Deuteronomio 17:1-20

  • Ibagat iray anggapoy depekto (1)

  • Pangasikaso ed impan-apostasya (2-7)

  • Saray kason mairap a desisyonan (8-13)

  • Totontonen parad magmaliw ya ari (14-20)

    • Kopyaen na ari so Ganggan (18)

17  “Agmo ibabagat ed si Jehova a Dios mo so sakey a kalakian a baka odino karnero a walaay depekto odino antokaman a deperensya ed laman, ta makapadimla itan ed si Jehova a Dios mo.+  “No bilang ta diad inerman a syudad yo ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo et walay laki odino bii a nalmoan yon manggagaway mauges ed pakanengneng nen Jehova a Dios yo tan manusumlang ed sipanan To,+  tan sikatoy sinmian tan nandayew ed arum a dirios tan dinmakmomo ed saratan odino ed agew odino ed bulan odino ed amin a bengatla ed tawen,+ a satan et agko ingganggan.+  Sano nipakabat itan ed sika odino nadngelan mo, imbestigaan mo itan a maong. Sano apaneknekan a tua+ ya agawa ed Israel iyan makapadimlan bengatla,  nepeg mon iyakar ed paway na saray puerta na syudad imay laki odino bii a nanggawad sayan mauges a bengatla, tan tupaken ya anggad ompatey.+  Diad testimonya* na duara odino taloran tasi+ et nepeg a pateyen imay manepeg ya ompatey. Sikatoy agnepeg a pateyen diad testimonya na sakey a tasi.+  Saramay tasi so unonan manupak ed sikato pian sikatoy ompatey, insan amin a totoo so manupak ed sikato. Nepeg yon ekalen so mauges ed limog yo.+  “Sano walay linmesan kaso diad sakey ed saray syudad yo a mairap yon desisyonan, balanglan satan et kaso nipaakar ed panamaagus na dala+ odino legal a kanepegan na sakey odino maruksan gawa odino arum nin suppiatan, nepeg kan onlad pasen a pilien nen Jehova a Dios mo.+  La kad saray Levitan saserdote tan ed ukom+ a manlilingkor ed saraman ya agew, tan onkonsulta kad sikara, tan iter dad sika so desisyon.+ 10  Insan gawam so unong ed desisyon ya inter dad sika diad satan a pasen a pilien nen Jehova. Nepeg a maalwar mon gawaen so amin a bilin dad sika. 11  Gawam so unong ed ganggan ya impanengneng dad sika tan unong ed desisyon ya imbaga rad sika.+ Agka onaarawi ed desisyon ya iter dad sika, balanglan manpakawanan odino manpakawigi.+ 12  Nepeg ya ompatey imay toon onkiwas a mapaatagey diad agto idengel ed saserdoten manlilingkor ed si Jehova a Dios yo odino ed ukom.+ Nepeg yon ekalen so mauges ed Israel.+ 13  Diad ontan et narengelan na amin a totoo tan ontakot ira, tan agla ra onkiwas a mapaatagey.+ 14  “Sano onloob kad dalin ya iter ed sika nen Jehova a Dios mo tan akayarian mo la itan tan manaayam ka la ditan, tan ibagam a, ‘Manuro ak na ari a manuley ed siak a singa say amin a nasyon ed kaliberliber ko,’+ 15  no ontan, say turoen mon ari et samay pinili nen Jehova a Dios mo.+ Nepeg a say turoen mon ari et manlapud saray agagim. Agka naabuloyan a manuro na sakey a dayo ya agmo agi bilang manuley mo. 16  Balet agto nepeg a manparakel na kabayo+ odino papawilen to iray totoo ed Ehipto pian mangala na dakel nin kabayo,+ lapud imbagad sikayo nen Jehova, ‘Agkayo lan balot ompapawil ed sayan dalan.’ 17  Agto met nepeg a mangasawa na dakel, pian agniyarawi so puso to;+ agto met nepeg a mantipon na dakerakel a pilak tan balitok.+ 18  Sano sikatoy onyurong ed trono na panarian to, nepeg ton kopyaen ed sakey a libro* iyan Ganggan, ya inala ed samay isisinop na saray Levitan saserdote.+ 19  “Mansiansia itan ed sikato, tan nepeg ton basaen ed amin ya agew na bilay to,+ pian naaralan toy ontakot ed si Jehova a Dios to tan nagawaan to so amin a salita na sayan Ganggan tan sarayan totontonen diad pangunor tod saratan.+ 20  Diad ontan et agmanpaatagey so puso to ed saray agagi to tan agto onarawi ed ganggan, balanglan manpakawanan odino manpakawigi, pian sikatoy manuley ed panarian to diad andukey a panaon, sikato tan saray ananak to ed pegley na Israel.

Paimanod leksab

Literal, “sangi.”
Odino “sakey a lukot.”