Deuteronomio 3:1-29

  • Impanalo ed si Arin Og na Basan (1-7)

  • Inapag so dalin diad bukig na Jordan (8-20)

  • Nibagad si Josue ya ag-ontatakot (21, 22)

  • Agmakaloob ed dalin si Moises (23-29)

3  “Insan amaarap tayo ed Dalan na Basan. Tan pinmaway si Og ya ari na Basan a kaibay amin a totoo to pian miguerrad sikatayo diad Edrei.+  Kanian inkuan nen Jehova ed siak, ‘Agka ontatakot ed sikato, ta sikatoy iyawat kod limam, pati amin a totoo to tan say dalin to, tan gawam ed sikato so singa ginawam ed si Sihon ya ari na saray Amoreo, a nanayam nensaman ed Hesbon.’  Kanian inyawat met ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo si Arin Og na Basan tan say amin a totoo to, tan pinapatey tayo ra ya anggad anggapoy akaliktar ed saray totoo to.  Insan sinakop tayo so amin a syudad to. Anggapoy baley ya agtayo inalad sikara—60 syudad, say interon rehyon na Argob, say panarian nen Og diad Basan.+  Amin irayan syudad et aliber na atagey a padir, saray puerta tan balewet, pati saray dakerakel ya angkekelag a baley.  Balet dineral tayo ra,+ a singa ginawa tayod si Arin Sihon na Hesbon. Dineral tayo so kada syudad, lalaki, bibii, tan ugugaw.+  Tan inala tayo so amin ya ayayep tan samsam ed saray syudad.  “Diad saman a panaon et sinakop tayo so dalin na duaran ararin Amoreo+ a walad rehyon na Jordan, manlapud Lawak na Arnon* ya anggad Palandey Hermon+  (Sirion so tawag na saray taga Sidon ed satan a palandey, tan Senir so tawag ed satan na saray Amoreo), 10  amin a syudad ed atagey a patar, say interon Gilead, tan interon Basan ya anggad Saleca tan Edrei,+ saray syudad ed panarian nen Og diad Basan. 11  Ta si Arin Og na Basan so sankaunoran ya atilak ed saray Refaim. Gawad balatyang* so angiparukolan ed bangkay* to, tan satan et wadman nid Raba a kawalaan na saray Ammonita. Siameran kasiko* itan ed karukey tan apatiran kasiko ed kalapar, unong ed kaslakan a sukat a kasiko. 12  Diad saman a panaon et kinayarian tayo iyan dalin: manlapud Aroer,+ ya asingger ed Lawak na Arnon,* tan say kapaldua ed mapalandey a rehyon na Gilead, tan inter ko iray syudad na satan ed saray Rubenita tan Gadita.+ 13  Tan say nakekeraan ed Gilead tan say interon Basan ed panarian nen Og et inter kod kapalduan tribu nen Manases.+ Say interon rehyon na Argob a walad Basan et kabkabat a dalin na saray Refaim. 14  “Inala nen Jair+ ya anak nen Manases so interon rehyon na Argob+ ya anggad ketegan na saray Gesurita tan saray Maacatita,+ tan saratan a baryo na Basan et inngaran tod sikato, Havvot-jair,*+ anggad natan. 15  Tan inter kod si Makir+ so Gilead. 16  Tan inter kod saray Rubenita tan saray Gadita+ so manlapud Gilead ya anggad Lawak na Arnon,* a say ketegan et say pegley na lawak, tan anggad Jabok, say lawak a ketegan na saray Ammonita, 17  tan say Araba tan say Jordan tan say ketegan, manlapud Kineret ya anggad Dayat na Araba, say Dayat na Asin,* ed leksab na Pisga diad bandad bukig.+ 18  “Diad saman et oniay ingganggan kod sikayo: ‘Inter lad sikayo nen Jehova a Dios yo iyan dalin pian kayarianen yo. Alaen na amin a masesebeg a lalaki yo iray armas da tan ombaliw irad unaan na saray agagi yo, saray Israelita.+ 19  Say mansiansia labat ed saray syudad ya inter kod sikayo et saray kaasawaan yo, ananak yo, tan ayayep yo (amtak a dakerakel so ayayep yo), 20  anggad pampainawaen nen Jehova iray agagi yo, a singa gagawaen tod sikayo, tan kayarianen da met so dalin ya iter ed sikara nen Jehova a Dios yo diad biek na Jordan. Insan ompawil kayo la, balang sakey ed kayarian to ya inter kod sikayo.’+ 21  “Diad saman et oniay ingganggan kod si Josue:+ ‘Anengneng mon mismo no antoy ginawa nen Jehova a Dios mo ed saramay duaran arari. Ontan met so gawaen nen Jehova ed amin a panarian a dalanen mo.+ 22  Agkayo ontatakot ed sikara, ta si Jehova a Dios yo so milalaban parad sikayo.’+ 23  “Diad saman et akikasi ak ed si Jehova, ya inkuan ko, 24  ‘O Soberanon Katawan a Jehova, impanengneng mo lad lingkor mo so gloriam tan say mabiskeg a taklay mo,+ ta siopan dios ed katawenan odino diad dalin so makagawa ed ontan iran makapakelaw a bengatla a singa ginawam?+ 25  Ipangasim, abuloyan mo ak pan ombaliw tan nengnengen so maabig a dalin a walad biek na Jordan, sayan maabig a mapalandey a rehyon tan say Lebanon.’+ 26  Balet siansia nin mamapasnok si Jehova ed siak lapud sikayo,+ tan agto ak la dengelen. Imbes, inkuan nen Jehova ed siak, ‘Tunda ka la! Agmo lan balot bibitlaen iyad siak. 27  Tatdang kad toktok na Pisga,+ tan nengneng kad sagur tan amianen tan abalaten tan bukig tan bantag mo so dalin, ta agka la makabaliw ed sayan Jordan.+ 28  Turom si Josue+ tan paseseg mo tan pabiskeg mo, ta sikato so ombaliw+ diad unaan na sarayan totoo tan diad panamegley to et natawir da so dalin a nabantag mo.’ 29  Agawa iyan amin legan a manaayam itayod lawak a walad arap na Bet-peor.+

Paimanod leksab

Odino “Kulos na Arnon.”
Odino posiblin, “andeket a bato.”
Odino “so lungon.”
Say sakey a kasiko et 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “Kulos na Arnon.”
Kabaliksan toy “Saray Baryo nen Jair a Kawalaan na Saray Tolda.”
Odino “Kulos na Arnon.”
Salanti, say Inatey a Dayat.