Deuteronomio 10:1-22

  • Impanggawa lamet na duaran tapyas (1-11)

  • No antoy kakaukolanen nen Jehova (12-22)

    • Takotan tan aroen si Jehova (12)

10  “Diad saman et oniay inkuan nen Jehova ed siak, ‘Manggawa kay duaran tapyas na bato a singa saramay inmuna,+ tan la kad siak diad palandey; manggawa ka met na kaban a gawad kiew.  Tan isulat kod saratan a tapyas iramay salitan walad inmunan tapyas ya imbetag mo, tan iyan mo iratan ed kaban.’  Kanian nanggawa ak na kaban a gawad kiew na acacia tan nanggawa ak met na duaran tapyas na bato a singa saramay inmuna tan tinmatdang ak ed palandey a sankaegnaan ko so duaran tapyas.+  Insan insulat tod saray tapyas iray parehon salita ya insulat tod saramay inmuna,+ say Samploran Ganggan,*+ ya imbalikas nen Jehova ed sikayo manlapud apoy+ diad palandey, ed samay agew na pantitipon;*+ tan inter iratan nen Jehova ed siak.  Insan pinmawil ak tan linmeksab ak ed palandey+ tan inyan ko iray tapyas diad kaban a ginawak, pian nisinop iratan ditan, unong ya ingganggan nen Jehova ed siak.  “Insan tinmaynan iray Israelita ed Beerot Bene-jaakan pian mamaarap irad Mosera. Diman inatey tan niponpon si Aaron,+ tan si Eleazar ya anak to so sinmalat ed sikaton nanlingkor bilang saserdote.+  Tinmaynan ira diman pian mamaarap irad Gudgoda, tan manlapud Gudgoda et amaarap irad Jotbata,+ sakey a dalin a wala ray manag-agus ya ilog.  “Diad saman a panaon et imbiig nen Jehova so tribu nen Levi+ pian mangawit ed kaban na sipanan nen Jehova,+ tan manalagey ira ed arapan nen Jehova pian manlingkor ed sikato, tan mamendisyon ira diad ngaran to,+ a singa gagawaen da anggad sayan agew.  Satan so rason no akin ya anggapoy apag odino tawir nen Levi ya aliwan singa saray agagi to. Si Jehova so tawir to, unong ya inkuan ed sikato nen Jehova a Dios mo.+ 10  Nansiansia ak ed palandey a singa ginawak nen inmuna, 40 agew tan 40 labi,+ tan dinengel ak nen Jehova diad saman met a pankanawnawa.+ Denesidi nen Jehova ya agto kayo la deralen. 11  Insan inkuan nen Jehova ed siak, ‘La kad unaan na saray totoo, tan manparaan kayon ombuat, pian onloob ira tan kayarianen da so dalin ya insipan kod saray inmuunan atateng da ya iter kod sikara.’+ 12  “Natan, O Israel, anto ta so kekerewen nen Jehova ed sika?+ Saya labat: say itakot mod si Jehova a Dios mo,+ panakar ed amin a dalan to,+ pangarom ed sikato, panlingkor mod si Jehova a Dios mo diad interon pusom tan interon kamarerwam,*+ 13  tan panumpal mod saray ganggan tan totontonen nen Jehova ya iter ko natan ed sika, parad dilin pankaabigan mo.+ 14  Nia, say katawenan et kayarian nen Jehova a Dios mo, anggan say katawenan na katawenan,* say dalin tan amin a wadtan.+ 15  Balet diad saray inmuunan atateng mo labat inmapit si Jehova tan sikara so angipatnagan toy panangaro to, tan pinili to kayo, saray ilalak da,+ manlapud amin a totoo, a singa natan. 16  Natan et linisan yo iray* puso yo+ tan tundaan yo lay alablabas ya inkabenger yo.*+ 17  Ta si Jehova a Dios yo et Dios na saray dirios+ tan Katawan na saray kakatawan, say Dios a makapadinayew, makapanyari, tan makapakelkelaw, ya anggapoy lalabien to+ tan agmangaawat na pasuksok. 18  Ipapatnag toy inkahustisya ed ugaw ya ulilad ama* tan say balo,+ tan inaro to so dayo,+ ya iikdan to na naakan tan kawes. 19  Nepeg yon aroen met so dayo, ta nagmaliw kayon dayo ed dalin na Ehipto.+ 20  “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon takotan, sikato so nepeg mon panlingkoran,+ sikato so nepeg mon pansiansiaan, tan diad ngaran to so nepeg mon pansambaan. 21  Sikato so nepeg mon idayew.+ Sikato so Dios mo, a nanggawad sarayan amin a makapadinayew tan makapakelkelaw a bengatla parad sika, ya anengneng mon mismo.+ 22  Manbilang na 70 totoo* iray inmuunan atateng mo a linmad Ehipto,+ tan natan et impagmaliw ka nen Jehova a Dios mo a singa karakel na saray bitewen ed tawen.+

Paimanod leksab

Literal, “say Samploran Salita.” Tatawagen met a Dekalogo.
Odino “kongregasyon.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “say sankatageyan a katawenan.”
Literal, “segat yo so katat na saray.”
Literal, “tan agyo la papaaweten iray beklew yo.”
Odino “ed ulila.”
Odino “kamarerwa.”