Deuteronomio 28:1-68

  • Saray bendisyon ed inkamatulok (1-14)

  • Saray ayew ed ag-inkamatulok (15-68)

28  “Tan no dengelen yoy Jehova a Dios yo diad maalwar a panggawa yod amin a ganggan to ya iter kod sikayo natan, seguradon si Jehova a Dios yo et gawaen to kayon mas atagey nen say amin a nasyon diad dalin.+  Daakan ya onsabi ed sikayo irayan amin a bendisyon,+ lapud naynay yon dedengelen so boses nen Jehova a Dios yo:  “Nabendisyonan kayod syudad, tan nabendisyonan kayo ed uma.+  “Nabendisyonan iray ananak yo*+ tan say bunga na dalin yo tan saray kilaw na ayayep yo, saray malangwer a baka tan karnero yo.+  “Nabendisyonan so baskit yo+ tan say panagmasaan yo.+  “Nabendisyonan kayod amin a gagawaen yo.  “Panaloen kayo nen Jehova ed saray kalaban yon onlusob ed sikayo.+ Atakien da kayod sakey a direksion, balet ibatikan da kayod pitoran nanduruman direksion.+  Iyakar nen Jehova ed sikayo so bendisyon ed saray pasen a panagsimpenan yo+ tan ed amin a pansasagpotan yo, tan bendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo diad dalin ya iter tod sikayo.  Pagmaliwen kayo nen Jehova a masanton totoo to,+ unong ya insipan tod sikayo,+ lapud naynay yon susumpalen so ganggan nen Jehova a Dios yo tan manaakar kayo ed saray dalan to. 10  Nanengneng na amin a totoo ed dalin ya atawag kayo ed ngaran nen Jehova,+ tan ontakot irad sikayo.+ 11  “Parakelen a maong nen Jehova iray ananak yo, ayayep yo tan bunga na dalin yo+ diad dalin ya insipan nen Jehova ed saray inmuunan atateng yo ya iter tod sikayo.+ 12  Ilukas nen Jehova ed sikayo so napnapnon pasen a panagsimpenan to, say tawen, pian mangipelag na uran ed dalin yo no panaon to+ tan bendisyonan to so amin a gawaen yo. Pabayesen yo so dakel a nasyon, balet agyo kaukolan so ombayes.+ 13  Sikayo so gawaen nen Jehova ya ulo, tan aliwan say ikol; tan sikayo so walad sankatageyan,+ tan aliwan diad sankaleksaban, daput no naynay yon unoren so ganggan nen Jehova a Dios yo ya igaganggan kod sikayo natan a sumpalen tan gawaen yo. 14  Agkayo onaarawi ed amin a salitan igaganggan kod sikayo natan, a manpakawanan odino manpakawigi kayo,+ ya ontumbok ed arum a dirios pian panlingkoran yo iratan.+ 15  “Balet no agyo dengelen si Jehova a Dios yo, ya agyo maalwar a gawaen so amin a ganggan tan totontonen to ya iter kod sikayo natan, onsabi ed sikayo irayan amin ya ayew:+ 16  “Naayew kayod syudad, tan naayew kayo ed uma.+ 17  “Naayew so baskit yo+ tan say panagmasaan yo.+ 18  “Naayew iray ananak yo,*+ say bunga na dalin yo, tan say malangwer a baka tan karnero yo.+ 19  “Naayew kayod amin a gagawaen yo. 20  “Iyakar nen Jehova ed sikayo so ayew, gonigon, tan dusa ed amin a gagawaen yo, anggad naderal kayo tan tampol a naandi, lapud saray mauges a gagawaen yo tan lapud inkaindan yo ak.+ 21  Papeketen nen Jehova ed sikayo so sakit anggad naupot kayo ed dalin a kayarianen yo.+ 22  Sakitan kayo nen Jehova ed panamegley na sakit ed bala, mangapoy-apoy ya inagem,+ larag, petang lapud inagem, espada,+ ampetapetang a dagem a maneral ed saray tanaman yo, tan boot;+ tan usilan kayo na saratan ya anggad naupot kayo. 23  Magmaliw a gansa so tawen ed tagey na ulo yo, tan magmaliw a balatyang so dalin ed silong yo.+ 24  Say uran ed dalin yo et pagmaliwen nen Jehova a buer tan dabok ya ompelag ed sikayo manlapud tawen anggad naupot kayo. 25  Abuloyan nen Jehova a taloen kayo na saray kalaban yo.+ Atakien yo rad sakey a direksion, balet ibatikan yo rad pitoran nanduruman direksion; tan magmaliw kayon bengatlan pakataktakotan diad amin a panarian na dalin.