Deuteronomio 22:1-30

  • Panrespeto ed ayayep na kaparan too (1-4)

  • Pangisulong ed kawes na agkaparay sekso (5)

  • Kaabigan parad ayayep (6, 7)

  • Abeban padir parad atep (8)

  • Agmanepeg a panlaok (9-11)

  • Palaguygoy na kawes (12)

  • Saray ganggan ed kasalanan ed sekso (13-30)

22  “No nanengneng mo so nababalang a baka odino karnero na agim, agmo gagagalaen ya ibaliwala itan.+ Nepeg mon ipawil itan ed agim.  Balet no arawi ed sika so panaayaman na agim odino agmo amta no siopay akan-ayep, nepeg mon awiten ed abung mo imay ayep, tan mansiansia itan ed sika anggad anapen na agim. Insan ipawil mod sikato.+  Ontan so gawaen mod asno to, kawes to, tan ed antokaman ya abalang na agim a nalmom. Agmo itan ibabaliwala.  “No nanengneng mon atumba ed dalan so asno odino baka na agim, agmo gagagalaen ya ibaliwala itan. Sikatoy nepeg mon tulongan a mangibangon ed ayep.+  “Agnepeg ya isulong na sakey a bii so kawes na laki, odino isulong na sakey a laki so kawes na bii. Ta siopaman a manggawa na ontan et makapadimla ed si Jehova a Dios mo.  “No walay anengneng mon ubong na manok ed dalan a walaan na saray sibong odino iknol, balanglan walad kiew odino diad dalin, tan lelemleman na nganak iray sibong odino iknol, agmo aalaen so nganak a kaiba na saray sibong to.+  Seguroen mon ibulos so nganak, balet nayarim ya alaen iray sibong. Gawam iya pian maabig so pansumpalan mo, tan andukey so pambilay mo.  “No mangipaalagey kay balon abung, igawaan mo met na abeban padir so atep,*+ pian agmankasalanan ed dala so sankaabungan mo no walay napelag ditan.  “Agmo tataneman na duaran klase na bini so kaubasan mo.+ Ta no andi, amin a napawala ed bini ya intanem mo ontan met ed bunga na kaubasan et kayarian la na santuaryo. 10  “Agmo paniibaen so baka tan asno sano manbaka ka.+ 11  “Agka mansusulong na kawes a gawad impanlaok a bagoy karnero tan linen.+ 12  “Igawaan mo na palaguygoy so apatiran suyok na kawes ya isusulong mo.+ 13  “No mangasawa so sakey a laki tan akdolan to, insan to balet busolen* 14  tan akusaan toy mabanday a gawa tan paugesen toy ngaran na bii diad pangibagan: ‘Inasawak iyan bii, balet sanen inakdolan ko, nalmoan kon aliwa la manayan birhen,’ 15  say ama tan ina na bii et mamawala na ebidensya na inkabirhen to parad saray mamatatken diad puerta na syudad. 16  Oniay ibaga na ama na bii ed saray mamatatken, ‘Inter ko so ana’ko ed sayan laki bilang asawa to, balet sikatoy binusol* to 17  tan aakusaan toy mabanday a gawa diad impangibaga ton: “Nalmoan kon aliwa la manayan birhen so anak yo.” Natan, saya so ebidensya na inkabirhen na ana’ko.’ Insan da ipanengneng so balabal ed arapan na saray mamatatken ed syudad. 18  Alaen na saray mamatatken ed syudad+ imay laki tan sikatoy disiplinaen da.+ 19  Sikatoy panmultaen day 100 siklo* a pilak tan iter da ed ama na bii, ta pinabanday na laki so sakey a birhen ed Israel,+ tan sikatoy mansiansian asawa to. Sikatoy agto nayarin idiborsyo legay bilay to. 20  “Balet no tua so iyaakusa, tan anggapoy ebidensya a birhen so bii, 21  iyakar da so bii diad paway na puerta na abung na ama to, tan sikatoy tupaken na saray lalaki ed syudad to anggad ompatey, ta makapabaing so ginawa to+ ed Israel diad impanggawa toy seksual ya imoralidad* ed abung na ama to.+ Ontan so pangekal yod mauges diad limog yo.+ 22  “No nalmoan ya inakdolan na sakey a laki so sakey a bii ya asawa na sananey a laki, nepeg ya ompatey iran dua, samay laki ya inakdolan to so bii, ontan met ed samay bii.+ Ontan so pangekal yo ed mauges diad Israel. 23  “No walay sakey a marikit ya akisipanan lan miasawa ed sakey a laki, tan akabat toy sananey a laki diad syudad tan akiakdol ed sikato, 24  iyakar yo ran dua ed paway na puerta na satan a syudad tan tupak yo ra ya anggad ompatey ira, ta ag-inmeyag ed syudad imay bii, tan pinabanday na laki so asawa na kapara ton too.+ Ontan so pangekal yod kaugsan diad limog yo. 25  “Balet no samay laki et nabet tod uma imay bii ya akisipanan lan miasawa, tan sikatoy pinuersa na samay laki ya akdolan, nepeg ya ompatey a bukor imay laki ya akiakdol ed sikato, 26  tan anggapoy nepeg yon gawaen ed samay bii, ta agnanggaway kasalanan a makanepegan na ipapatey. Mipara iya ed kaso na sakey a toon angabil ed kapara ton too tan pinatey to.*+ 27  Ta diad uma so akaabetan tod sikato, tan inmeyag so biin akisipanan a miasawa, balet anggapoy angiyagel ed sikato. 28  “No nabet na sakey a laki so sakey a marikit ya agni akisipanan a miasawa, tan sikatoy binembenan to tan inakdolan to, tan narel ira,+ 29  say laki ya akiakdol ed sikato et nepeg a mangiter na 50 siklo a pilak ed ama na samay bii, tan sikatoy magmaliw ya asawa to.+ Lapud sikatoy pinabanday to, agto nayarin idiborsyo legay bilay to. 30  “Agnepeg ya alaen na sakey a laki so asawa nen ama to, pian agto napabanday so ama to.*+

Paimanod leksab

Diad saman a panaon, maslak ya abung et walaay plastadon atep a nayarin pangiyakaran ed saray bisita, panakaran, odino ugipan.
Odino “insan ipulisay to.”
Odino “impulisay.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “prostitusyon.”
Odino “pinatey to imay too, sakey a kamarerwa.”
Literal, “ilukayab so saloy na kawes nen ama to.”