Deuteronomio 1:1-46

  • Intaynan ed Palandey Horeb (1-8)

  • Aturo iray pangulo tan ukom (9-18)

  • Ag-intulok diad Kades-barnea (19-46)

    • Aglabay na Israel so onloob ed dalin (26-33)

    • Impakatalo ed Canaan (41-46)

1  Saraya so imbaga nen Moises ed interon Israel diad rehyon na Jordan ed kalawakan, diad saray patar a desierto a walad arap na Suf, diad baetan na Paran, Tofel, Laban, Hazerot, tan Dizahab.  Labinsakey ya agew ya akaren so manlapud Horeb ya anggad Kades-barnea+ diad dalan ed Palandey Seir.  Tan diad koma-40 taon,+ diad unonan agew na koma-11 a bulan, akitongtong si Moises ed saray Israelita* unong ed amin ya imbilin ed sikato nen Jehova ya ibaga tod sikara,  kayari ton tinalo si Sihon+ ya ari na saray Amoreo, a manaayam ed Hesbon, tan si Og+ ya ari na Basan, a manaayam ed Astarot, diad Edrei.+  Diad rehyon na Jordan ed dalin na Moab et ginapoan nen Moises ya impaliwawa iyan Ganggan,+ ya inkuan to:  “Oniay imbagad sikatayo nen Jehova a Dios tayo diad Horeb, ‘Abayag lay impanayam yod sayan mapalandey a rehyon.+  Manparaan kayo tan la kayod mapalandey a rehyon na saray Amoreo+ tan mamaarap kayod saray rehyon ya asingger ed sikara diad Araba,+ diad mapalandey a rehyon, say Sefela, Negeb, tan say gilig na dayat,+ say dalin na saray Canaanita, tan say Lebanon,*+ ya anggad baleg ya ilog, say ilog Eufrates.+  Nia, inyan kod arapan yo so dalin. Loob kayo tan kayarianen yo so dalin ya insipan nen Jehova ed saray kaamaan yo, ed si Abraham, Isaac,+ tan Jacob,+ pian iter itan ed sikara tan ed saray ilalak* da ya ontumbok ed sikara.’+  “Tan imbagak ed sikayo ed saman a panaon, ‘Agta kayo nayarian ya idaulo a bukor.+ 10  Pinarakel kayo nen Jehova a Dios yo, tan dakdakel kayo la natan a singa saray bitewen ed tawen.+ 11  Komon ta si Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo et parakelen to kayo+ ni na maminlibon danay nen say karakel yo natan, tan bendisyonan to kayo komon unong ya insipan tod sikayo.+ 12  Panon kon asikasoen a bukor so problema yo, pati say pankokolkol yo?+ 13  Mamili kayo na marunong, makabat, tan eksperiensyadon lalaki ed saray tribu yo, tan turoen ko ran mangidaulo ed sikayo.’+ 14  Inmebat kayod siak, ‘Maabig so ipapagawam ed sikami.’ 15  Kanian inalak iray manangidaulo ed saray tribu yo, lalakin marunong tan eksperiensyado, tan tinurok iran mangidaulo ed sikayo, saray pangulo na nilibo, pangulo na nilasus, pangulo na alimamplo, pangulo na asamplora, tan saray opisyal na saray tribu yo.+ 16  “Diad saman a panaon et binilin ko ray ukom yo, ‘Sano dengelen yo so kaso na saray agagi yo, nepeg a matunong so pangukom yo+ diad baetan na sakey a too tan say agi to odino say sakey a dayon miaayam.+ 17  Anggapo komoy papaboran yod panangukom yo.+ Dengel yo imay abeba a singa met ed samay atagey so kipapasen to.+ Agkayo patataktakot ed totoo,+ ta say panangukom et kien na Dios;+ tan no mair-irap parad sikayo so sakey a kaso, iyarap yo itan ed siak, tan dengelen ko.’+ 18  Diad saman a panaon et binilin ta kayo nipaakar ed amin a bengatlan nepeg yon gawaen. 19  “Insan tinmaynan tayod Horeb tan inakar tayo so interon baleg tan makapataktakot a kalawakan+ ya anengneng yo sanen mamapaarap itayod mapalandey a rehyon na saray Amoreo,+ unong ya ingganggan ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo, tan akasabi tayon siansia ed Kades-barnea.+ 20  Insan inkuan kod sikayo, ‘Akasabi kayod mapalandey a rehyon na saray Amoreo, a satan et iter ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo. 21  Nia, inter lad sikayo nen Jehova a Dios yo iyan dalin. La kayo, kayarianen yo itan, unong ya imbagad sikayo nen Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo.+ Agkayo ontatakot odino onkekebbiew.’ 22  “Balet inmasingger kayon amin ed siak tan inkuan yo, ‘Mangibaki tayo na lalaki ya unona lan mannengneng ed dalin parad sikatayo tan ipaamta rad sikatayo no iner so nepeg tayon dalanen tan no anton klase na saray syudad so nasabi tayo.’