+ 26  Tan kanen na amin a kamanokan ed tawen tan ayayep ed dalin iray bangkay yo, ya anggapoy mangablog ed sikara.+ 27  “Kabilen kayo nen Jehova ed panamegley na pelsa a nanlapud Ehipto, almuranas, eksema, tan sugasugat ed baog, ya agkayo onabig ed saratan. 28  Kabilen kayo nen Jehova ed panamegley na inkaambagel tan inkabulag+ tan gonigon.* 29  Mankarapkarap kayod kaagwan, a singa pankarapkarap na sakey a bulag ed ambilunget,+ tan agkayo ontalona ed anggan anton gawaen yo; tan naynay kayon nasaol tan natakewan, ya anggapoy mangiyagel ed sikayo.+ 30  Misipanan kayon mangasawa ed sakey a bii, balet sikatoy puersaan ya akdolan na sananey a laki. Mangipaalagey kayo na abung,+ balet sananey so manayam. Mangitanem kayo na kaubasan, balet agyo napinabangan.+ 31  Say kalakian a baka yo et pakgeran ed mismon pakanengneng yo, balet anggapon balot so naakan yod satan. Say asno yo et natakew ed mismon arapan yo, balet ag-itan nipawil ed sikayo. Saray karnero yo et niiter ed saray kakabusol yo, balet anggapoy mangiyagel ed sikayo. 32  Sankanengneng yon niiter ed arum a totoo iray ananak yon lalaki tan bibii,+ tan naynay yo ran nailiwan, balet anggapoy nagawaan yo. 33  Kanen na saray totoon agyo kabat iray bunga na dalin yo tan amin ya anien yo,+ tan naynay kayon nasaol tan namaltrato. 34  Naambagel kayod nanengneng yo. 35  “Idapod sikayo nen Jehova so manotot tan agnatambal iran pelsa ed saray pueg tan bikking yo, manlapud dapan ya anggad toktok na ulo yo. 36  Pataynanen kayo nen Jehova pati say ari ya impasen yon manuley ed sikayo tan iyakar to kayo ed nasyon ya agyo kabat tan agmet kabat na saray inmuunan atateng yo,+ tan ditan et manlingkor kayod sananey a dirios a gawad kiew tan bato.+ 37  Tan magmaliw kayon bengatlan pakataktakotan, pantotongtongan,* tan balbalawen na amin a totoo a pangiyakaran nen Jehova ed sikayo.+ 38  “Mangitanem kayo na dakel a bini diad uma, balet daiset so anien yo,+ ta upoten itan na saray duron. 39  Mantanem kayo na kaubasan tan asikasoen yo, balet anggapoy alak a nainum yo tan anggapoy naburbor yo,+ ta upoten itan na bigis. 40  Nawalaan kayo na saray kiew ya olibo diad amin a nasasakopan yon dalin, balet anggapoy larak a nipuyok yo, ta napagpag iray bunga na olibo yo. 41  Mangiyanak kayo na lalaki tan bibii, balet ag-ira mansiansiad sikayo, ta naawit ira bilang aripen.+ 42  Ambungalan na saray amungkog ya insekto* so amin a kakiewan yo tan saray bunga na dalin yo. 43  Mantultuloy ya onaligwas so dayon walad limog yo, balet mantultuloy kayon onabeba. 44  Pabayesen to kayo, balet agyo napabayes.+ Sikato so magmaliw ya ulo, balet sikayo so magmaliw ya ikol.+ 45  “Ondapod sikayo irayan amin ya ayew+ tan usilan tan naabotan kayo na saraya anggad naupot kayo,+ lapud agyo dinengel si Jehova a Dios yo diad panggawa yo komon ed saray ganggan to tan totontonen to ya inter tod sikayo.+ 46  Tan mansiansia iratan ed sikayo tan ed saray ilalak yo bilang permanentin tanda tan pasakbay,+ 47  lapud agkayo maliket tan magayaga a nanlingkor ed si Jehova a Dios yo anta dakerakel so bengatlan walad sikayo.+ 48  Ibaki ed sikayo nen Jehova iray kalaban yo, tan panlingkoran yo ra+ legan a narasan+ tan napgaan kayo, naandian kayoy kawes tan amin a kaukolan yo. Iyan tod beklew yo so balatyang a pako ya anggad naupot kayo. 49  “Ibaki nen Jehova so sakey a nasyon a walad arawi,+ manlapud sampot na dalin, pian atakien to kayo; manibar itan a singa sakey ya agila,+ sakey a nasyon ya agyo natalosan so lenguahe to,+ 50  sakey a nasyon a masebeg so itsura to, ya agto bidbiren so masiken odino kasian so ugaw.