Deuteronomio 4:1-49

  • Kinerew so katutulok (1-14)

    • Aglilingwanan iray ginawa na Dios (9)

  • Kakaukolanen nen Jehova a sikato labat so dayewen (15-31)

  • Anggapo lay arum a Dios nilikud ed si Jehova (32-40)

  • Saray syudad a salimbengan diad bukig na Jordan (41-43)

  • Impangiparungtal ed Ganggan (44-49)

4  “O Israel, dengel kayo natan ed saray totontonen tan ganggan ya ibangat kod sikayo a gawaen yo, pian manbilay kayo+ tan makaloob kayo tan nakayarian yo so dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios na saray inmuunan atateng yo.  Agyo aaruman odino babawasan so salita ya iganggan kod sikayo,+ pian natumbok yo ray ganggan nen Jehova a Dios yo ya iganggan kod sikayo.  “Anengneng yon mismo no antoy ginawa nen Jehova ed Baal na Peor; dineral nen Jehova a Dios yo so kada too ed limog yo a tinmumbok ed Baal na Peor.+  Balet sikayon mansiasiansia ed si Jehova a Dios yo et mabilay ya amin natan.  Nia, imbangat kod sikayo iray totontonen tan ganggan,+ unong ya ingganggan ed siak nen Jehova a Dios ko, ta pian natumbok yo iratan diad dalin a nakayarian yo.  Maalwar yon tumboken iratan,+ pian naamtaan na saray totoon makadngel ed sarayan amin a totontonen a marunong+ tan makabat+ kayo, tan ibaga ran, ‘Talagan sayan baleg a nasyon et totoon marunong tan walaay pakatalos.’+  Ta dinan a baleg a nasyon so walaay dirios a maapit ed sikara a singa inkamaapit nen Jehova ed sikatayo sano ontatawag tayod sikato?+  Tan dinan a baleg a nasyon so walaan na matunong iran totontonen tan ganggan a singa sayan interon Ganggan ya iparungtal kod arapan yo natan?+  “Basta manalwar kayo tan bantayan yon maong so sarili yo,* pian agyo nalingwanan irayan bengatla ya anengneng yo tan ag-iratan onarawi ed puso yo diad amin ya agew na bilay yo. Ipaamta yo met iratan ed saray ananak tan apo yo.+ 10  Diad samay agew a tinmalindeg kayod arapan nen Jehova a Dios yo diad Horeb et oniay inkuan nen Jehova ed siak, ‘Tipon mod siak iray totoo pian narengel day ibagak,+ pian naaralan day ontakot ed siak+ diad amin ya agew a pambilay dad tapew na dalin tan nibangat da ray ananak da.’+ 11  “Kanian inmasingger tan nanalagey kayod leksab na palandey, tan say palandey et mandarlang ya anggad mismon tawen;* walay kabilungetan tan makapal a lurem.+ 12  Tan akitongtong ed sikayo si Jehova manlapud apoy.+ Nadngel yo iray salita, balet anggapoy antokaman ya anengneng yod samay apoy+—wala labat so boses.+ 13  Tan inyabawag tod sikayo so sipanan to,+ ya ingganggan tod sikayo a sumpalen yo—say Samploran Ganggan.*+ Kayari na satan et insulat to iratan ed duaran tapyas na bato.+ 14  Diad saman a panaon et ingganggan ak nen Jehova ya ibangat ed sikayo iray totontonen tan ganggan, a nepeg yon sumpalen diad dalin a laen yon kayarianen. 15  “Kanian bantayan yon maong so sarili yo*—ta anggapoy antokaman ya anengneng yod apoy diad samay agew ya akitongtong ed sikayo si Jehova diad Horeb manlapud pegley na apoy— 16  pian agkayo magmaliw a mauges diad panggawa yoy antokaman ya imahen a kaparpara na anggan anton simbolo, a mangirerepresenta ed laki odino bii,+ 17  mangirerepresenta ed anggan anton ayep diad dalin odino mangirerepresenta ed anggan anton manok ya ontitikyab ed tawen,+ 18  mangirerepresenta ed antokaman ya onkukurong ed dalin odino mangirerepresenta ed anggan anton sira diad karanuman ed dalin.+ 19  Tan sano ontangay kayod tawen tan nanengneng yo so agew, bulan, tan saray bitewen—amin a bengatla ed tawen—agkayo naaayat ya ondakmomo tan manlingkor ed saratan.+ Inter iratan nen Jehova a Dios yo ed amin a totoo diad silong na interon tawen. 20  Balet sikayo ray inala tan impaway nen Jehova manlapud hurno a panagtunawan na balatyang, manlapud Ehipto, pian magmaliw a totoon kayarian ton dili*+ a singa natan. 21  “Sinmanok si Jehova ed siak lapud sikayo,+ tan insamba to ya agak makabaliw ed Jordan odino makaloob ed maabig a dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo bilang sakey a tawir.+ 22  Ta ompatey ak ed sayan dalin; agak la makabaliw ed Jordan,+ balet makabaliw kayo tan nakayarian yo iyan maabig a dalin. 23  Manalwar kayo pian agyo nalingwanan so impisipanan ed sikayo nen Jehova a Dios yo,+ tan agkayo manggagaway imahen a kaparpara na antokaman ya insebel ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ 24  Ta si Jehova a Dios yo et singa apoy a manguupot,+ sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.