Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

Siopa si Jesu-Kristo?

Siopa si Jesu-Kristo?

1, 2. (a) Talaga kasin kabkabat mo lay sakey ya sikat no ngaran to labat so antam? Ipaliwawa. (b) Antoy ibabaga na arum nipaakar ed si Jesus?

DAKDAKEL so sikat ya totoo ed mundo. Nayarin antam so ngaran na sakey ya sikat a too, balet aliwan lapud antam so ngaran to et kabkabat mo la. Anggan antam so ngaran to, agmo ni amta so amin ya detalye na bilay to tan no anton talagay inkatoo to.

2 Nayarin arengel mo lay nipaakar ed si Jesus, anggano manga 2,000 taon lay linmabas nen nambilay diad dalin. Balet ag-amta na maslak ya totoo no antoy tua nipaakar ed sikato. Ibabaga na arum ya sikatoy sakey a maong ya too, wala ray mangibabaga ya sikatoy sakey a propeta, tan manisia so arum ya sikato so Dios. Parad sika ey?—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 12.

3. Akin ya importantin kabaten moy Jehova a Dios tan si Jesu-Kristo?

3 Importantin naamtaan moy katuaan nipaakar ed si Jesus. Akin? Ibabaga na Biblia: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) On, no antam so katuaan nipaakar ed si Jehova tan si Jesus, sarag moy manbilay na andi-anggaan diad paraison dalin. (Juan 14:6) Sakey ni, makatulong no nakabat mon maong si Jesus lapud sikato so sankaabigan ya alimbawa no panon so pambilay tan no panon so pantrato ed arum. (Juan 13:34, 35) Diad Kapitulo 1, naaralan  tayo so katuaan nipaakar ed Dios. Diad sayan kapitulo et aralen tayo no antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed si Jesus.

AROMOG MI LAY MESIAS!

4. Antoy kabaliksan na saray salitan “Mesias” tan “Kristo”?

4 Dakel ya taon antis a niyanak si Jesus, insipan nen Jehova ya mangibaki na Mesias, odino Kristo. Say salitan “Mesias” et nanlapud Hebreon lenguahe, tan say salitan “Kristo” et nanlapud Griego. Say tutukoyen na sarayan titulo et samay pilien o lanaan na Dios tan ikdan toy espisyal ya posisyon. Gawaen na Mesias so amin ya insipan na Dios, tan natan ni labat et sarag to kan tulongan. Balet antis ya niyanak si Jesus, iisipen la na dakel a totoo, ‘Siopa kasi so Mesias?’

5. Kasin anisia iray disipulo nen Jesus ya sikato so Mesias?

5 Segurado iray disipulo nen Jesus ya sikato so insipan a Mesias. (Juan 1:41) Singa bilang, oniay imbaga nen Simon Pedro ed si Jesus: “Sika so Kristo.” (Mateo 16:16) Panon tayon naseguro ya si Jesus so Mesias?

6. Panon ya tinulongan nen Jehova iray matuan totoo ya nabidbir so Mesias?

6 Antis ya niyanak si Jesus, abayag lan insulat na saray propeta na Dios iray dakel a detalye ya makatulong pian nabidbir na totoo so Mesias. Antoy nitulong na saratan? Isip mo pan diad istasyon na bus ya amayamay so totoo et walay abeten mon too ya agmo nin balot anengneng. No walay mangibaga ed sika na detalye nipaakar ed itsura na satan ya too, seguradon naanap mo. Ontan met, inusar nen Jehova iray propeta pian ipaamtad sikatayo iray detalye nipaakar ed saray gawaen na Mesias tan no antoy nagawa ed sikato. Say kasumpalan na saraman ya amin ya propesiya so  ontulong ed saray matuan totoo pian nabidbir da ya si Jesus so Mesias.

7. Anton duaran propesiya so paneknek ya si Jesus so Mesias?

7 Nia so duara ed saraman ya propesiya. Unona, 700 taon antis ya niyanak si Jesus, impropesiya nen Miqueas ya say Mesias et niyanak diad melag ya baley na Betlehem. (Miqueas 5:2) Diman inyanak si Jesus! (Mateo 2:1, 3-9) Komadua, impropesiya nen Daniel ya say Mesias et onsabi ed taon 29 C.E. (Daniel 9:25) Duara labat iya ed dakel a propesiya ya malinlinew a paneknek ya si Jesus so insipan a Mesias.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 13.

Nen nampabautismo si Jesus, sikatoy nagmaliw ya Mesias, odino Kristo

8, 9. Nen nampabautismo si Jesus, panon ya apaneknekan a sikato so Mesias?

