwar yon gawaen so amin ya igaganggan kod sikayo.+ Agyo aaruman odino babawasan.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “no antoy inisip ton duga.”
Literal, “saray puerta.”
Literal, “diad loob na amin a puerta yo.”
Odino “diad amin a labay na kamarerwa yo.”
Literal, “saray puerta.”
Literal, “saray puertam.”
Odino “makakapangan so kamarerwam.”
Odino “diad amin a labay na kamarerwam.”
Literal, “saray puertam.”
Odino “diad amin a labay na kamarerwam.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”