Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Deuteronomio

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Intaynan ed Palandey Horeb (1-8)

  • Aturo iray pangulo tan ukom (9-18)

  • Ag-intulok diad Kades-barnea (19-46)

   • Aglabay na Israel so onloob ed dalin (26-33)

   • Impakatalo ed Canaan (41-46)

 • 2

  • Impanakar-akar ed kalawakan ed loob na 38 taon (1-23)

  • Impanalo ed si Arin Sihon na Hesbon (24-37)

 • 3

  • Impanalo ed si Arin Og na Basan (1-7)

  • Inapag so dalin diad bukig na Jordan (8-20)

  • Nibagad si Josue ya ag-ontatakot (21, 22)

  • Agmakaloob ed dalin si Moises (23-29)

 • 4

  • Kinerew so katutulok (1-14)

   • Aglilingwanan iray ginawa na Dios (9)

  • Kakaukolanen nen Jehova a sikato labat so dayewen (15-31)

  • Anggapo lay arum a Dios nilikud ed si Jehova (32-40)

  • Saray syudad a salimbengan diad bukig na Jordan (41-43)

  • Impangiparungtal ed Ganggan (44-49)

 • 5

  • Impisipanan nen Jehova diad Horeb (1-5)

  • Nibaga lamet so Samploran Ganggan (6-22)

  • Tinmakot iray totoo diad Palandey Sinai (23-33)

 • 6

  • Arom si Jehova ed interon pusom (1-9)

   • “Dengel mo, O Israel” (4)

   • Ibangat na atateng iray ananak (6, 7)

  • Aglilingwanan si Jehova (10-15)

  • Agsusuboken si Jehova (16-19)

  • Ibaga ed ontumbok a henerasyon (20-25)

 • 7

  • Pitoran nasyon a deralen (1-6)

  • Akin ya apili so Israel (7-11)

  • Ontalona iray matulok (12-26)

 • 8

  • Impanonot iray bendisyon nen Jehova (1-9)

   • “Aliwan tinapay labat so pambilay” (3)

  • Aglilingwanan si Jehova (10-20)

 • 9

  • Akin a niiter ed Israel so dalin (1-6)

  • Amipat a pinasanok na Israel si Jehova (7-29)

   • Say balitok a kilaw a baka (7-14)

   • Amegley si Moises (15-21, 25-29)

   • Talora nin impamasanok (22)

 • 10

  • Impanggawa lamet na duaran tapyas (1-11)

  • No antoy kakaukolanen nen Jehova (12-22)

   • Takotan tan aroen si Jehova (12)

 • 11

  • Anengneng yoy pakapanyari nen Jehova (1-7)

  • Say Insipan a Dalin (8-12)

  • Saray tumang ed inkamatulok (13-17)

  • Itatak ed puso iray salita na Dios (18-25)

  • “Bendisyon tan ayew” (26-32)

 • 12

  • Mandayew diad pasen a pilien na Dios (1-14)

  • Naabuloyan so pangan na karne balet pueray dala (15-28)

  • Agpapatitan ed arum a dirios (29-32)

 • 13

  • No panoy pantrato ed saray apostata (1-18)

 • 14

  • Agmanepeg a pangipatnag na ermen (1, 2)

  • Malinis tan agmalinis iran kakanen (3-21)

  • Kakaplo parad si Jehova (22-29)

 • 15

  • Kanselaen so utang ed kada komapiton taon (1-6)

  • Panulong ed pobri (7-11)

  • Pangibulos ed saray aripen ed kada komapiton taon (12-18)

   • Panagtebeng ed layag na aripen (16, 17)

  • Apasanto iray panguloan ya ayayep (19-23)

 • 16

  • Paskua; Piesta na Andi-lebaduran Tinapay (1-8)

  • Piesta na Saray Simba (9-12)

  • Piesta na Saray Alolong (13-17)

  • Panuro ed saray ukom (18-20)

  • Saray insebel a dayewen (21, 22)

 •  17

  • Ibagat iray anggapoy depekto (1)

  • Pangasikaso ed impan-apostasya (2-7)

  • Saray kason mairap a desisyonan (8-13)

