Deuteronomio 32:1-52

  • Kansion nen Moises (1-47)

    • Si Jehova, say Bato (4)

    • Nilingwanan na Israel so Bato to (18)

    • “Kien ko so panangibales” (35)

    • “Manliket kayo, sikayo ran nasyon, a kaibay totoo to” (43)

  • Ompatey ed Palandey Nebo si Moises (48-52)

32  “Dengel kayo, O katawenan, ta mansalita ak,Tan dengelen komon na dalin iray salitan ibalikas na sangik.   Say bilin ko et ompelag a singa uran;Saray salitak et ontedter a singa linaew,Singa makalnan uran ya ompelag ed dika,Tan singa maksil ya uran ya ompelag ed tanaman.   Ta iyabawag ko so ngaran nen Jehova.+ Ipakabat yo so katagyan na Dios tayo!+   Say Bato, ayadyari so kimey to,+Ta amin a dalan to et inkahustisya.+ Sakey a matoor a Dios+ ya agbalot manggaway ag-inkahustisya;+Sikatoy matunong tan maptek.+   Sikara so nanggaway mauges.+ Agto ra ananak, nanlapud sikara so kabalawan da.+ Pikewet tan mauges iran henerasyon!+   Onia ta so pantrato yod si Jehova,+O sikayo ran makulangkulang tan agmarunong a totoo?+ Agta sikato so Ama yo a sengegay kiwawala yo,+Say nanggawad sikayo tan malet ya angiletneg ed sikayo?   Nonot yo ray agew nensaman;Isip yo ray taon na apalabas iran henerasyon. Tepetan yoy ama yo, tan ibaga tod sikayo;+Saray mamatatken ed sikayo, tan ipaamta rad sikayo.   Sanen inter na Sankatagyan ed saray nasyon iray tawir da,+Sanen impanbibiigan to iray ananak nen Adan,*+Inletneg to so ketegan na saray totoo+A sankanonot to so karakel na saray ananak na Israel.+   Ta say apag nen Jehova et saray totoo to;+Si Jacob so tawir to.+ 10  Sikatoy aromog tod kalawakan+Tan diad agpanaayaman tan manungol a desierto.+ Sikatoy pinaliberan to pian naprotektaan, tan inasikaso to,+Tan sinalimbengan to a singa say bukel na mata to.+ 11  Singa sakey ya agila a galawen to so ubong to,Mantikyab ed tagey na saray sibong to,Ibuskag to iray payak to, alaen to ra,Awiten to rad payak to,+ 12  Si Jehova labat so angiwanwan ed sikato;*+Anggapoy kaiba ton sananey a dios.+ 13  Sikatoy impagmaliw ton manuley ed atagey iran pasen na dalin,+Kanian kinan to so bunga na uma.+ Sikatoy pinakan to na dilo a nanlapud baleg a batoTan larak a nanlapud anawet a bato, 14  Mantikilya a nanlapud baka tan gatas a nanlapud karnero,Pati saray sankaabigan a* karnero,Tan saray kalakian a karnero na Basan, tan saray kalakian a kanding,Pati say sankaabigan a* trigo;+Tan ininum mo so alak a nanlapud dala* na ubas. 15  Sanen tinmaba si Jesurun,* sikatoy nagmaliw a mandepak a rebelyoso. Tinmaba ka, linmapar ka, binmaleg ka.+ Kanian tinaynan to so Dios a nanggawa ed sikato,+Tan minudmora to so Bato na kilalaban to. 16  Sikatoy sinagyat dan onsanok lapud saray sananey a dirios;+Sinakitan day liknaan to lapud saray makapadimlan bengatla.+ 17  Nambagat irad saray demonyo, aliwan diad Dios,+Diad saray dirios ya agda kabat,Balon dirios ya agano nin linmesa,Diad saray dirios ya agkabat na saray inmuunan atateng yo. 18  Nilingwanan mo so Bato+ a nanilalak ed sika,Tan agmo ninonot so Dios ya angiyanak ed sika.+ 19  Sanen anengneng itan nen Jehova, impulisay to ra+Lapud sikatoy pinasanok na saray ananak ton lalaki tan bibii. 20  Kanian inkuan to, ‘Agak onnengneng* ed sikara;+Say nengnengen ko et no antoy pagmaliwan da. Ta mauges iran henerasyon,+Ag-ira matoor ya ananak.+ 21  Sinagyat da ak ya onsanok* lapud saray andi-kakanaan a dirios;+Sinakitan day liknaan ko lapud saray andi-kakanaan ya idolo ra.+ Kanian sagyaten ko ran onimon ed panamegley na saray andi-kakanaan a totoo;+Sakitan koy liknaan dad panamegley na makulangkulang a nasyon.+ 22  Ta diad sanok ko et dinmalang so sakey ya apoy+A mamool ya anggad kaaralman na Lubok,*+Tan upoten na satan so dalin tan say bunga toTan palioben na satan iray pundasyon na kapalandeyan. 23  Parakelen koy kadederal a nagawad sikara;Iyupot kod sikara iray panak. 24  Onkapuy ira lapud eras+Tan naupot ira lapud mangapoy-apoy ya inagem tan ampait a kadederal.+ Iyakar kod sikara iray ngipen na ayayep+Tan say dita na saray uleg* ya onkukurong ed dabok. 25  Diad paway et paandien na sakey ya espada so ananak da;+Diad loob et walay nagawan makapataktakot+Parad kalangweran a laki tan birhen,Ugaw tan say ubanan a too.+ 26  Imbagak la komon: “Itaytayak ko ra;Gawaen kon agla ran balot nanonotan na saray totoo,” 27  No aliwa labat a lapud napapagaan ak ed reaksion na kabusol,+Ta ompan aliway isipen na saray kalaban.