Deuteronomio 15:1-23

  • Kanselaen so utang ed kada komapiton taon (1-6)

  • Panulong ed pobri (7-11)

  • Pangibulos ed saray aripen ed kada komapiton taon (12-18)

    • Panagtebeng ed layag na aripen (16, 17)

  • Apasanto iray panguloan ya ayayep (19-23)

15  “Diad kasampotan na kada pitoran taon et nepeg kan manggawa na panangibulos.+  Oniay paraan na panangibulos: Kanselaen na kada nampautang so utang ed sikato na kaabay to. Agto la nepeg a singilen so kaabay to odino agi to, ta iyabawag itan bilang panangibulos unong ed ganggan nen Jehova.+  Nayarim a singilen so sakey a dayo,+ balet nepeg mon paandien so kanepegan mon maningil ed antokaman ya utang na agim.  Anggaman ontan, anggapod sikayoy nepeg a magmaliw a pobri, ta seguradon bendisyonan kayo nen Jehova+ diad dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo bilang tawir a nakayarian yo,  daput no maalwar yon tuloken so boses nen Jehova a Dios yo tan maalwar yon gawaen iyan amin a ganggan ya iter kod sikayo natan.+  Ta bendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo unong ya insipan tod sikayo, tan pabayesen yo* so dakel a nasyon, balet agyo kaukolan so ombayes;+ tan uleyan yo so dakel a nasyon, balet agda kayo uleyan.+  “No magmaliw a pobri so sakey ed saray agagim diad sakey ed saray syudad yo ed dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo, agmo papaaweten so pusom odino sisibletan so pobrin agim.+  Ta nepeg a mabulos mon ilukas so limam ed sikato+ tan pabayes mo* na antokaman a nakaukolan to odino antokaman ya anggapo ed sikato.  Manalwar ka ya agmo aabuloyan ya onloob ed pusom iyan mauges a kanonotan, ‘Asingger lay komapiton taon, say taon na panangibulos,’+ tan sibletan mo lad satan so pobrin agim tan anggapoy iter mod sikato. No sikatoy ontawag ed si Jehova lapud sika, kasalanan mo itan.+ 10  Nepeg a mabunlok kan mangiter ed sikato,+ tan ikdan mo* ya agnapipilitan, pian bendisyonan ka nen Jehova a Dios mo ed amin a kimey tan pansasagpot mo.+ 11  Ta walan walay pobrin totoo diad dalin yo.+ Kanian igaganggan ta kan, ‘Nepeg a mabulos mon ilukas so limam ed napapairap tan pobrin agim diad dalin mo.’+ 12  “No bilang ta nilako ed sika so sakey ed saray agagim, sakey a Hebreon laki odino bii, tan sikatoy anem taon lan nanlingkor ed sika, sikatoy nepeg mon ibulos ed komapiton taon.+ 13  Tan no sikatoy ibulos mo, agmo papasipoten a kalimalima. 14  Sikatoy mabunlok mon ikdan na abasto to manlapud pulok mo, panag-ilikan mo, tan panagpespesan moy olibo tan ubas. Nepeg mon iter ed sikato so unong ed impamendisyon nen Jehova ed sika. 15  Tandaan mo a nagmaliw kan aripen nensaman ed dalin na Ehipto tan dinondon ka nen Jehova a Dios mo. Kanian igaganggan kod sika natan a gawaen mo iya. 16  “Balet no ibaga tod sikan, ‘Agak ontaynan ed sika!’ lapud inaro to ka tan say sankaabungan mo, ta sikatoy maliket ed impanlingkor tod sika,+ 17  mangala kay panagtebeng tan sikatoy awit mod puerta tan tebeng moy layag to, tan sikatoy magmaliw ya aripen mo legay bilay. Ontan met so gawaen mod aripen mon bii. 18  Agkomon ambelat ed liknaan mo no sikatoy ibulos mo tan ontaynan ed sika, ta say impanlingkor tod sika ed loob na anem taon et doble ed bayar na panaglingkor na sakey ya uupaan a trabahador, tan benendisyonan ka nen Jehova a Dios mo ed amin a ginawam. 19  “Nepeg mon pasantosen ed si Jehova a Dios mo so kada panguloan a kalakian a bakam tan karnerom.+ Agmo uusaren ed antokaman a kimey mo so panguloan ed saray bakam,* odino kikiskisen so bago na panguloan ed saray karnerom. 20  Tinaon mon kanen itan, sika tan say sankaabungan mo, ed arapan nen Jehova a Dios mo diad pasen a pilien nen Jehova.+ 21  Balet no walaan itan na depekto—piley, bulag, odino arum nin graben depekto—agmo itan ibabagat ed si Jehova a Dios mo.+ 22  Nepeg mon kanen itan ed loob na saray syudad* yo, nayarin mangan so agmalinis tan malinis a too, a singano itan ulsa.+ 23  Balet agmo kakanen so dala na satan;+ nepeg mon iyibung itan ed dalin a singa danum.+

Paimanod leksab

Odino “pabayesen yo a walay garantiya.”
Odino “pabayesen mo a walay garantiya.”
Literal, “na pusom.”
Literal, “kalakian a bakam.”
Literal, “saray puerta.”