Deuteronomio 9:1-29

  • Akin a niiter ed Israel so dalin (1-6)

  • Amipat a pinasanok na Israel si Jehova (7-29)

    • Say balitok a kilaw a baka (7-14)

    • Amegley si Moises (15-21, 25-29)

    • Talora nin impamasanok (22)

9  “Dengel mo, O Israel, ombaliw ka natan ed Jordan+ pian looban tan pataynanen mo ray nasyon a babaleg tan mas mabiskeg nen say sika,+ saray syudad ya angkakabaleg tan apadiran ya anggad tawen,*+  totoon angkakabaleg tan atatagey, ananak na saray Anakim,+ a kabat mo tan nadngelan mon oniay nibabaga nipaakar ed sikara, ‘Siopay makatalo ed saray ananak nen Anak?’  Kanian nepeg mon amtaen ed sayan agew a si Jehova a Dios mo so ombaliw ed unaan mo.+ Sikatoy singa apoy a manguupot,+ tan upoten to ra. Taloen to rad pakanengneng mo pian tampol mo ran napataynan tan naderal, unong ya insipan ed sika nen Jehova.+  “Sano pataynanen ira nen Jehova a Dios mo ed arapan mo, agmo ibabagad sarilim, ‘Lapud dilin inkatunong ko kanian inyakar ak dia nen Jehova pian kayarianen iyan dalin.’+ Imbes, mauges irayan nasyon+ kanian pataynanen ira nen Jehova ed arapan mo.  Onloob kan mangayarian ed dalin da aliwan lapud inkatunong mo odino kaptekan na pusom. Imbes, mauges irayan nasyon kanian pataynanen ira nen Jehova a Dios mo ed arapan mo+ tan sumpalen nen Jehova so salitan insamba tod saray inmuunan atateng mo, si Abraham,+ Isaac,+ tan Jacob.+  Amtaen mo sirin, ya aliwan lapud inkatunong mo kanian iter ed sika nen Jehova a Dios mo iyan maabig a dalin pian nakayarian mo, ta anawet so ulo* yon totoo.+  “Tandaan mo—agmon balot lilingwanan—no panon mon pinasanok si Jehova a Dios mo diad kalawakan.+ Manlapu lad samay agew ya intaynan yod dalin na Ehipto ya anggad inyakar yod sayan pasen et nanrebelde kayod si Jehova.+  Anggan diad Horeb et pinasanok yoy Jehova, tan diad pinasyan pasnok nen Jehova ed sikayo et sikatoy akaparaan lan mangupot ed sikayo.+  Sanen tinmatdang ak ed palandey pian awaten iray tapyas na bato,+ saray tapyas na sipanan ya impisipanan nen Jehova ed sikayo,+ nansiansia ak ed palandey ed loob na 40 agew tan 40 labi,+ ya agak angan tan inminum. 10  Insan inter ed siak nen Jehova so duaran tapyas na bato a sinulatan na gamet na Dios, tan wadtan so amin ya imbaga nen Jehova ed sikayo manlapud apoy diad palandey, ed samay agew na pantitipon.*+ 11  Diad kasampotan na 40 agew tan 40 labi et inter nen Jehova ed siak so duaran tapyas na bato, saray tapyas na sipanan, 12  tan inkuan nen Jehova ed siak, ‘Alagey ka, leksab kan tampol, ta saray totoon impaway mod Ehipto et nanggaway mauges.+ Tampol iran sinmian ed ingganggan kon tumboken da. Nanggawa ray imahen da a gawad metal.’+ 13  Insan inkuan nen Jehova ed siak, ‘Anengneng kon anawet so ulo* na sarayan totoo.+ 14  Paulyan mo ak, ta upoten ko ra tan paandien koy kangaranan da diad silong na tawen, tan pagmaliwen ta kan sakey a nasyon a mas mabiskeg tan mas dakdakel nen say sikara.’+ 15  “Insan pinmawil ak tan linmeksab ak ed palandey, legan a mandarlang so palandey,+ tan sankaegnaan ko so duaran tapyas na sipanan.+ 16  Insan ninmengneng ak tan anengneng ko a nankasalanan kayod si Jehova a Dios yo! Nanggawa kayo na kilaw a baka a gawad metal a parad sikayo. Tampol kayon sinmian ed ingganggan nen Jehova a tumboken yo.+ 17  Kanian inegnaan ko so duaran tapyas tan imbasig ko tan imbetag ko iratan a sankanengneng yo.+ 18  Insan dinmakmomo ak ed arapan nen Jehova, a singa nen inmuna, diad loob na 40 agew tan 40 labi. Agak angan odino inminum,+ lapud amin a kasalanan yo diad impanggawa yoy mauges ed pakanengneng nen Jehova tan diad impamasanok yod sikato. 19  Ta tinmakot ak lapud sinmanok a maong si Jehova ed sikayo,+ kanian sikatoy akaparaan lan mangupot ed sikayo. Balet dinengel ak met nen Jehova ed saman.+ 20  “Sinmanok a maong si Jehova ed si Aaron kanian sikatoy akaparaan lan maneral ed sikato,+ balet diad saman et akikasi ak met parad si Aaron. 21  Insan inalak so kilaw a baka+ a ginawa yo, a sengegay impankasalanan yo, tan pinoolan ko tan tinemek ko itan, tan giniling kon maong ya anggad nagmaliw a pinon singa dabok, tan insibwag ko itan ed ilog ya onaagus manlapud palandey.+ 22  “Sakey ni, pinasanok yo met si Jehova diad Tabera,+ Massa,+ tan diad Kibrot-hataava.+ 23  Sanen imbaki kayo nen Jehova manlapud Kades-barnea+ tan inkuan ton, ‘Tatdang kayo tan kayarianen yo so dalin a seguradon iter kod sikayo!’ nanrebelde kayo lamet ed ganggan nen Jehova a Dios yo,+ tan agyo impatnag so pananisia+ ed sikato tan agkayo tinmulok ed sikato. 24  Rebelyoso kayo lad si Jehova manlapu lad samay impikabat kod sikayo. 25  “Kanian nantultuloy ak a dinmakmomo ed arapan nen Jehova ed loob na 40 agew tan 40 labi+ lapud imbaga nen Jehova ya upoten to kayo. 26  Ginapoan koy akikasi ed si Jehova tan inkuan ko, ‘O Soberanon Katawan a Jehova, agmo dederalen iray totoom. Sikara so dilin kayarian mo,*+ a dinondon mod panamegley na katagyan mo tan impaway mo rad Ehipto diad panamegley na mabiskeg a lima.+ 27  Nonot mo ray lingkor mon di Abraham, Isaac, tan Jacob.+ Agmo iimanoen so inkabenger na sayan totoo, say kaugsan da, tan say kasalanan da.+ 28  Ta no andi et oniay nayarin ibaga na saray totoon walad dalin ya angiyakaran mod sikami: “Ag-ira nayarian nen Jehova ya iyakar ed dalin ya insipan tod sikara, tan impaway to ran pateyen diad kalawakan lapud kabusol to ra.”+ 29  Ta sikara so totoom tan say dilin kayarian mo*+ ya impaway mod panamegley na baleg a pakayarim tan akaunat a taklay mo.’+

Paimanod leksab

Salanti, ataragey iran padir.
Literal, “matalker so beklew.”
Odino “kongregasyon.”
Literal, “matalker so beklew.”
Odino “tawir mo.”
Odino “tawir mo.”