Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 2

Say Biblia—Libron Nanlapud Dios

Say Biblia—Libron Nanlapud Dios

1, 2. Akin ya espisyal ya regalo na Dios so Biblia?

ANTOY naliknam no niregaloan ka na kaarom? Seguradon labalabay mo lan lukasan ya tampol, tan malikeliket ka ta anonotan to ka. Misalsalamat kad sikato.

2 Say Biblia et regalo na Dios. Nabasa tayo ditan iray impormasyon ya agtayo naromog ed anggan iner. Singa bilang, ibabaga na satan ya ginawa na Dios so tawen, dalin, tan say inmunan laki tan bii. Nabasa tayo met ditan iray prinsipyo ya makatulong no wala ray problema tayo. Diad Biblia, naaralan tayo no panon ya sumpalen na Dios so gagala ton parakepen so dalin. Talagan espisyal ya regalo so Biblia!

3. Antoy naamtaan mo diad panaral moy Biblia?

3 Diad panaral moy Biblia, naamtaan mo ya labay na Dios ya magmaliw kan kaaro to. Legan ya ondadakel so antam nipaakar ed Dios, mas onelet so pikakaarom ed sikato.

4. Antoy pandinayewan mo nipaakar ed Biblia?

4 Say interon Biblia odino arum ya parte na satan et nipatalos lad masulok ya 3,000 lenguahe, tan binilyon lan kopya so niimprinta. Nabasa la na masulok ya 90 porsiento na totoo ed interon mundo so Biblia diad sarili dan lenguahe. Tan kada simba, masulok ya sakey milyon a totoo so nawawalaan na Biblia! Talagan anggapoy libron mipara ed Biblia.

5. Akin ya panisiaan tayon say Biblia et “impuyan na Dios”?

 5 Say Biblia et “impuyan na Dios.” (Basaen so 2 Timoteo 3:16.) Balet ompan isipen na arum, ‘Akin et ibabaga dan nanlapud Dios so Biblia anta totoo so angisulat?’ Oniay ebat na Biblia: “Saray sinalita na totoo et nanlapud Dios legan iran igigiya na masanton espiritu.” (2 Pedro 1:21) Mipara iya ed negosyante ya nampagaway sulat ed sekretaryo to. Siopay akanggawa ed samay sulat? Say negosyante, aliwan samay sekretaryo. Ontan met, say Biblia et sulat o mensahe na Dios, aliwan mensahe na saramay lalakin inusar ton mangisulat ed satan. Inggiya ira na Dios ya isulat so walad kanonotan to. Kanian say Biblia et talagan “salita na  Dios.”​—1 Tesalonica 2:13; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 2.

Say Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan et nabasa lad nanduruman lenguahe

SUSTO IRAY KARGA NA BIBLIA

6, 7. Akin ya nibaga tayon agmankokontraan so karga na Biblia?

6 Masulok ya 1,600 taon so kabayag na impangisulat ed Biblia. Nambilay ed nanduruman panaon iray nansulat ed satan. Say arum et de-aral tan saray arum et andi. Singa bilang, say sakey ed sikara et doktor. Wala met iray dumaralos, sumisigay, managpastol, propeta, ukom, tan ari. Anggano nandurumay nansulat, mansusuportaan so amin ya parte na Biblia. Aliwan dumay ibabaga na satan ed sakey a kapitulo insan kontraen na arum a kapitulo.

7 Nabasa ed unaan iran kapitulo na Biblia no panon ya ginmapo so problema ed mundo, tan ibabagad sikatayo na sampot iran kapitulo no panon ya gawaen na Dios ya paraiso so dalin pian nasolusyonan iratan ya problema. Nabasad Biblia so nilibon taon ya history na too tan nanengneng ditan ya lanang a nagagawa so gagala na Dios.

