Antoy Ibabangat na Biblia?

Sayan libro et ontulong ed sikan naaralan so ibabaga na Biblia ed nanduruman topic—akin ya maniirap tayo, antoy nagawa ed too no ompatey, panon ya magmaliw ya maliket so pamilya, tan dakel ni.

Antoy Gagala na Dios Parad Sikatayo?

Nayarin iisipen mo no akin ya agaylay karakel na problema natan. Ibabangat na Biblia ya asingger lan ekalen na Dios iray problema na totoo singa say kairapan, sakit, tan patey.

KAPITULO 1

Siopa so Dios?

Parad sika, kasin iyaansakit ka na Dios? Aral mo ray kualidad to tan no antoy gawaen mo pian magmaliw kan kaaro na Dios.

KAPITULO 2

Say Biblia—Libron Nanlapud Dios

Panon kan natulongan na Biblia ya nasarag iray problemam? Akin ya makapanmatalek kad saray propesiya na Biblia?

KAPITULO 3

Antoy Gagala na Dios Parad Totoo?

Anto ray nagawa ed balon mundo no paraiso lay dalin?

KAPITULO 4

Siopa si Jesu-Kristo?

Amtaen so paneknek no akin ya si Jesus so insipan a Mesias, no iner so nanlapuan to, tan no akin ya sikato so bogbogtong ya Anak nen Jehova.

KAPITULO 5

Say Dondon—Sankarakepan ya Regalo na Dios

Anto so dondon? Panon kan nagunggonaan ed satan?

KAPITULO 6

Iner so Laen Tayo no Ompatey Tayo?

Amtaen no antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed kawalaan na saray inatey tan no akin ya ompapatey iray totoo.

KAPITULO 7

Walay Nagawan Kioli!

Kasin wala ray inatey ya inarom ed bilay? Posible kasin nanengneng mo lamet ira? Amtaen so ibabangat na Biblia nipaakar ed kioli.

KAPITULO 8

Anto so Panarian na Dios?

Kabisado na dakel a totoo so Pikakasi na Katawan. Antoy kabaliksan na saray salitan: “Onsabi la komon so Panarian mo”?

KAPITULO 9

Kasin Asingger Lay Anggaan na Mundo?

Amtaen no panon ya papaneknekan na saray kagagawa tan ugali na saray totoo natan ya manbibilay tayo la ed panaon antis na mismon anggaan na mundo, a singa impasakbay na Biblia.

KAPITULO 10

Say Katuaan Nipaakar ed Saray Anghel

Nabasad Biblia so nipaakar ed saray anghel tan demonyo. Kasin tua irayan espiritun pinalsa? Kasin sarag da tayon tulongan odino sakitan?

KAPITULO 11

Akin et Grabe Lay Kairapan?

Iisipen na dakel a totoo ya say Dios so natetel ed amin ya kairapan ed mundo. Sika ey, antoy nibagam? Amtaen no antoy ibabaga na Dios nipaakar ed no anto ray panlalapuan na kairapan.

KAPITULO 12

Panon Kan Magmaliw ya Kaaro na Dios?

Posible so manbilay ya makapaliket ed si Jehova. Diad tua, sarag moy magmaliw ya kaaro to.

KAPITULO 13

Respetoen so Regalon Bilay

Antoy pangipapasen na Dios ed aborsion odino panagpaekal, panagpasaksak na dala, tan bilay na ayayep?

KAPITULO 14

Posible ya Magmaliw a Maliket so Pamilyam

Say panangaro ya impanengneng nen Jesus et maabig ya alimbawa ya nayarin aligen na asawan lalaki tan bibii, atateng, tan ananak. Antoy naaralan tayod sikato?

KAPITULO 15

Say Dugan Panagdayew ed Dios

Amtaen so anemiran pakabirbiran na saramay walad dugan relihyon.

KAPITULO 16

Mandesisyon ya Mandayew ed Dios

Anto ray subok no ibagam ed arum iray papanisiaan mo? Panon mon gawaen itan ya ag-ira nasakitan?

KAPITULO 17

Say Pribilehyo Tayon Manpikasi

Kasin dedengelen ka na Dios no manpipikasi ka? Pian naamtaan moy ebat, kaukolan mon natalosan so ibabangat na Biblia nipaakar ed pikakasi.

KAPITULO 18

Kasin Nepeg Kon Idedika so Bilay Ko tan Manpabautismo?

Anto ray kaukolan mon gawaen pian naabuloyan kan manpabautismo bilang Kristiano? Amtaen no antoy irerepresenta na satan tan no panon itan ya gawaen.

KAPITULO 19

Mansiansian Maapit ed si Jehova

Panon tayon nipanengneng so panangaro tan pisasalamat tayo ed amin ya ginawa na Dios parad sikatayo?

Kaaruman ya Impormasyon

Say kabaliksan na saray salita tan termino ya inusar ed sayan libro ya Antoy Ibabangat na Biblia?