Deuteronomio 20:1-20

  • Saray totontonen diad piguerra (1-20)

    • Saray nipuera ed pansundalo (5-9)

20  “No onla kan miguerra ed saray kalaban mo tan nanengneng mon mas dakdakel iray kabayo tan karwahe tan saray sundalo ra, agka ontatakot ed sikara, ta walad sika si Jehova a Dios mo, ya angipaway ed sika ed dalin na Ehipto.+  Sano magano kayo lan miguerra, nepeg ya onasingger so saserdote tan mitongtong ed saray totoo.+  Oniay nepeg ton ibaga ed sikara, ‘Dengel yo, O Israel, magano kayo lan miguerra ed saray kakabusol yo. Agkomon ontalaw so puso yo. Agkayo natatakot odino nakekebbiew odino manggiwgiw lapud sikara,  ta miulop ed sikayo si Jehova a Dios yo pian milaban ed saray kakabusol yo parad sikayo tan iliktar to kayo.’+  “Oniay nepeg met ya ibaga na saray opisyal ed saray totoo, ‘Siopad sikayo so angipaalagey na balon abung to tan agto ni sinelebraan so inagurasyon na satan? Papawil yod abung to. Ta no andi, ompan sikatoy ompatey ed guerra tan sananey a too so manselebra ed inagurasyon na satan.  Tan siopad sikayo so nantanem na kaubasan to tan agto nin balot akapamburbor ed bunga na satan? Papawil yod abung to. Ta no andi, ompan sikatoy ompatey ed guerra tan sananey a too so manburbor ed bunga na satan.  Tan siopad sikayo so akisipanan a mangasawa tan agto ni inkasal? Papawil yod abung to.+ Ta no andi, ompan sikatoy ompatey ed guerra tan sananey a too so mangasawa ed samay bii.’  Nepeg ya itepet met na saray opisyal ed saray totoo, ‘Siopad sikayo so matakot tan matalaw so puso to?+ Sikatoy ompawil lad abung to, pian agto napakapuy so linawa na saray agagi to a singa sikato.’*+  Sano asumpal lan akitongtong ed saray totoo iray opisyal, manuro ra na papangulo na saray armada a mangidaulo ed totoo. 10  “No asinggeran yo so sakey a syudad pian miguerra ed satan, nepeg yo nin ipakabat ed saray totoo ditan iray kondisyon parad pikakareenan.+ 11  No awaten da iray kondisyon yo parad pikakareenan tan lukasan dad sikayo iray puerta na syudad, amin a totoon naromog ditan et magmaliw a kayarian yo tan aripen yo, tan panlingkoran da kayo.+ 12  Balet no agda labay so mikareenan ed sikayo tan miguerra ni ingen ed sikayo, nepeg yon kubkoben itan, 13  tan seguradon iyawat itan ed sikayo nen Jehova a Dios yo, tan nepeg yon pateyen ed espada so balang laki a wadtan. 14  Balet ala yo iray bibii, ugugaw, ayayep, tan amin a bengatlan walad satan a syudad, amin a samsam a wadtan,+ tan akan yoy samsam ed saray kalaban yo, ya inter ed sikayo nen Jehova a Dios yo.+ 15  “Ontan so gawaen yod amin a syudad ya arawin maong ed sikayo ya agkabiangan ed saray syudad na sarayan nasyon ya asingger ed sikayo. 16  Balet diad saray syudad na sarayan totoo, ya iter ed sikayo nen Jehova a Dios yo bilang tawir, agyo aabuloyan a manbilay so antokaman ya onlilinawa.+ 17  Imbes, sigpot yo ran deralen, saray Heteo, saray Amoreo, saray Canaanita, saray Perizeo, saray Heveo, tan saray Jebuseo,+ unong ya ingganggan ed sikayo nen Jehova a Dios yo; 18  pian agda kayo nibangat ya ontumbok ed amin a makapadimlan kagagawa ra, a ginawa ra parad saray dirios da, a sengegay pankasalanan yo ed si Jehova a Dios yo.+ 19  “No kubkoben yo so sakey a syudad tan nasakop yo itan kayari pigay agew ya impiguerra yo, agyo nepeg a batangen iray kakiewan ditan. Nayari yon kanen so bunga na saratan, balet agyo iratan babatangen.+ Ta kasin singa too so sakey a kiew ed uma, kanian kubkoben yo met? 20  Say nayari yon deralen labat et saramay kiew ya amta yon agnapangalaay naakan. Nayari yon batangen iratan tan usaren yon panggawa na saray alar ya ipaliber yod syudad a migiguerra ed sikayo, anggad natalo yo.

Paimanod leksab

Odino “agto natunaw so puso na saray agagi to a singa say puso to.”