8 Malinlinew ya impaamta nen Jehova ya si Jesus so Mesias. Insipan na Dios ya ikdan toy Juan Bautista na tanda pian nabidbir to no siopa so Mesias. Nen nampabautismo si Jesus ed si Juan diad Ilog Jordan nen 29 C.E., anengneng nen Juan itan ya tanda. Nabasa ed Biblia no antoy agawa: “Kayarin abautismoan si Jesus, sikatoy inmimwas; tan alukasan so tawen, tan anengneng to so espiritu na Dios a singa malapati ya ondadapo ed sikato. Wala met so sakey a boses manlapud tawen ya angikuan: ‘Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.’” (Mateo 3:16, 17) Nen anengneng tan nadngel nen Juan iyan tanda, apaneknekan to ya si Jesus so Mesias. (Juan 1:32-34) Diad saman ya agew, nagmaliw ya Mesias si Jesus  sanen inkalbo nen Jehova so espiritu to ed sikato. Si Jesus so pinili na Dios a magmaliw ya Lider tan Ari.​—Isaias 55:4.

9 Saray propesiya ed Biblia, say mismon imbaga nen Jehova, tan say tanda ya inter To nen abautismoan si Jesus et paneknek ya si Jesus so Mesias. Balet iner so nanlapuan nen Jesus, tan antoy tua nipaakar ed sikato? Nengnengen tayo no antoy ibabaga na Biblia.

 INER SO NANLAPUAN NEN JESUS?

10. Antoy ibabangat na Biblia nipaakar ed bilay nen Jesus antis ya linma diad dalin?

10 Ibabangat na Biblia ya abayag a nambilay ed tawen si Jesus antis ya linma diad dalin. Imbaga nen Miqueas ya samay magmaliw ya Mesias et wala la “nensaman nin panaon.” (Miqueas 5:2) Si Jesus ya mismo et aminpiga ton imbaga ya sikatoy nambilay ed tawen antis ya iyanak bilang too. (Basaen so Juan 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Diad tua, antis ya linma diad dalin, wala lay espisyal ya relasyon tod si Jehova.

11. Akin et inar-aro nen Jehova si Jesus?

11 Inar-aro nen Jehova si Jesus. Akin? Lapud sikato so sankaunaan ya pinalsa To. Kanian si Jesus et tinawag ya “say panguloan na amin a pinalsa.” * (Colosas 1:15) Inar-aro met nen Jehova si Jesus ta sikato labat so direktan pinalsa To. Atan so rason no akin ya sikatoy tinawag ya “bogbogtong ya Anak.” (Juan 3:16) Sakey ni, si Jesus labat so inusar nen Jehova nen pinalsa To so amin ni ran bengatla. (Colosas 1:16) Tan si Jesus labat so tinawag ya “say Salita,” lapud sikatoy inusar nen Jehova ya mangipasabi na saray mensahe tan instruksion ed saray anghel tan totoo.​—Juan 1:14.

12. Panon tayon amta ya si Jesus tan say Dios et aliwan saksakey?

12 Papanisiaan na arum ya si Jesus tan say Dios et saksakey. Balet aliwan ontan so ibabangat na Biblia. Ibabaga na Biblia ya si Jesus et pinalsa, labay ya ibaga et walay gapoan to. Balet si Jehova, say amalsa ed amin a bengatla, et anggapoy gapoan to. (Salmo 90:2) Bilang Anak  na Dios, agbalot sinali nen Jesus so magmaliw ya Dios. Malinew ya ibabangat na Biblia ya say Ama et mas baleg nen say Anak. (Basaen so Juan 14:28; 1 Corinto 11:3.) Si Jehova labat so “Dios a Makapanyarin-amin.” (Genesis 17:1) Sikato so sankatagyan tan sankamakapanyarian ed interon uniberso.​—Nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 14.

13. Akin ya imbaga na Biblia ya si Jesus et “kaulibay na agnanengneng a Dios”?

13 Si Jehova tan say Anak ton si Jesus et saniban nankimey diad binilyon iran taon antis nin apalsa iray tawen tan dalin. Seguradon inar-aro dan maong so sakey tan sakey! (Juan 3:35; 14:31) Inalig a maong nen Jesus iray kualidad na ama to kanian imbaga na Biblia ya sikatoy “kaulibay na agnanengneng a Dios.”​—Colosas 1:15.

14. Panon ya niyanak bilang too so inar-aron Anak nen Jehova?

14 Mabulos so inar-aron Anak nen Jehova ya taynan so tawen tan niyanak bilang too diad dalin. Panon ya agawa itan? Milagron inyalis nen Jehova so bilay na Anak tod tawen diad eges na birhen ya say ngaran to et Maria. Kanian agla kaukolan so toon ama pian nilukon so Anak na Dios. Inyanak nen Maria so perpekton ugaw, tan nginaranan toy Jesus.​—Lucas 1:30-35.

ANTOY TUA NIPAAKAR ED SI JESUS?