+ 25  “No bilang ta nawalaan kayoy ananak tan saray apo tan mabayag kayon makapanayam ed dalin, balet ta magmaliw kayon mauges tan manggawa kayoy antokaman a klase na imahen,+ tan gawaen yoy mauges ed pakanengneng nen Jehova a Dios yo tan sikatoy pasanoken yo,+ 26  gawaen kon tasik natan so tawen tan say dalin sumpad sikayo, a seguradon naandi kayon tampol ed dalin a baliwen yod Jordan pian nakayarian yo. Agkayo manbayag ditan, noagta sigpot kayon naderal.+ 27  Itaytayak kayo nen Jehova ed saray totoo,+ tan daiset labat ed sikayo so makaliktar+ ed saray nasyon a pangiyakaran ed sikayo nen Jehova. 28  Ditan et manlingkor kayod saray dirios a gawad kiew tan bato a ginawa na saray lima na too,+ a saratan a dirios et agmakanengneng, makadngel, makapangan odino makaangob. 29  “No anapen yo ditan si Jehova a Dios yo, no manusisa kayo nipaakar ed sikato diad interon puso yo tan interon kamarerwa* yo,+ seguradon sikatoy naromog yo.+ 30  Sano nagogonigon kayon maong tan nagawa irayan amin ed sikayo diad arapen, pawil kayod si Jehova a Dios yo tan dengel yoy boses to.+ 31  Ta si Jehova a Dios yo et mapangasin Dios.+ Agto kayo taynan odino deralen odino lingwanan so sipanan to ya insamba tod saray inmuunan atateng yo.+ 32  “Mantepet kayo natan nipaakar ed apalabas iran agew antis na panaon yo, manlapud agew na impamalsa na Dios ed too diad dalin; mananap kayo manlapud sakey a sampot na tawen ya anggad sananey a sampot na tawen. Wala ta lay ontan kabaleg ya agawa odino wala ta lay nadngelan a singa saya?+ 33  Nadngel la kasi na arum a totoo so boses na Dios a mansasalita manlapud apoy a singa impakadngel yon mismo ed satan tan nantultuloy iran mabilay?+ 34  Odino sinali ta la na Dios so mangalay sakey a nasyon diad arum a nasyon ed panamegley na saray panangukom,* tanda, milagro,+ guerra,+ mabiskeg a lima,+ akaunat a taklay, tan makapataktakot iran gawa,+ a singa ginawa ed sikayo nen Jehova a Dios yo diad Ehipto ed mismon pakanengneng yo? 35  Nipanengneng ed sikayon mismo irayan bengatla pian naamtaan yo a si Jehova so tuan Dios;+ anggapo lay arum nilikud ed sikato.+ 36  Imparengel tod sikayo so boses to manlapud tawen pian ipetek to kayo, tan impanengneng tod sikayo so baleg ya apoy to diad tapew na dalin, tan nadngel yo iray salita to manlapud apoy.+ 37  “Inaro to iray inmuunan atateng yo tan pinili to iray ilalak* da a sinmublay ed sikara,+ kanian impaway to kayo diad Ehipto ed panamegley na baleg a pakapanyari to. 38  Pinataynan tod arapan yo iray nasyon a mas baleg tan mabiskeg nen say sikayo, pian iyakar to kayo tan iter tod sikayo so dalin da bilang sakey a tawir, a singa natan.+ 39  Amtaen yo sirin ed sayan agew, tan ipapuso yo a si Jehova so tuan Dios ed tawen tan diad dalin.+ Anggapo lay arum.+ 40  Sumpal yo iray totontonen to tan saray ganggan to ya iter kod sikayo natan, pian maabig so pansumpalan yo tan saray ananak yo ya ontumbok ed sikayo, pian manbayag kayod dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo.”+ 41  Diad saman a panaon et angibiig si Moises na taloran syudad diad bukig a pagpag na Jordan.+ 42  No walay siopaman ya agto ginagalay akapatey na kapara ton too tan sikatoy agto kabusol,+ nepeg a sikatoy ombatik ed sakey ed sarayan syudad pian manbilay.+ 43  Saray syudad et say Bezer+ a walad kalawakan diad atagey a patar parad saray Rubenita, say Ramot+ diad Gilead parad saray Gadita, tan say Golan+ diad Basan parad saray Manasita.+ 44  Natan et saya so Ganggan+ ya imparungtal nen Moises ed arapan na saray totoo na Israel. 45  Saraya so panonot, totontonen, tan ganggan ya inter nen Moises ed saray Israelita kayari na impaway dad Ehipto,+ 46  diad rehyon na Jordan ed lawak a walad biek na Bet-peor,+ diad dalin nen Arin Sihon na saray Amoreo a manaayam diad Hesbon,+ a tinalo nen Moises tan saray Israelita kayari na impaway dad Ehipto.+ 47  Tan kinayarian da so dalin to tan say dalin nen Arin Og+ na Basan, say duaran arari na saray Amoreo a walad rehyon ed bukig na Jordan, 48  manlapud Aroer+ a walad gilig na Lawak na Arnon,* ya anggad Palandey Sion, salanti, Hermon,+ 49  tan say interon Araba a walad rehyon ed bukig na Jordan, tan anggad Dayat na Araba* diad leksab na Pisga.+

Paimanod leksab

Odino “asikaso yon maong so kamarerwa yo.”
Literal, “anggad pegley na tawen.”
Literal, “say Samploran Salita.” Tatawagen met a Dekalogo.
Odino “asikaso yon maong so kamarerwa yo.”
Odino “totoon tawir to.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “subok.”
Literal, “bini.”
Odino “Kulos na Arnon.”
Salanti, say Dayat na Asin, odino say Inatey a Dayat.