+ 51  Kanen da iray kilaw na ayayep yo tan say bunga na dalin yo ya anggad naupot kayo. Agda kayo ikeraan na ilik, balon alak odino larak, malangwer a baka odino karnero, ya anggad naderal da kayo.+ 52  Kubkoben da kayo tan agkayo makapaway ed amin a syudad* yo diad interon dalin yo, anggad nageba iray ataragey tan malet a padir yo a panmamatalkan yo. On, seguradon kubkoben da kayo ed loob na amin a syudad yo diad interon dalin yo ya inter ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ 53  Diad saman et kanen yo iray ananak yo,* say laman na saray ananak yon lalaki tan bibii+ ya inter ed sikayo nen Jehova a Dios yo, lapud inkagrabe na pangukubkob tan pangogonigon ed sikayo na kakabusol yo. 54  “Anggan samay lakin masimsimpit tan mainaway panagbilay to ed limog yo et agto kasian so agi to odino say pinabli ton asawa odino saray atilak ya ananak to, 55  tan agto ra ikdan na antokaman a laman na saray ananak to a kanen to, ta anggapo lay nakera ed sikato lapud inkagrabe na pangukubkob tan pangogonigon na saray kakabusol yo diad saray syudad yo.+ 56  Tan say biin masimsimpit tan mainaway panagbilay to ed limog yo ya agto anggan idakat so sali to ed dalin ta sikatoy masimsimpit+ et agto kasian so pinabli ton asawa odino anak ton laki odino anak ton bii, 57  anggan samay bengatlan ompaway ed sikato kayari pananak to tan say anak ya iyanak to, ta maamot ton kanen iratan lapud inkagrabe na pangukubkob tan pangogonigon na saray kakabusol yo diad saray syudad yo. 58  “No agyo maalwar a gawaen so amin a salita ed sayan Ganggan a nisulat ed sayan libro+ tan agyo takotan iyan magloria tan makapadinayew a ngaran+ nen Jehova+ a Dios yo, 59  idapo nen Jehova ed sikayo tan ed saray ilalak yo iray graben salot, angkakabaleg tan agmangangga iran salot,+ tan grabe tan agmangangga iran sakisakit. 60  Ipawil tod sikayo so amin a sakisakit a nanlapud Ehipto a tatakotan yo nensaman, tan ag-iratan naandi ed sikayo. 61  Ontan met, iyakar nen Jehova ed sikayo so amin a sakisakit odino salot ya agnisulat ed libro na sayan Ganggan anggad naupot kayo. 62  Anggaman nagmaliw kayon dakdakel a singa saray bitewen ed tawen,+ dagdaiset so nakera ed sikayo,+ lapud agyo dinengel si Jehova a Dios yo. 63  “Tan no panon ya aliketan si Jehova ed impamaaligwas tan impamarakel tod sikayo, naliketan met si Jehova ed paneral tan pangupot tod sikayo; tan nabagot kayo ed dalin a ngalngali yo lan nakayarian. 64  “Itaytayak kayo nen Jehova ed amin a nasyon, manlapud sakey a sampot na dalin ya anggad sananey a sampot na dalin,+ tan panlingkoran yo ditan iray dirios a gawad kiew tan bato, ya agyo kabat tan agmet kabat na saray inmuunan atateng yo.+ 65  Agkayo nawalaay kareenan ed saratan a nasyon,+ tan anggapoy pasen a pampainawaan na sali yo. Imbes, ikdan kayo nen Jehova ditan na mapagpagan puso,+ makapuy iran mata, tan liknaan na inkaandiay ilalo.*+ 66  Napeligron maong so bilay yo, tan agew-labi ya ontakot kayo; tan agyo naseguro so kiliktar yo. 67  Diad kabuasan et ibaga yon, ‘Labi la komon!’ tan diad labi et ibaga yon, ‘Kabuasan la komon!’ lapud takot a naliknay puso yo tan lapud nanengneng yo. 68  Tan seguradon ipawil kayo nen Jehova ed Ehipto diad panamegley na barko, diad dalan ya imbagak ed sikayon, ‘Agyo lan balot itan nanengneng,’ tan ditan et ilako yoy sarili yod saray kakabusol yo bilang ariripen a lalaki tan bibii, balet anggapoy mangaliw.”

Paimanod leksab

Literal, “so bunga na eges yo.”
Literal, “so bunga na eges yo.”
Odino “inkawetwet na puso.”
Literal, “sakey a proverbio.”
Odino “saray manasibengbeng ya insekto.”
Literal, “puerta.”
Literal, “so bunga na eges yo.”
Odino “tan inkaandiay ilalo na kamarerwa.”