8. Mangiter na alimbawa ya susto so ibabaga na Biblia nipaakar ed science.

8 Say Biblia et aliwan libro ed science odino libro ya ibabangat ed eskuelaan, balet susto so amin ya ibabaga na satan nipaakar ed science. Agtayo la pankelawan ta nanlapu itan ed Dios. Singa bilang, nabasa ed libro na Levitico iray ganggan na Dios no antoy gawaen na saray Israelita pian ag-onkayat so sakit. Abayag lan nisulat iratan antis nin adiskobre na totoo ya panlapuan na sakit iray bakterya tan virus. Duga met so ibabangat na Biblia ya say dalin et akabitin ed anggapo. (Job 26:7) Tan nen aliway papanisiaan na totoo nipaakar ed kurti  na dalin, imbaga la na Biblia ya malimpek so dalin.​—Isaias 40:22.

9. Antoy naseguro tayo lapud matua iray angisulat ed Biblia?

9 No nipaakar ed saray agawad apalabas, lanang ya susto so ibabaga na Biblia. Balet aliwan ontan so dakel ya libro ed history ta aliwan matua iray angisulat ed saratan. Singa bilang, agda isusulat so amin ya impakatalo na bansa ra ed guerra. Balet matua iray angisulat ed Biblia anggano nen atalo ed guerra so Israel. Insulat da met iray lingo ra. Singa bilang, diad libro ya Numeros, insulat nen Moises ya sikatoy akagawa na seryoson lingo kanian dinisiplina nen Jehova. (Numeros 20:2-12) Ipapanengneng sirin na inkamatua na saray nansulat na Biblia ya nanlapu itan ed Dios. Kanian makapanmatalek tayo ed Biblia.

LIBRO YA NAPNO NA MAABIG IRAN BILIN

10. Akin ya makatulong iray bilin na Biblia ed sikatayo?

10 Say Biblia et “impuyan na Dios tan makagunggona parad panagbangat, pananimbawa, panangipetek.” (2 Timoteo 3:16) Talagan makatulong iray bilin na Biblia ed sikatayo. Si Jehova so nanggawa ed sikatayo kanian natatalosan to so panag-isip tan liknaan tayo. Mas kabat to tayo nen say sikatayon mismo, tan labay ton maliket itayo. Amta to no antoy parad pankaabigan odino pankaugsan tayo.

11, 12. (a) Anto ray maabig ya bilin nen Jesus ed Mateo kapitulo 5 anggad 7? (b) Anto ni ray naaralan tayo ed Biblia?

11 Nabasa ed Mateo kapitulo 5 anggad 7 iray maabig ya bilin nen Jesus no antoy gawaen tayo pian magmaliw ya maliket, no panon ya tratoen so arum, no panon so manpikasi, tan no antoy dugan panmoria ed kuarta. Anggano 2,000 taon lay apalabas manlapu nen imbaga  to irayan bilin, siansia nin epektibo tan mausausar anggad natan.

12 Diad Biblia, ibabangat met nen Jehova iray prinsipyo ya makatulong pian magmaliw ya mas maliket so pamilya tayo, magmaliw ya maong ed trabaho, tan manbilay ya mareen kaibay arum ya totoo. Natulongan itayo na saray prinsipyo na Biblia anggano siopa itayo, anggan iner so kawalaan tayo, odino anggan antoy problema tayo.​—Basaen so Isaias 48:17; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 3.

MAKAPANMATALEK KA ED PROPESIYA NA BIBLIA

Impasakbay na sakey a nansulat na Biblia a si Isaias ya natalo so Babilonia

13. Antoy imbaga nen Isaias ya nagawa ed syudad na Babilonia?

13 Dakel lay tinmua ya propesiya na Biblia. Singa bilang, impropesiya nen Isaias ya naderal so Babilonia. (Isaias 13:19) Imbaga toy eksakton nagawa no panon ya natalo so syudad. Angkakabaleg so puerta na syudad tan apaliberan na ilog. Balet impasakbay nen Isaias ya naekatan so ilog tan napaulyanan ya akalukas iray puerta. Makaloob ed syudad iray onlulusob ya sundalo ya ag-ira milaban. Impropesiya met nen Isaias ya taloen na lakin manngaran na Ciro so Babilonia.​—Basaen so Isaias 44:27–45:2; nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 4.

14, 15. Panon ya tinmua so propesiya nen Isaias?

