Deuteronomio 14:1-29

  • Agmanepeg a pangipatnag na ermen (1, 2)

  • Malinis tan agmalinis iran kakanen (3-21)

  • Kakaplo parad si Jehova (22-29)

14  “Ananak kayo nen Jehova a Dios yo. Agyo susugaten so laman yo+ odino kikiskisan so kamolingan yo* parad sakey ya inatey a too.+  Ta masanto kayon totoo+ parad si Jehova a Dios yo, tan pinili kayo nen Jehova pian magmaliw a totoo to, say espisyal a kayarian* to, manlapud amin a totoo ed tapew na dalin.+  “Agkayo mamangan na antokaman a bengatlan makapadimla.+  Nirayay ayayep a nayarian yon kanen:+ kalakian a baka, karnero, kanding,  nanduruman klase na ulsa,* atap a kanding, tan karnero ed palandey.  Nayarian yon kanen so antokaman ya ayep a nankadua tan asian so kuko to tan manpaparintek.  Balet nirayay ayayep ya agyo nepeg a kanen, balanglan manpaparintek odino asian so kuko ra: kamelyo, kuneho, tan kuneho ed kabatoan, ta manpaparintek ira balet ag-asian so kuko ra. Ag-iratan malinis parad sikayo.+  Ontan met ed baboy ta asian so kuko to balet agmanpaparintek. Ag-itan malinis parad sikayo. Agyo kakanen so karne ra odino didiwiten so bangkay da.  “Diad amin a manbibilay ed karanuman et nayarian yon kanen iraya: Amin a walaay palikpik tan siksik et nayarian yon kanen.+ 10  Balet agyo kakanen so antokaman ya andiay palikpik tan siksik. Ag-iratan malinis parad sikayo. 11  “Nayarian yon kanen so dinanman a malinis a manok. 12  Balet nirayay klase na manok ya agyo nepeg a kanen: agila, baga ed dayat, andeket a buwitre,+ 13  ambalangan baga, andeket a baga, amin a klase na manok a managsibar, 14  amin a klase na wawak, 15  ostrits, kulayot, garseta, amin a klase na falcon, 16  melag a kulayot, andukey-layag a kulayot, ganso, 17  pelikano, buwitre, kormoran, 18  dulakak, amin a klase na heron, abubilya, tan kaging. 19  Amin a nampayak tan amungkog a pinalsa* et agmet malinis parad sikayo. Ag-iratan nepeg a kanen. 20  Nayarian yon kanen so antokaman a malinis ya ontitikyab a pinalsa. 21  “Agyo kakanen so antokaman ya ayep ya inatey la.+ Nayarian yon iter itan ed dayo a walad loob na saray syudad* yo, tan nayarian ton kanen, odino nayarin ilako ed sakey a dayo. Ta masanto kayon totoo parad si Jehova a Dios yo. “Agyo ilalambong so kilaw a kanding ed gatas na ina to.+ 22  “Seguroen yo a tinaon kayon mangiter na kakaplo na amin a bunga na bini yo diad uma.+ 23  Kanen yo so kakaplo na ilik yo, balon alak yo, larak yo, tan say panguloan na saray baka tan karnero yo diad arapan nen Jehova a Dios yo diad pasen a pilien to parad ngaran to,+ pian naaralan yoy ontakot a naynay ed si Jehova a Dios yo.+ 24  “Balet no andukey a maong so biahien mo tan agmo nayarian ya awiten itan ed pasen a pilien nen Jehova a Dios mo parad ngaran to+ lapud arawi ed sika (ta bendisyonan ka nen Jehova a Dios mo), 25  nayarian mo itan ya isalat ed kuarta, tan manbiahe kad pasen a pilien nen Jehova a Dios mo ya awit mo so kuarta. 26  Insan nayarian mon isaliw so kuarta ed antokaman a labay mo*—baka, karnero, kanding, alak tan arum ni ran de-alkohol ya iinumen, tan antokaman a labay mo;* tan mangan kad arapan nen Jehova a Dios mo tan manliket ka, sika tan say sankaabungan mo.+ 27  Tan agmo papaulyanan so Levita a walad loob na saray syudad mo,+ ta anggapoy apag odino tawir to ya aliwan singa sika.+ 28  “Diad kasampotan na kada taloy taon et nepeg mon ipaway so interon kakaplo na saray inanim ed satan a taon tan iyan mo itan ed loob na saray syudad mo.+ 29  Insan say Levita ya andiay apag odino tawir ya aliwan singa sika, pati say dayo, say ugaw ya ulilad ama,* tan say balon bii a walad saray syudad mo et onla tan mangan anggad napesel ira,+ pian bendisyonan ka nen Jehova a Dios mo ed amin a gawaen mo.+

Paimanod leksab

Literal, “iiyan (gagawaen) so inkayangyang ed nanleetan na saray mata yo.”
Odino “pinabpablin kayarian.”
Diad angibasiyan a Hebreon teksto et abitla so ulsa a gazela, ulsa a korso, ulsa ya antelope, tan ulsa a gamusa.
Odino “insekto.”
Literal, “saray puerta.”
Odino “labay na kamarerwam.”
Odino “antokaman a kerewen ed sika na kamarerwam.”
Odino “say ulila.”