Deuteronomio 2:1-37

  • Impanakar-akar ed kalawakan ed loob na 38 taon (1-23)

  • Impanalo ed si Arin Sihon na Hesbon (24-37)

2  “Insan tayo pinmawil ed kalawakan diad dalan a paonlad Ambalangan Dayat, unong ya imbaga nen Jehova ed siak,+ tan niliber tayo so Palandey Seir ed loob na dakel iran agew.  Insan oniay imbaga nen Jehova ed siak,  ‘Abayag kayo lan manliliberliber ed sayan palandey. Natan et mamaarap kayod amianen.  Tan iganggan mod saray totoo: “Dalan kayod ketegan na saray agagi yo, saray poli nen Esau,+ a manaayam ed Seir,+ tan ontakot irad sikayo,+ kanian manalwar kayon maong.  Agyo ra lalabanan,* ta agko iter ed sikayo so anggan dinan a pasen ed dalin da, anggano singa kabaleg labat na bakat na sali, lapud inter ko lad si Esau so Palandey Seir bilang kayarian to.+  Ikdan yo ray kuarta parad saray kanen yo, tan bayaran yoy danum ya inumen yo.+  Ta benendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo ed amin a ginawa yo. Amta toy impanakar yo ed sayan baleg a kalawakan. Diad sarayan 40 taon et walad sikayo si Jehova a Dios yo, tan agkayon balot kinmulang na antokaman.”’+  Kanian linmabas tayod kawalaan na saray agagi tayo, saray poli nen Esau,+ a manaayam ed Seir, a pinaliisan tayoy dalan a mamaarap ed Araba, manlapud Elat tan manlapud Ezion-geber.+ “Insan linmiko tayo tan nambiahe tayod dalan a mamaarap ed kalawakan na Moab.+  Insan inkuan nen Jehova ed siak, ‘Agmo susumpaen odino gueguerraen so Moab, ta agko iter ed sika so anggan dinan a pasen ed dalin to bilang kayarian, lapud inter ko lad saray poli nen Lot so Ar bilang kayarian da.+ 10  (Saray Emim+ so datin manaayam ditan, totoon makapanyari tan dakdakel tan atatagey a singa saray Anakim. 11  Saray Refaim+ et singa saray Anakim,+ tan Emim so pananawag ed sikara na saray Moabita. 12  Nensaman et saray Horeo+ so manaayam ed Seir, balet pinataynan tan inupot ira na saray poli nen Esau tan nanayam ira ditan,+ a singa gawaen na Israel ed dalin a kayarian da, a seguradon iter nen Jehova ed sikara.) 13  Natan et la kayo tan baliw kayod Lawak* na Zered.’ Kanian binaliw tayo so Lawak* na Zered.+ 14  Say kabayag na impanakar tayo manlapud Kades-barnea anggad imbaliw tayod Lawak* na Zered et 38 a taon, anggad naandi ed kampo so interon henerasyon na saray lalakin migueguerra, unong ya insamba nen Jehova ed sikara.+ 15  Say lima nen Jehova et sinmumpad sikara pian upoten to rad kampo.+ 16  “Sanen inatey lan amin iramay lalakin migueguerra,+ 17  inkuan lamet nen Jehova ed siak, 18  ‘Dalan ka natan ed teritorya na Moab, salanti, say Ar. 19  Sano makaasingger kad saray Ammonita, agmo ra guguloen odino pasasanoken, ta agko iter ed sika so anggan dinan a pasen ed dalin na saray Ammonita, lapud inter ko la itan ed saray poli nen Lot bilang kayarian da.+ 20  Saya et ipapasen met nensaman a dalin na saray Refaim.+ (Saray Refaim so datin manaayam ditan, tan Zamzummim so pananawag ed sikara na saray Ammonita. 21  Makapanyari ira, tan dakdakel tan atatagey iran totoo a singa saray Anakim;+ balet inupot ira nen Jehova diad arapan na saray Ammonita, tan pinataynan da ra tan nanayam irad pasen da. 22  Ontan so ginawa tod saray poli nen Esau, a manaayam natan ed Seir,+ sanen inupot to ray Horeo+ diad arapan da, pian napataynan da ra tan makapanayam ira ditan anggad sayan agew. 23  Nipaakar ed saray Avim, nanayam irad saray baryo ya anggad Gaza,+ anggad sanen inupot ira na saray Caftorim+ a nanlapud Caftor* tan nanayam ira ditan.) 24  “‘Alagey kayo, tan baliw yoy dalan a mamaarap ed Lawak na Arnon.*+ Nia, inyawat kod lima yo si Sihon+ ya Amoreo, say ari na Hesbon. Kanian gapoan yo lan kayarianen so dalin to, tan miguerra kayo lad sikato. 25  Diad sayan agew et panggiwgiwen tan taktakoten ko so amin a totoon walad silong na tawen lapud sikayo, sano nabalitaan day nipaakar ed sikayo. Nagonigon ira tan onggiwgiw ira* lapud sikayo.’+ 26  “Insan angibaki ak na saray mensahero manlapud kalawakan na Kedemot+ pian ipasabi rad si Arin Sihon na Hesbon irayan salita na kareenan,+ 27  ‘Abuloyan mo ak ya ondalan ed dalin mo. Mansiansia ak ed dalan tan agak manpakawanan odino manpakawigi.+ 28  Say kanen tan inumen ko labat et say kakanen tan iinumen ya ilakom ed siak. Basta abuloyan mo ak ya ondalan 29  —ontan so ginawad siak na saray poli nen Esau a manaayam ed Seir tan saray Moabita a manaayam ed Ar—anggad makabaliw ak ed Jordan a paarap ed dalin ya iter ed sikami nen Jehova a Dios mi.’ 30  Balet ag-itayo pinadalan nen Arin Sihon na Hesbon, ta inabuloyan nen Jehova a Dios yo ya onawet so espiritu+ tan puso to, pian sikatoy niyawat tod lima yo, a singa natan.+ 31  “Insan inkuan nen Jehova ed siak, ‘Ginapoan ko lan iter ed sika si Sihon tan say dalin to. Gapoan mo lan kayarianen so dalin to.’+ 32  Sanen pinmaway si Sihon a kaibay amin a totoo to pian miguerra ed sikatayo diad Jahaz,+ 33  sikatoy inyawat ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo, kanian sikatoy tinalo tayo, pati saray ananak to, tan amin a totoo to. 34  Tan sinakop tayo so amin a syudad to tan dineral tayo so amin a syudad, pati saray lalaki, bibii, tan ugugaw. Anggapoy intilak tayon mabilay.+ 35  Say inaala tayo labat et saray ayayep a parad sikatayo pati saray samsam a nanlapud saray syudad ya asakop tayo. 36  Manlapud Aroer,+ a walad gilig na Lawak na Arnon* (kaibay syudad a walad lawak), ya anggad Gilead, anggapoy baley ya agtayo nayarian a looban. Saratan ya amin et inyawat ed sikatayo nen Jehova a Dios tayo.+ 37  Balet agkayo inmasingger ed dalin na saray Ammonita,+ say interon gilig na Lawak* na Jabok+ tan saray syudad ed mapalandey a rehyon, odino ed anggan dinan a pasen ya insebel nen Jehova a Dios tayo.

Paimanod leksab

Odino “pasasanoken.”
Odino “Kulos.”
Odino “Kulos.”
Odino “Kulos.”
Salanti, Creta.
Odino “Kulos na Arnon.”
Odino “manpasakit iran singa manaanak.”
Odino “Kulos na Arnon.”
Odino “Kulos.”