14 Kayari na 200 taon, tinmua so propesiya nen sinmabi so armada ya onlusob ed Babilonia. Siopay lider da? Singa nipropesiya, si Ciro ya ari na Persia. Nantutumbokan lan asumpal so arum nin detalye na propesiya.

15 Diad labi na inyataki da, walay ponsia ed Babilonia. Say amta na saray taga Babilonia et ag-ira nalooban  ta ataragey iray padir da tan apaliberan ira na ilog. Balet diad paway na syudad et nankotkot si Ciro tan saray sundalo to pian ipaliis so agusan na danum, kanian inmatapew so ilog. Makadalan la ray Persianon sundalo ta atapew lay danum. Balet panon dan nakalab iray ataragey ya padir na Babilonia? Singa abitlad propesiya, apaulyanan  ya akalukas iray puerta na syudad kanian akaloob iray sundalo ya agla ra akilaban.

16. (a) Antoy impropesiya nen Isaias ya pansumpalan na Babilonia? (b) Antoy paneknek ya tinmua so propesiya nen Isaias?

16 Impropesiya nen Isaias ya kayari na satan et aglan balot napanayaman so Babilonia. Insulat to: “Sikatoy aglan balot napanayaman, tan sikatoy agla magmaliw ya ayaman diad amin a henerasyon.” (Isaias 13:20) Kasin tinmua itan? Diad samay datin kawalaan na Babilonia, manga 80 kilometro ed abalaten na Baghdad, Iraq, puro geray labat so akera. Anggad natan et anggapoy manaayam diman. Tinoor nen Jehova imay imbaga ton: “Sikatoy panisen ko na kadederal.”​—Isaias 14:22, 23.

Saray geray na Babilonia

17. Akin ya makapanmatalek tayo ed amin ya insipan na Dios?

17 Dakdakel lan propesiya na Biblia so tinmua kanian makapanmatalek tayo ya ontua iray ibabaga na Biblia ya nagawad arapen. Makaseguro tayo ya tooren nen Jehova so insipan ton gawaen ya paraiso so dalin. (Basaen  so Numeros 23:19.) On, walay ilalo tayon “bilay ya andi-anggaan ya abayag lan insipan na Dios, ya agto nayarian so mantila.”​—Tito 1:2. *

SARAG NA BIBLIA YA UMANEN SO BILAY MO

18. Antoy imbaga nen Pablo nipaakar ed “salita na Dios”?

18 Naaralan tayo ya anggapoy libron mipara ed Biblia. Agmankokontraan iray akasulat ditan, tan suston amin so wadtan nipaakar ed science tan history. Nabasa met ditan iray maabig a bilin tan dakel ya propesiya ya agawa la. Pero wala ni nitulong na Biblia ed sikatayo. Insulat nen apostol Pablo: “Say salita na Dios et mabilay tan makapanyari.” Antoy labay ya ibaga na satan?​—Basaen so Hebreo 4:12.

19, 20. (a) Panon ya makatulong so Biblia pian mas nakabat moy sarilim? (b) Panon mon nipanengneng ya aapresyaen moy Biblia ya regalo na Dios?

19 Sarag na Biblia ya umanen so bilay mo. Makatulong itan pian mas nakabat moy sarilim. Makatulong met itan pian natalosan mo ray walad nonot mo tan naliliknam. Singa bilang, nayarin iisipen tayo ya inaro tayoy Dios. Balet pian napaneknekan tayoy panangaro tayod sikato, kaukolan tayon iyaplika so ibabaga na Biblia.

20 Talagan nanlapud Dios so Biblia. Labay ton basaen, aralen, tan aroen mo itan. Apresyam itan ya regalo tan itultuloy mon aralen. Diad ontan et natalosan mo no antoy gagala na Dios ed totoo. Naaruman so amta tayo nipaakar ed satan ya gagala diad ontumbok ya kapitulo.

^ par. 17 Say inkaderal na Babilonia et sakey ed saray propesiya na Biblia ya tinmua. Wala ni ray naamtaan mo ed saray propesiya nipaakar ed si Jesus diad Kaaruman ya Impormasyon 5.