Deuteronomio 30:1-20

  • Ipawil ed si Jehova (1-10)

  • Agmairap a tuloken iray ganggan nen Jehova (11-14)

  • Pamili ed bilay odino patey (15-20)

30  “Sano nagawa ed sikayo irayan amin a salita, say bendisyon tan say ayew ya inyan kod arapan yo,+ tan nanonotan yo iratan*+ diad amin a nasyon ya angitayakan ed sikayo nen Jehova a Dios yo,+  tan ompawil kayod si Jehova a Dios yo+ tan dengelen yoy boses to unong ed amin ya igaganggan kod sikayo natan, sikayo tan saray ananak yo, diad interon puso yo tan interon kamarerwa* yo,+  diad satan et ipawil nen Jehova a Dios yo iray narel ed sikayo+ tan kasian to kayo+ tan tiponen to kayo lamet manlapud amin a totoo ya angitayakan ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+  Anggano nitayak ed sampot na tawen iray totoo yo, tiponen kayo nen Jehova a Dios yo tan ipawil to kayo.+  Iyakar kayo nen Jehova a Dios yo diad dalin a kinayarian na saray kaamaan yo, tan kayarianen yo itan; tan paaligwasen to kayo tan mas parakelen to kayo nen saray kaamaan yo.+  Linisan* nen Jehova a Dios yo so puso yo tan say puso na saray ilalak yo,+ pian aroen yoy Jehova a Dios yo diad interon puso yo tan interon kamarerwa* yo, pian manbilay kayo.+  Insan iyakar nen Jehova a Dios yo irayan amin ya ayew diad saray kakabusol yon amusol tan amasegsegang ed sikayo.+  “Diad satan et ompawil kayo tan dengelen yoy Jehova tan gawaen yo so amin a ganggan to ya iter kod sikayo natan.  Paaligwasen kayon maong nen Jehova a Dios yo diad amin a kimey na saray lima yo,+ a parakelen to ray ananak yo, ayayep yo, tan saray bunga na dalin yo, ta panliketan lamet nen Jehova so pamaaligwas ed sikayo, a singa nanliketan ton ginawa ed saray inmuunan atateng yo.+ 10  Ta diad satan et dengelen yoy boses nen Jehova a Dios yo tan sumpalen yoy bilibilin tan totontonen to a nisulat ed sayan libro na Ganggan, tan ompawil kayod si Jehova a Dios yo ed interon puso yo tan interon kamarerwa* yo.+ 11  “Sayan ganggan ya iter kod sikayo natan et aliwan mairap a talosan odino mairap a tuloken* parad sikayo.+ 12  Aliwan diad tawen so kawalaan na satan, pian ibaga yon, ‘Siopay onsegep ed tawen a mangala ed satan parad sikatayo, pian narengel tan nasumpal tayo itan?’+ 13  Aliwa met a diad biek na dayat so kawalaan na satan, pian ibaga yon, ‘Siopay ombaliw ed dayat a mangala ed satan parad sikatayo, pian narengel tan nasumpal tayo itan?’ 14  Ta say salita et asingger ed sikayo, walad sangi yo tan walad puso yo,+ pian nagawaan yo itan.+ 15  “Nia, iyan ko natan ed arapan yo so bilay tan pankaabigan, say patey tan pankaugsan.+ 16  No dengelen yo iray bilin nen Jehova a Dios yo ya iter kod sikayo natan, diad pangaro yod si Jehova a Dios yo,+ itumbok yod saray dalan to, tan panggawa yod saray bilin, totontonen, tan ganggan to, manbilay kayo+ tan ondakel kayo, tan bendisyonan kayo nen Jehova a Dios yo diad dalin a kayarianen yo.+ 17  “Balet no onarawi so puso yo+ tan agkayo ondengel, tan naayat kayon ondakmomo ed arum a dirios tan manlingkor ed saratan,+ 18  ibagak ed sikayo natan a seguradon naderal kayo.+ Agkayo manbilay na andukey diad dalin a baliwen yod Jordan pian kayarianen yo. 19  Gawaen kon tasik natan so tawen tan say dalin sumpad sikayo, ya inyan kod arapan yo so bilay tan patey, say bendisyon tan say ayew;+ tan nepeg yon pilien so bilay pian manbilay kayo,+ sikayo tan saray kapolian yo,+ 20  diad pangaro yod si Jehova a Dios yo,+ idengel yod sikato, tan pansiansia yod sikato,+ ta sikato so bilay yo tan lapud sikato et manbilay kayo na andukey diad dalin ya insipan nen Jehova ya iter ed saray inmuunan atateng yon si Abraham, Isaac, tan Jacob.”+

Paimanod leksab

Literal, “tan ipawil yo iratan ed puso yo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “Segaten.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “odino arawi.”