+ Ompan ibaga ran: “Tinmalonay pakayari tayo;+Aliwan si Jehova so nanggawad sayan amin.” 28  Ta sakey ira a nasyon ya andiay pakatebek,*Tan andian ira na pakatalos.+ 29  No marunong labat ira komon!+ Dalepdepen da iya.+Nonoten da so pansumpalan da.+ 30  Panon a nausilan na sakey a too so 1,000,Tan napataynan na duara so 10,000?+ Likud no inlako ira na Bato ra+Tan inyawat ira nen Jehova. 31  Ta say bato ra et aliwan singa say Bato tayo,+Amta iya na anggan saray kakabusol tayo.+ 32  Ta say sengeg na ubas da et nanlapud sengeg na ubas na SodomaTan nanlapud saray kaubasan na Gomorra.+ Saray ubas da et makasamal,Saray monil na ubas da et ampait.+ 33  Say alak da et dita na saray uleg,Say maruksan dita na saray kobra. 34  Agta atipon iyad siak,Ya atatakan lad pasen a panagsimpenan ko?+ 35  Kien ko so panangibales, tan pananusa,+Diad aturon panaon sano nakarunyas ira,+Ta asingger lay agew na pakadesyang da,Tan onsabin tampol so manatalaran ed sikara.’ 36  Ta ukomen nen Jehova iray totoo to,+Tan kasian* to ray lingkor to+Sano nanengneng ton naupot lay biskeg da,Tan say akera labat et saray pakaskasi tan makapuy. 37  Insan ibaga ton, ‘Kawalaan na saray dirios da,+Say bato a pansasalimbengan da, 38  A mamangan nensaman ed saray taba na saray bagat da,*Ya oniinum ed saray alak a nanlapud saray apay dan iinumen?+ Ontalindeg ira komon tan tulongan da kayo. Magmaliw ira komon a pasen na salimbengan yo. 39  Nengneng yo natan a siak—siak so Dios,+Tan anggapo lay arum a dirios nilikud ed siak.+ Mamatey ak, tan mamilay ak.+ Manugat ak,+ tan mamaabig ak,+Tan anggapoy makapangiliktar ed siopaman manlapud limak.+ 40  Ta intagey koy limak ed tawen,Tan insambak: “Unong a mabilay ak ed andi-anggaan,”+ 41  No iyubol ko so masileng ya espadakTan itaryak so limak parad panangukom,+Ombales ak ed saray kalaban ko+Tan dusaen ko iramay mamubusol ed siak. 42  Bueken kod dala iray panak,Tan mangan na laman so espadakEd dala na saray pinatey tan saray inerelEd ulo na saray papangulo na kabusol.’ 43  Manliket kayo, sikayo ran nasyon, a kaibay totoo to,+Ta sikatoy ombales lapud dala na saray lingkor to,+Tan sikatoy ombawi ed saray kalaban to+Tan manggaway pananakbong parad* dalin na saray totoo to.” 44  Kanian linmay Moises tan imbalikas to so amin a salita na sayan kansion ed saray totoo,+ sikato tan si Hosea*+ ya anak nen Nun. 45  Kayarin imbalikas nen Moises irayan amin ed interon Israel, 46  inkuan tod sikara: “Ipapuso yo irayan amin bilang pasakbay kod sikayo natan,+ pian niganggan yo iray ananak yo a maalwar dan gawaen so amin a salita na sayan Ganggan.+ 47  Ta aliwa iyan andi-kakanaan noagta kabaliksan toy bilay yo,+ tan diad panamegley na saya et makapambilay kayo na andukey diad dalin a baliwen yo ed Jordan pian kayarianen yo.” 48  Diad saman met ya agew et akitongtong si Jehova ed si Moises, ya inkuan to: 49  “Tatdang kad sayan palandey na Abarim,+ say Palandey Nebo,+ a walad dalin na Moab, ya akaarap ed Jerico, tan bantag mo so dalin na Canaan, ya iter kod saray Israelita bilang kayarian da.+ 50  Insan ompatey kad satan a palandey a tatdangen mo natan, tan nitipon kad saray totoom,* a singa ed impatey nen Aaron ya agim diad Palandey Hor+ tan sikatoy nitipon ed saray totoo to, 51  lapud agkayon dua nanmatoor ed siak ed limog na saray Israelita diad saray danum na Meriba+ ed Kades diad kalawakan na Zin, ta agyo ak pinasanto ed arapan na saray totoo nen Israel.+ 52  Nanengneng mod arawi so dalin, balet agka makaloob ed dalin ya iter kod saray totoo nen Israel.”+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “iray totoo.”
Salanti, Jacob.
Literal, “taba na.”
Literal, “taba na bato na.”
Odino “tabol.”
Kabaliksan toy “Sakey a Maptek,” sakey a mapagalang a titulo na Israel.
Literal, “Iyamot koy lupak.”
Odino “onimon.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “saray reptilya.”
Odino posiblin, “telek ed simbawa.”
Odino “panermenan.”
Odino “mamangan nensaman ed saray sankaabigan a bagat da.”
Odino “linisan to so.”
Say orihinal a ngaran nen Josue. Say Hosea et pinatikey a ngaran a Hosaias, a kabaliksan toy “Inliktar nen Jah; Si Jah so Angiliktar.”
Sakey iyan maanlong a balikas parad ipapatey.