Deuteronomio 19:1-21

  • Pankasalanan ed dala tan saray syudad a salimbengan (1-13)

  • Agnepeg ya iyalis iray muhon (14)

  • Saray tasi ed korte (15-21)

    • Kaukolan so duara odino taloran tasi (15)

19  “Sano deralen nen Jehova iray nasyon a say dalin da et iter ed sika nen Jehova a Dios mo, tan apataynan mo la ra tan manaayam ka lad saray syudad da tan ed kaabungan da,+  mangibiig ka na taloran syudad diad dalin mo ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo a nakayarian mo.+  Pankatlom so teritoryan iter ed sika nen Jehova a Dios mo, tan iparaan mo iray dalan pian makabatik ed sakey ed sarayan syudad so siopaman ya akapatey.  “Natan, saya so nepeg a gawaen ed samay akapatey ya ombatik diman pian sikatoy manbilay: No agto ginagalan apatey so kapara ton too tan agto met bubusolen;+  singa bilang, no sikatoy linman mankiew ed katakelan a kaiba toy kapara ton too tan intagey toy sankaegnaan ton wasay pian batangen so kiew, balet nauyos ed putan so tarem na wasay tan kinmena itan ed kapara ton too kanian inatey, samay akapatey et nepeg ya ombatik ed sakey ed sarayan syudad pian manbilay.+  Ta no andi, ompan samay akapatey et usilan na samay manangibales na dala+ lapud petang na sanok to,* insan sikatoy naabotan to tan pateyen to, ta arawrawi so syudad. Balet agto komon nepeg so ompatey, ta agto met bubusolen imay kapara ton too.+  Kanian igaganggan ta ka: ‘Mangibiig ka na taloran syudad.’  “Sano paawangen nen Jehova a Dios mo so dalin a nasasakopan mo unong ya insipan tod saray inmuunan atateng mo,+ tan inter to lad sika so interon dalin ya insipan ton iter ed saray inmuunan atateng mo+  —daput no matoor mon gawaen iyan amin a ganggan ya iter kod sika natan, ya aroen mo si Jehova a Dios mo tan naynay kan manakar ed saray dalan to+—aruman mo ni na taloran syudad imay talora.+ 10  Diad ontan et anggapoy niyibung a dala na andiay kasalanan+ diad dalin mo ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo bilang sakey a tawir, tan agka mankasalanan ed dala.+ 11  “Balet no bubusolen na sakey a too so kapara ton too,+ tan tatalaranan to ya atakien tan sikatoy* kinabil to kanian inatey, insan binmatik iman a too ed sakey ed sarayan syudad, 12  sikatoy patawag diman na saray mamatatken ed syudad to tan iyawat dad samay manangibales na dala, tan nepeg ya ompatey.+ 13  Sikatoy agmo nepeg a kasian, tan nepeg mon ekalen ed Israel so kasalanan lapud impamaagus ed dala na andiay kasalanan,+ pian maabig so pansumpalan mo. 14  “Sano awaten moy tawir mo diad dalin ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo, agmo nepeg ya iyalis so muhon* na kaabay mo+ manlapud samay pasen ya angiletnegan la na saray inmuunan atateng ed saray ketegan. 15  “Agnayarin saksakey so mantasi pian nasentensiaan so sananey a too parad antokaman a lingo odino kasalanan a nayarin ginawa to.+ Diad testimonya* na duara odino taloran tasi et napekderan so amin ya imbaga.+ 16  No mantestigo so sakey a tasi a mauges so getma to tan akusaan to so sakey a too,+ 17  sarayan dua a walaay suppiatan et onalagey ed arapan nen Jehova, tan saray saserdote tan ukom a manlilingkor ed saraman ya agew.+ 18  Nepeg ya imbestigaan iyan maong na saray ukom,+ tan no say toon nantestigo et palson tasi tan aliwan tua so akusasyon tod agi to, 19  nepeg yon gawaen ed sikato so ginetma ton gawaen ed agi to,+ tan nepeg yon ekalen so mauges ed limog yo.+ 20  Narengelan itan na arum tan ontakot ira, tan agda lan balot gawaen ed limog yo so antokaman a mauges a singa satan.+ 21  Agyo nepeg ya ipatnag so panangasi:+ Bilay* parad bilay,* mata parad mata, ngipen parad ngipen, lima parad lima, sali parad sali.+

Paimanod leksab

Literal, “lapud ampetang so puso to.”
Odino “say kamarerwa to et.”
Odino “tanda na ketegan.”
Literal, “sangi.”
Odino “Kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”