Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Say Dugan Panagdayew ed Dios

Say Dugan Panagdayew ed Dios

1. Siopa so makanepegan a mangibaga no panon so dugan pandayew ed Dios?

IBABAGA na dakel a relihyon ya ibabangat day katuaan nipaakar ed Dios. Balet aliwan posible itan ta nanduruma so ibabangat da no siopa so Dios tan no panon so dugan panagdayew ed sikato. Panon tayon naamtaan so dugan panagdayew ed Dios? Si Jehova labat so makanepegan a mangibaga no panon so dugan pandayew ed sikato.

2. Panon mon naaralan so dugan pandayew ed Dios?

2 Inter nen Jehova so Biblia pian naaralan tayo no panon so dugan pandayew ed sikato. Kanian aral moy Biblia, tan tulongan ka nen Jehova ya nagunggonaan ed saray ibabangat to lapud iyaansakit to ka.​—Isaias 48:17.

3. Antoy labay na Dios ya gawaen tayo?

3 Wala ray mangibabaga ya aawaten na Dios so amin ya relihyon, balet aliwan ontan so imbangat nen Jesus. Inkuan to: “Aliwan balang sakey ya ontatawag ed siak na, ‘Katawan, Katawan,’ et makaloob ed Panarian na tawen, noagta saman labat so manggagawa ed linawa nen Amak a walad tawen.” Kanian kaukolan tayon aralen no antoy linawa na Dios insan tayo gawaen itan. Seryoso iyan bengatla lapud saray totoon agmanguunor ed Dios et inkompara nen Jesus ed saray kriminal ya “manggagaway kaugsan.”​—Mateo 7:21-23.

4. Antoy imbaga nen Jesus nipaakar ed panggawa ed linawa na Dios?

4 Pinasakbayan itayo nen Jesus ya wala ray subok no labay tayon gawaen so linawa na Dios. Imbaga to: “Loob  kayo ed mainget a puerta, lapud malapar so puerta tan maawang so dalan ya ompugta ed kadederal, tan dakel so onloloob ed satan; bangta mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.” (Mateo 7:13, 14) Say makisir a dalan odino say dugan panagdayew ed Dios et ompugta ed andi-anggaan a bilay. Say maawang a dalan odino say aliwan paraan na panagdayew et ompugta ed patey. Balet aglabay nen Jehova ya walay siopaman ya ompatey. Iikdan to na pankanawnawa so amin ya naaralan day nipaakar ed sikato.​—2 Pedro 3:9.

SAY DUGAN PANAGDAYEW ED DIOS

5. Panon mon nabirbir iramay duga so panagdayew da ed Dios?

5 Imbaga nen Jesus ya nabirbir tayo iramay duga so panagdayew da ed Dios. Nagawaan tayo iya no amtaen tayoy papanisiaan tan gagawaen da. Imbaga to: “Nabidbir yo ra ed saray bunga ra.” Tan inyarum to: “Balang maong a kiew et manbubunga na maong.” (Mateo 7:16, 17) Aglabay ya ibaga na saya a saramay mandadayew ed Dios et perpekto. Balet gagawaen na saray lingkor na Dios so anggaay nayarian da ya gawaen so duga. Amtaen tayo natan no antoy makatulong ed sikatayon nabirbir iramay duga so panagdayew da ed Dios.

6, 7. Akin et nepeg ya akabase ed Biblia so dugan panagdayew? Antoy naaralan tayo ed alimbawa nen Jesus?

6 Say panagdayew tayo et nepeg ya akabase ed Biblia. Ibabaga na Biblia: “Say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona parad panagbangat, pananimbawa, panangipetek, panagdisiplina unong ed inkatunong, pian say too na Dios et sigpot a makayari, ya akaparaan a maong parad amin a maabig a gawa.” (2 Timoteo 3:16, 17) Oniay insulat nen apostol Pablo ed saray Kristiano: “Sanen nadngel yo ed sikami so salita na  Dios, inawat yo itan, aliwan bilang salita na totoo, noagta bilang salita na Dios.” (1 Tesalonica 2:13) Say dugan panagdayew et nepeg ya akabase ed Salita na Dios, say Biblia. Ag-itan akabase ed kanonotan tan tradisyon na totoo, odino arum ni.

7 Amin ya imbangat nen Jesus et akabase ed Salita na Dios. (Basaen so Juan 17:17.) Mabetbet ya saray ibabaga to et nanlapud Kasulatan. (Mateo 4:4, 7, 10) Saray tuan lingkor na Dios et aaligen day alimbawa nen Jesus tan ibabase da ed Biblia so amin ya ibabangat da.

