Deuteronomio 34:1-12

  • Impanengneng nen Jehova ed si Moises so dalin (1-4)

  • Impatey nen Moises (5-12)

34  Insan tinmaynan si Moises ed saray patar a desierto na Moab tan amaarap ed Palandey Nebo,+ diad toktok na Pisga,+ ya akaarap ed Jerico.+ Tan impanengneng nen Jehova ed sikato so interon dalin, manlapud Gilead ya anggad Dan,+  tan say interon Neftali, say dalin na Efraim tan Manases, tan say interon dalin na Juda ya anggad dayat ed sagur,*+  tan say Negeb+ tan say Distrito,+ say patar a lawak na Jerico, say syudad na saray kiew a palma, ya anggad Zoar.+  Insan inkuan nen Jehova ed sikato: “Saya so dalin ya insipan kod si Abraham, Isaac, tan Jacob, ya inkuan kon, ‘Iter ko itan ed ilalak mo,’*+ Impanengneng ko iyan mismo ed sika, balet agka la makabaliw ditan.”+  Kayari na satan, si Moises a lingkor nen Jehova et inatey diman ed dalin na Moab unong ya imbaga nen Jehova.+  Sikatoy imponpon tod lawak a walad dalin na Moab, diad biek na Bet-peor, tan anggapoy makaamta ed kawalaan na lubok to ya anggad sayan agew.+  Si Moises et mantaon na 120 nen sikatoy inatey.+ Agkinmapuy so mata to, tan agnaandi so biskeg to.  Inakisan na saray Israelita si Moises diad saray patar a desierto na Moab ed loob na 30 agew.+ Insan asumpal iray agew na impanakis tan impanermen parad si Moises.  Si Josue ya anak nen Nun et napno na espiritu na karunongan, ta intapew nen Moises so lima to ed sikato;+ tan sikatoy dinengel na saray Israelita, tan ginawa ra so ingganggan nen Jehova ed si Moises.+ 10  Balet anggapo lan balot so tinmalindeg a propeta ed Israel a miparad si Moises,+ a kabkabat a maong* nen Jehova.+ 11  Ginawa to so amin a tanda tan milagro ya impagawad sikato nen Jehova diad dalin na Ehipto ed say Faraon tan ed amin ya ariripen to tan ed interon dalin to,+ 12  ontan met ed mabiskeg a lima tan makapakelaw a pakayari ya impanengneng nen Moises ed interon Israel.+

Paimanod leksab

Salanti, say Baleg a Dayat, say Mediteraneo.
Literal, “binim.”
Literal, “lupalupaan.”