Deuteronomio 6:1-25

  • Arom si Jehova ed interon pusom (1-9)

    • “Dengel mo, O Israel” (4)

    • Ibangat na atateng iray ananak (6, 7)

  • Aglilingwanan si Jehova (10-15)

  • Agsusuboken si Jehova (16-19)

  • Ibaga ed ontumbok a henerasyon (20-25)

6  “Natan et saraya so bilin, totontonen, tan ganggan ya inter nen Jehova a Dios yo pian ibangat ed sikayo, ta pian gawaen yo iratan sano makabaliw kayod dalin a kayarianen yo,  pian ontakot kayod si Jehova a Dios yo tan sumpalen yo iray totontonen to tan ganggan to ya iter kod sikayo—sikayo, say anak yo, tan say apo yo+—diad amin ya agew na bilay yo, pian andukey so pambilay yo.+  Tan dengel ka, O Israel, tan maalwar mon gawaen iratan pian onaligwas ka tan ondakerakel kad dalin a manag-agus so gatas tan dilo, unong ya insipan ed sika nen Jehova a Dios na saray inmuunan atateng mo.  “Dengel mo, O Israel: si Jehova a Dios tayo et saksakey a Jehova.+  Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam*+ tan interon biskeg mo.*+  Nepeg ya ipapusom irayan salita ya iganggan kod sika natan,  tan ipurek* mo iratan ed saray anak mo+ tan salitaen mo iratan sano akayurong kad abung mo tan sano manaakar kad dalan tan sano akarukol ka tan sano ombangon ka.+  Isinger mo iratan ed limam bilang panonot, tan nepeg a singa iratan bedber ed moling mo.*+  Isulat mo iratan ed saray lusek na puerta na abung mo tan ed saray puertam. 10  “Sano iyakar ka nen Jehova a Dios mo ed dalin ya iter tod sika, a satan et insipan tod saray inmuunan atateng mo a si Abraham, Isaac, tan Jacob+—angkakabaleg tan mararakep a syudad ya agmo impaalagey,+ 11  kaabungan a napno na amin a klase na maabig a bengatla ya agmo nankimeyan, saray bobon ya agmo kinotkot, tan saray kaubasan tan saray kiew ya olibo ya agmo intanem—tan kinan mo tan naksel ka,+ 12  manalwar ka ya agmo nalingwanan si Jehova,+ ya angipaway ed sika ed dalin na Ehipto, manlapud abung ya akaaripenan mo. 13  Si Jehova a Dios mo so nepeg mon takotan,+ tan sikato so nepeg mon panlingkoran,+ tan diad ngaran to so nepeg mon pansambaan.+ 14  Agka ontutumbok ed arum a dirios, ed anggan dinan a dirios na saray totoo a walad kaliberliber mo,+ 15  ta si Jehova a Dios mo a walad pegley mo et sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.+ Ta no andi et ondalang ed sika so sanok nen Jehova a Dios mo+ tan sigpot to kan deralen ed tapew na dalin.+ 16  “Agmo nepeg a suboken si Jehova a Dios mo,+ a singa impanubok mod sikato diad Massa.+ 17  Nepeg a maseet mon gawaen iray ganggan nen Jehova a Dios mo tan saray panonot to tan saray totontonen to ya ingganggan ton gawaen mo. 18  Gawam so duga tan maong ed pakanengneng nen Jehova, pian onaligwas ka tan makaloob ka tan nakayarian mo so maabig a dalin ya insipan nen Jehova ed saray inmuunan atateng mo,+ 19  diad pamataynan mod amin a kalaban mo manlapud arapan mo, unong ya insipan nen Jehova.+ 20  “Diad arapen, no tepetan ka na anak mo, ‘Antoy kabaliksan na sarayan panonot, totontonen, tan ganggan ya inter ed sikayo nen Jehova a Dios tayo?’ 21  ibagam ed anak mo, ‘Nagmaliw kamin ariripen na Faraon diad Ehipto, balet impaway kami nen Jehova ed Ehipto diad panamegley na mabiskeg a lima. 22  Kanian anengneng mi a nantultuloy ya angiyakar si Jehova na saray tanda tan milagro, angkakabaleg tan makadesyang, ed Ehipto,+ ed Faraon, tan ed interon sankaabungan to.+ 23  Tan impaway to kami diman pian iyakar to kami dia tan iter ed sikami so dalin ya insipan tod saray inmuunan atateng tayo.+ 24  Insan ingganggan kami nen Jehova a manumpal ed sarayan amin a totontonen tan ontakot ed si Jehova a Dios tayo parad pankaabigan tayo ed amin a panaon,+ pian mantultuloy tayon manbilay,+ a singa natan. 25  Nibilang itayon matunong no maalwar tayon gawaen irayan amin a ganggan bilang katutulok tayod si* Jehova a Dios tayo, unong ya ingganggan tod sikatayo.’+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “ed interon pakayarim; ed amin a kayarian mo.”
Odino “ulit; itatak.”
Literal, “ed nanleetan na saray matam.”
Literal, “arapan nen.”