Deuteronomio 11:1-32

  • Anengneng yoy pakapanyari nen Jehova (1-7)

  • Say Insipan a Dalin (8-12)

  • Saray tumang ed inkamatulok (13-17)

  • Itatak ed puso iray salita na Dios (18-25)

  • “Bendisyon tan ayew” (26-32)

11  “Arom si Jehova a Dios mo+ tan naynay mon sumpalen so obligasyon mod sikato tan saray totontonen to, saray ganggan to, tan saray bilibilin to.  Amta yo a diad sayan agew et sikayo so pitotongtongan ko, aliwan saray ananak yo ya ag-akaamta tan ag-akanengneng ed panagdisiplina nen Jehova a Dios yo,+ say katagyan to,+ say mabiskeg a lima to+ tan say akaunat a taklay to.  Agda anengneng iray tanda to tan saray ginawa to diad Ehipto ed say Faraon ya ari na Ehipto, tan ed interon dalin to;+  odino say ginawa tod saray armada na Ehipto, saray kabayo na Faraon tan saray karwahe ton pan-guerra, a nalgep irad Ambalangan Dayat sanen inmusil irad sikayo, tan dineral ira nen Jehova ya aminpinsan.*+  Agda anengneng so ginawa to parad* sikayo diad kalawakan anggad insabi yo ed sayan pasen,  odino say ginawa tod si Datan tan Abiram, saray ananak nen Eliab ya anak nen Ruben, sanen sinmangi so dalin tan inakmon to ra pati saray sankaabungan da tan saray tolda ra tan amin a mabilay a bengatlan tinmumbok ed sikara, diad pakanengneng na interon Israel.+  Anengneng yon mismo so amin ya angkakabaleg a bengatlan ginawa nen Jehova.  “Sumpal yo so amin a ganggan ya iter kod sikayo natan, pian ombiskeg kayo tan makabaliw kayod dalin a kayarianen yo,  ta pian manbilay kayo na andukey+ diad dalin ya insipan nen Jehova ya iter ed saray inmuunan atateng yo tan ed saray ilalak* da,+ sakey a dalin a manag-agus so gatas tan dilo.+ 10  “Say dalin a laen yon kayarianen et aliwan singa say dalin na Ehipto a nanlapuan yo, a nantaneman yo nensaman na bini tan pinaranuman yod panamegley na sali yo,* a singa say tanamanan na pisipising. 11  Noagta say dalin a ngalngali yo la baliwen tan kayarianen et sakey a dalin a wala ray kapalandeyan tan patar a lawak.+ Sesepsepen to so danum ya ompepelag manlapud tawen;+ 12  sakey itan a dalin ya aasikasoen nen Jehova a Dios yo. Naynay itan a babantayan nen Jehova a Dios yo, diad kagapo na taon ya anggad sampot na taon. 13  “Tan no maseet yon unoren iray ganggan ko ya iter kod sikayo natan tan aroen yoy Jehova a Dios yo tan manlingkor kayod sikato diad interon puso yo tan interon kamarerwa* yo,+ 14  pauranen ko met ed dalin yo diad aturon panaon to, say unonan uran tan say unor ya uran, tan tiponen yo so ilik yo tan say balon alak yo tan say larak yo.+ 15  Tan pawalaen ko iray tanaman diad saray uma yo parad saray ayayep yo, tan mangan kayo tan napesel kayo.+ 16  Manalwar kayo pian agnaayat so puso yo ya onarawi tan mandayew ed arum a dirios tan ondakmomo ed saratan.+ 17  Ta no andi et ondalang so sanok nen Jehova ed sikayo, tan saraan to so tawen pian ag-onuran+ tan agmanbunga so dalin tan naandi kayon tampol manlapud maabig a dalin ya iter nen Jehova ed sikayo.+ 18  “Itatak yo irayan salitak ed puso yo tan kamarerwa* yo tan ibedber yo iratan ed lima yo bilang sakey a panonot, tan magmaliw iratan a singa bedber ed moling yo.*+ 19  Ibangat yo iratan ed saray anak yo, a salitaen yo iratan sano akayurong kayo ed abung yo tan sano manaakar kayod dalan tan sano akarukol kayo tan sano ombangon kayo.+ 20  Isulat yo iratan ed saray lusek na puerta na abung yo tan ed saray puerta yo, 21  pian sikayo tan saray ananak yo et manbilay na andukey+ diad dalin ya insipan nen Jehova ya iter ed saray inmuunan atateng yo,+ ya anggad wala nid tagey na dalin so tawen. 22  “No maalwar yon unoren iyan ganggan ya iter kod sikayo tan sumpalen yo, ya aroen yo si Jehova a Dios yo,+ manakar kayod amin a dalan to tan ompeket kayod sikato,+ 23  pataynanen nen Jehova ed arapan yo irayan amin a nasyon,+ tan pataynanen yo iray nasyon a mas baleg tan mas dakel nen say sikayo.+ 24  Kada pasen a gatinan yo et nakayarian yo.+ Say magmaliw a ketegan yo et manlapud kalawakan ya anggad Lebanon, manlapud Ilog, say ilog Eufrates, ya anggad dayat ed sagur.*+ 25  Anggapoy makatalo ed sikayo.+ Ikayat nen Jehova a Dios yo so kebbiew tan takot lapud sikayo diad interon dalin a panakaran yo,+ unong ya insipan tod sikayo. 26  “Nia, iyan kod arapan yo natan so bendisyon tan ayew:+ 27  say bendisyon, no unoren yo iray ganggan nen Jehova a Dios yo ya iter kod sikayo natan,+ 28  tan say ayew, no agyo unoren iray ganggan nen Jehova a Dios yo+ tan onsian kayo ed ingganggan kon tumboken yo natan tan ontumbok kayod arum a dirios ya agyo kabat. 29  “Sano iyakar kayo nen Jehova a Dios yo diad dalin a kayarianen yo, nepeg yon ibalikas* so bendisyon ed Palandey Gerizim tan say ayew ed Palandey Ebal.+ 30  Agta saratan et walad biek na Jordan diad bandad sagur,* diad dalin na saray Canaanita a manaayam ed Araba, diad petek na Gilgal, diad abay na saray angkakabaleg a kiew diad More?+ 31  Ta baliwen yo so Jordan pian onloob tan kayarianen yo so dalin ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ Sano kayarianen yo itan tan manayam kayo ditan, 32  maalwar yon sumpalen so amin a totontonen tan ganggan ya iparungtal kod arapan yo natan.+

Paimanod leksab

Odino “anggad sayan agew.”
Odino “ed.”
Literal, “bini.”
Odino “sinalog yo itan ed panamegley na sali yo,” salanti, diad panamegley na sakey a bengatlan idedepak, balanglan baleg a dalig a panag-alay danum odino diad panggawa odino pangibuang na saray aagusan na danum.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “ed nanleetan na saray mata yo.”
Salanti, say Baleg a Dayat, say Mediteraneo.
Odino “iter.”
Odino “seselekay agew.”