8. Antoy imbangat nen Jesus nipaakar ed panagdayew ed si Jehova?

8 Nepeg ya si Jehova labat so dayewen tayo. Oniay ibabaga na Salmo 83:18: “Say ngaran mo et Jehova, . . . sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.” Labay nen Jesus ya naamtaan na totoo no siopan talaga so tuan Dios, tan imbangat to ed totoo so ngaran na Dios. (Basaen so Juan 17:6.) Imbaga nen Jesus: “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.” (Mateo 4:10) Kanian bilang lingkor na Dios, aaligen tayoy alimbawa nen Jesus. Si Jehova labat so dadayewen tayo, uusaren tayoy ngaran to, tan ibabangat tayo ed arum so ngaran to tan no antoy gawaen to parad sikatayo.

9, 10. Panon tayon nipanengneng so panangaro ed sakey tan sakey?

9 Nepeg ya walaan tayoy tuan panangaro ed sakey tan sakey. Imbangat nen Jesus iray disipulo to ya aroen day sakey tan sakey. (Basaen so Juan 13:35.) Aliwan importante no taga iner tayo, no antoy kultura tayo, odino no kasin mayaman o mairap tayo. Say panangaro tayo ed sakey tan sakey so bedber na pankakasakey tayon sanaagi. (Colosas 3:14) Kanian agtayo onsusuporta ed guerra tan mamapatey na totoo. Ibabaga na Biblia: “Saray ananak na Dios tan saray ananak na Diablo et napatnagan ed  saya: Siopaman ya agmanggagawa na inkatunong tan agmangaaro ed agi to et agmanlalapud Dios.” Tan inyarum to: “Nepeg a manaaroan itayo; aliwan singa si Cain, a nanlapud samay mauges tan pinatey toy agi to.”​—1 Juan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Usaren tayoy panaon, biskeg, tan materyal a kayarian tayo pian tulongan tan pasesegen so sakey tan sakey. (Hebreo 10:24, 25) “Manggawa itayo na maabig ed amin.”​—Galacia 6:10.

11. Akin ya nepeg tayon unoren si Jesus?

11 Nepeg tayon unoren si Jesus ta sikato so inter na Dios pian nilaban itayo. Ibabaga na Biblia: “Anggapo lay arum a panlapuan na kililiktar, ta anggapoy sananey a ngaran diad silong na tawen a niiter ed saray totoo pian nilaban itayo.” (Gawa 4:12) Diad Kapitulo 5 na sayan libro, naaralan tayo ya imbaki nen Jehova si Jesus pian iter so bilay to bilang dondon ed saray maunor ya totoo. (Mateo 20:28) Pinili nen Jehova si Jesus ya manuley bilang Ari ed interon dalin. Kanian ibabaga na Biblia ya nepeg tayon unoren si Jesus no labay tayoy manbilay na andi-anggaan.​—Basaen so Juan 3:36.

12. Akin ya agtayo mibabali ed politika?

12 Nepeg ya agtayo mibabali ed politika. Si Jesus et ag-akibabali ed politika. Nen sikatoy tinepetan na Romanon manuley ya si Pilato, oniay imbaga to: “Say Panarian ko et agkabiangan na sayan mundo.” (Basaen so Juan 18:36.) Singa si Jesus, matoor tayo ed Panarian na Dios ed tawen, tan lapud satan, anggano iner so panaayaman tayo, agtayo mibabali ed politika. Balet, igaganggan itayo na Biblia ya unoren iray “atagey ya autoridad,” odino saray gobierno. (Roma 13:1) Uunoren tayo ray ley ed bansa ya kawalaan tayo. Siempre, no say ley et kontra ed ganggan na Dios, aligen tayo iray apostol ya angibaga: “Nepeg  min unoren so Dios bilang manuley imbes a saray totoo.”​—Gawa 5:29; Marcos 12:17.

13. Akin et ipupulong tayoy nipaakar ed Panarian na Dios?

13 Panisiaan tayo ya say Panarian na Dios labat so makasolusyon ed saray problema ed mundo. Imbaga nen Jesus a say “maong a balita na Panarian” et nipulong ed interon mundo. (Basaen so Mateo 24:14.) Anggapoy gobierno na too ya makagawa ed saray gawaen na Panarian na Dios parad sikatayo. (Salmo 146:3) Imbangat nen Jesus ya ipikasi tayo so Panarian na Dios nen imbaga to: “Onsabi la komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.” (Mateo 6:10) Ibabaga na Biblia ya deralen na Panarian na Dios so amin ya gobierno na too tan satan a Panarian so “mansiansia ed andi-anggaan.”​—Daniel 2:44.