+ 23  Agustoan ko itan a suhestion, kanian amili ak na 12 ed saray totoo yo, sakey parad kada tribu.+ 24  Binmuat ira tan tinmatdang irad mapalandey a rehyon+ tan akasabi rad Lawak* na Escol tan nan-espiya ra diman. 25  Angala ray pigaran bunga na dalin tan inawit da iratan ed sikatayo, tan impaamta rad sikatayo, ‘Maabig so dalin ya iter ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo.’+ 26  Balet agyo labay so onla, tan nanrebelde kayod ganggan nen Jehova a Dios yo.+ 27  Agkayo tinmundan nanmeremere diad saray tolda yo tan ibabaga yon, ‘Kabusol itayo nen Jehova kanian impaway to itayod dalin na Ehipto pian iyawat to itayod saray Amoreo, pian naupot itayo. 28  Anton klase na pasen so laen tayo? Saray agagi tayo et pinakapuy day linawa tayo*+ diad impangibaga ran, “Angkakabaleg tan atatagey iran totoo nen say sikatayo, tan saray syudad da et angkakabaleg tan apadiran anggad tawen,*+ tan anengneng mi diman iray ananak na Anakim.”’+ 29  “Kanian inkuan kod sikayo, ‘Agkayo onkekebbiew odino ontatakot lapud sikara.+ 30  Si Jehova a Dios yo so onlad unaan yo tan milaban parad sikayo,+ a singa ginawa tod Ehipto diad mismon pakanengneng yo.+ 31  Tan anengneng yo diad kalawakan no panon a sikayoy inawit nen Jehova a Dios yo a singa pangeeba na sakey ya ama ed anak to diad inerman a nila yo, anggad akasabi kayod sayan pasen.’ 32  Anggaman ontan, agkayo nin siansia anisia ed si Jehova a Dios yo,+ 33  ya oonla ed unaan yo diad dalan pian mananap na pasen a pankampoan yo. Sikatoy nampanengneng ed panamegley na apoy no labi tan lurem no agew pian ipanengneng ed sikayo so dalan a nepeg yon panakaran.+ 34  “Kaleganan na satan et nadngel nen Jehova so ibabaga yo, tan sikatoy sinmanok tan insamba ton,+ 35  ‘Anggapod sarayan totoo a nanlapud sayan mauges a henerasyon so makanengneng ed maabig a dalin ya insipan kon iter ed kaamaan yo,+ 36  nilikud ed si Caleb ya anak nen Jefune. Nanengneng to itan, tan iter kod sikato tan ed saray ananak to so dalin a nanakaran to lapud interon puso* ton tinumbok si Jehova.+ 37  (Sinmanok ni ingen si Jehova ed siak lapud sikayo, tan inkuan to, “Agka met makaloob diman.+ 38  Si Josue ya anak nen Nun, ya akaalagey ed arapan mo,+ so makaloob ed dalin.+ Sikatoy pabiskeg mo,*+ ta iwanwan to so Israel pian nakayarian da so dalin.”) 39  Ontan met, saray ananak yo ya imbaga yon magmaliw a samsam+ tan saray ananak yo a natan et agda amta so maong tan mauges, sikara so makaloob, tan iter ko itan ed sikara pian nakayarian da.+ 40  Balet sikayo, pawil kayo tan la kayod kalawakan diad dalan a mamaarap ed Ambalangan Dayat.’+ 41  “Diad saya et inkuan yod siak, ‘Nankasalanan kamid si Jehova. Ontatdang kami natan tan milaban kami, unong ya ingganggan nen Jehova ed sikami!’ Kanian insulong na balang sakey ed sikayo iray armas tod guerra, tan inisip yon mainomay so ontatdang ed palandey.+ 42  Balet inkuan nen Jehova ed siak, ‘Ibagam ed sikara: “Agkayo ontatatdang a milaban, ta anggapo ak ed sikayo.+ No gawaen yo itan, taloen kayo na saray kakabusol yo.”’ 43  Kanian akitongtong ak ed sikayo, balet agkayo dinmengel. Imbes, nanrebelde kayod ganggan nen Jehova tan impilit yoy ontatdang ed palandey. 44  Insan inmabet ed sikayo iray Amoreo a manaayam ed saman a palandey tan inusilan da kayo a singa gagawaen na saray bayaong,* tan intaytayak da kayod Seir ya anggad Horma. 45  Kanian pinmawil kayo tan nanakis kayod arapan nen Jehova, balet agkayo dinengel nen Jehova, tan agto kayo inimano. 46  Kanian nanayam kayod Kades diad dakel ya agew.

Paimanod leksab

Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Mapatnag a say kapalandeyan na Lebanon.
Literal, “bini.”
Odino “Kulos.”
Literal, “tinunaw day puso tayo.”
Salanti, ataragey iran padir.
Literal, “sigpot; nagnap.”
Odino posiblin, “Sikatoy pinabiskeg na Dios.”
Odino “ampingilan.”