  • Totontonen parad magmaliw ya ari (14-20)

   • Kopyaen na ari so Ganggan (18)

 • 18

  • Apag na saray saserdote tan Levita (1-8)

  • Insebel so espiritismo (9-14)

  • Sakey a propeta a singa si Moises (15-19)

  • Panon a nabidbir iray palson propeta (20-22)

 • 19

  • Pankasalanan ed dala tan saray syudad a salimbengan (1-13)

  • Agnepeg ya iyalis iray muhon (14)

  • Saray tasi ed korte (15-21)

   • Kaukolan so duara odino taloran tasi (15)

 • 20

  • Saray totontonen diad piguerra (1-20)

   • Saray nipuera ed pansundalo (5-9)

 • 21

  • Saray ag-aresolbin impamatey (1-9)

  • Pangasawa ed saray bibiin narel (10-14)

  • Kanepegan na panguloan (15-17)

  • Benger ya anak (18-21)

  • Insamba imay toon imbitin ed poste (22, 23)

 • 22

  • Panrespeto ed ayayep na kaparan too (1-4)

  • Pangisulong ed kawes na agkaparay sekso (5)

  • Kaabigan parad ayayep (6, 7)

  • Abeban padir parad atep (8)

  • Agmanepeg a panlaok (9-11)

  • Palaguygoy na kawes (12)

  • Saray ganggan ed kasalanan ed sekso (13-30)

 • 23

  • Saray agnayarin onloob ed kongregasyon na Dios (1-8)

  • Kalinisan ed kampo (9-14)

  • Saray takas ya aripen (15, 16)

  • Insebel so prostitoyon (17, 18)

  • Interes tan saray sipan (19-23)

  • Niyabuloy a kanen na saray ondadalan (24, 25)

 • 24

  • Pangasawa tan diborsyo (1-5)

  • Panrespeto ed bilay (6-9)

  • Pangiyansakit ed saray mairap-bilay (10-18)

  • Totontonen parad pantudtor (19-22)

 • 25

  • Regulasyon ed panlewet (1-3)

  • Agbabalungosan so baka a maniilik (4)

  • Obligasyon na bayaw (5-10)

  • Agmanepeg a pangegna diad panlalaban (11, 12)

  • Matua iran simbangan tan panagsukatan (13-16)

  • Deralen iray Amalekita (17-19)

 • 26

  • Pangiyapay ed unona iran bunga (1-11)

  • Komaduan kakaplo (12-15)

  • Israel, espisyal a kayarian nen Jehova (16-19)

 • 27

  • Isulat ed saray bato so Ganggan (1-10)

  • Diad Palandey Ebal tan Palandey Gerizim (11-14)

  • Nibalikas iray ayew (15-26)

 • 28

  • Saray bendisyon ed inkamatulok (1-14)

  • Saray ayew ed ag-inkamatulok (15-68)

 • 29

  • Impisipanan ed Israel diad Moab (1-13)

  • Pasakbay ed ag-inkamatulok (14-29)

   • Niyamot iran bengatla, niparungtal iran bengatla (29)

 • 30

  • Ipawil ed si Jehova (1-10)

  • Agmairap a tuloken iray ganggan nen Jehova (11-14)

  • Pamili ed bilay odino patey (15-20)

 • 31

  • Magano lan ompatey si Moises (1-8)

  • Pambasa ed Ganggan diad publiko (9-13)

  • Aturoy Josue (14, 15)

  • Nipasakbay so panrebelde na Israel (16-30)

   • Kansion a mangibangat ed Israel (19, 22, 30)

 • 32

  • Kansion nen Moises (1-47)

   • Si Jehova, say Bato (4)

   • Nilingwanan na Israel so Bato to (18)

   • “Kien ko so panangibales” (35)

   • “Manliket kayo, sikayo ran nasyon, a kaibay totoo to” (43)

  • Ompatey ed Palandey Nebo si Moises (48-52)

 • 33

  • Benendisyonan nen Moises iray tribu (1-29)

   • “Andi-anggaan a taklay” nen Jehova (27)

 • 34

  • Impanengneng nen Jehova ed si Moises so dalin (1-4)

  • Impatey nen Moises (5-12)