14. Parad sika, siopa ray duga so panagdayew da ed Dios?

14 Natan ta naamtaan mo la iratan, tepetan moy sarilim: ‘Siopa ray ibabase da ed Biblia so amin ya ibabangat da? Siopa ray mangipapaamta ed ngaran na Dios? Siopa ray mangipapanengneng na tuan panangaro ed sakey tan sakey, tan manisia ya inter na Dios si Jesus pian nilaban itayo? Siopa ray agmibabali ed politika? Siopa ray mangipupulong ya say Panarian na Dios labat so makasolusyon ed saray problema tayo?’ Anggapo lay arum noagta Saray Tasi nen Jehova.​—Isaias 43:10-12.

ANTOY GAWAEN MO?

15. Antoy nepeg tayon gawaen no labay tayon awaten na Dios so panagdayew tayo?

15 Aliwan magenap ya manisia kan walay Dios. Anggan saray demonyo et manisia ran walay Dios, balet ta agda uunoren. (Santiago 2:19) No labay tayon awaten na Dios so panagdayew tayo, nepeg ya agtayo labat panisiaan ya walay Dios noagta unoren tayo met so ibabaga to.

16. Akin ya nepeg tayon ipulisay so palson relihyon?

 16 Pian awaten na Dios so panagdayew tayo, nepeg tayon ipulisay so palson relihyon. Oniay insulat nen propeta Isaias: “Paway kayo ed sikato, mansiansia kayon malinis.” (Isaias 52:11; 2 Corinto 6:17) Kanian nepeg tayon ipulisay so anggan anto ya walay koneksion to ed palson panagdayew.

17, 18. Anto so “Makapanyarin Babilonia,” tan akin ya kaukolan moy onekal ya tampol ed satan?

17 Anto so palson relihyon? Kaiba ed satan so anggan anton relihyon ya say ibabangat ton panagdayew ed Dios et kontra ed Salita To. Say tawag na Biblia ed amin ya palson relihyon et “Makapanyarin Babilonia.” (Apocalipsis 17:5) Akin? Kayari na Delap ed panaon nen Noe, ginmapo ed syudad na Babilonia so dakel ya bangat na palson relihyon. Saraman ya palson bangat et kinmayat ed interon dalin. Singa bilang, saray manaayam ed Babilonia et mandadayew ed grupo na taloran dios. Ontan met natan, ibabangat na dakel a relihyon ya say Dios et Trinidad, balet malinew ya ibabangat na Biblia a saksakey so tuan Dios, si Jehova, tan si Jesus et Anak to. (Juan 17:3) Panisiaan met na saray manaayam ed Babilonia ya no ompatey so sakey a too, walay kabiangan to ya tuloytuloy a mabilay tan nayarin manirap ed impierno. Aliwan tua iratan.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 14, 17, tan 18.

18 Impasakbay na Dios ya magano lan naderal so amin ya palson relihyon. (Apocalipsis 18:8) Kasin malinew ed sika no akin ya kaukolan moy onekal lan tampol ed palson relihyon? Labay nen Jehova a Dios ya gawaen mo itan legan ya wala ni panaon.​—Apocalipsis 18:4.

No mandayew ka ed si Jehova kaiba iray totoo to, magmaliw kan kabiangan na pamilya to ed interon mundo

19. No mandesisyon kan manlingkor ed si Jehova, antoy nasegurom ya gawaen to parad sika?

19 No mandesisyon kan onekal ed palson relihyon tan  manlingkor ka lad si Jehova, nayarin agnatalosan na arum ya kakaarom odino kapamilyam so desisyon mo tan nayarin balawen da ka odino agda ka la labay ya piulopan. Balet agka paulyanan nen Jehova. Magmaliw kan kabiangan na pamilya na minilyon ya totoo ed interon mundo ya talagan inaro day sakey tan sakey, tan nawalaan kay ilalon manbilay na andi-anggaan diad balon mundo na Dios. (Marcos 10:28-30) Diad ilabas na panaon, ompan manaral lanlamang na Biblia iray kakaarom tan kapamilyam ya kontra ed desisyon mon manlingkor ed si Jehova.

20. Akin ya importantin ondapag ka ed dugan panagdayew?

20 Magano lan deralen na Dios so amin ya kaugsan tan manuley lad interon dalin so Panarian to. (2 Pedro 3:9, 13) Talagan makapalikliket itan a panaon! Amin ya totoo et mandayew lad si Jehova diad paraan ya labay to. Kanian importante ya onkiwas ka la natan tan ondapag ed dugan panagdayew.