15. Antoy gawaen mo pian mas nakabat moy Jehova?

15 Dakel so naamtaan mo nipaakar ed si Jesus, say impanbilay to, tan saray kualidad to, no basaen mo ray libro na Biblia ya Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan. Saratan ya libro et tatawagen ya Ebanghelyo. Lapud inalig nen Jesus so Ama to, saray nabasam ditan et ontulong  ed sikan mas nakabat si Jehova. Atan so rason kanian imbaga nen Jesus: “Siopaman ya akanengneng ed siak et anengneng to met lay Ama.”​—Juan 14:9.

16. Antoy imbangat nen Jesus? Iner so nanlapuan na saray imbangat nen Jesus?

16 Say tawag na dakel a totoo ed si Jesus et “Managbangat.” (Juan 1:38; 13:13) Say sakey ed saray sankaimportantian ya imbangat to et say “maong a balita na panarian.” Anto iyan Panarian? Saya et gobierno na Dios ed tawen ya manuley ed interon dalin tan mangiter na bendisyon ed saray totoon manguunor ed Dios. (Mateo 4:23) Amin ya imbangat nen Jesus et nanlapud si Jehova. Inkuan nen Jesus: “Say ibabangat ko et agmanlalapud siak, noagta manlalapud samay angibaki ed siak.” (Juan 7:16) Amta nen Jesus ya labay nen Jehova ya narengel na totoo so maong a balita ya uleyan na Panarian na Dios so interon dalin.

17. Iner nambangat si Jesus? Akin ya makulikulin nambangat si Jesus?

17 Iner nambangat si Jesus? Anggan iner ya walay too. Sikatoy nambangat diad saray kaumaan pati diad saray syudad, baryo, tindaan, pasen na panagdayewan, tan kaabungan. Agto la inalagar ya sikatoy asinggeran na totoo. Maslak ya sikato so oonla ed sikara. (Marcos 6:56; Lucas 19:5, 6) Makulikuli si Jesus tan inusar toy dakel ya oras tan biskeg to pian bangatan iray totoo. Antoy rason? Lapud amta to ya atan so labay na Dios ya gawaen to tan lapud lanang ton uunoren so Ama to. (Juan 8:28, 29) Nampulong met si Jesus lapud akasian to ray totoo. (Basaen so Mateo 9:35, 36.) Anengneng to ya ag-ibabangat na saray lider na relihyon so katuaan nipaakar ed Dios tan say Panarian to. Kanian labay ton narengelan na dakel a totoo so maong a balita.

18. Anto ran kualidad nen Jesus so labalabay mo?

 18 Inar-aro nen Jesus iray totoo tan iyaansakit to ra. Sikatoy maomaong tan balibalin katongtong. Anggan saray ugugaw et labalabay dan nakaiba. (Marcos 10:13-16) Say panagtrato nen Jesus ed amin a totoo et lanang ya patas. Kabusol toy kurapsion tan ag-inkahustisya. (Mateo 21:12, 13) Diad panaon nen Jesus, daiset so kanepegan na saray bibii tan ag-ira rerespetoen. Balet lanang ya marespeto tan mapagalang so panagtrato nen Jesus ed saray bibii. (Juan 4:9, 27) Si Jesus et mapaabeba. Singa bilang, sakey ya labi et inurasan toy sali na saray apostol to, sakey a kimey ya maslak a gagawaen na aripen.​—Juan 13:2-5, 12-17.

Nampulong si Jesus anggan iner ya walay too

19. Anton alimbawa so mangipanengneng ya amta nen Jesus so kaukolan na totoo tan labalabay to ran tulongan?

19 Amta nen Jesus no antoy kaukolan na totoo, tan labalabay to ran tulongan. Apaneknekan iya nen inusar toy pakapanyari na Dios pian milagron paabigen iray totoo. (Mateo 14:14) Alimbawa, walay akating ya inmasingger ed si Jesus tan imbaga ton, “No labay mo, sarag mo ak a linisan.” Alikna nen Jesus so paniirap tan ermen na sayan laki. Nakakasian ton maong kanian labay ton tulongan. Inyunat nen Jesus so lima to, diniwit to, insan to imbaga: “Labay ko! Nalinisan ka.” Inmabig so lakin mansasakit! (Marcos 1:40-42) Kasin naimadyin moy alikna na samay laki?

LANANG YA MATOOR ED AMA TO

20, 21. Akin ya si Jesus so sankaabigan ya alimbawa na katutulok odino panangunor ed Dios?

20 Si Jesus so sankaabigan ya alimbawa na katutulok odino panangunor ed Dios. Anggan antoy nagawa tan anggan antoy gawaen na saray mamubusol ed sikato,  siansian matoor ed Ama to. Singa bilang, agnankasalanan si Jesus sanen tinukso nen Satanas. (Mateo 4:1-11) Arum ed saray mismon kapamilya to et agmanisia ya sikato so Mesias tan imbaga ran “aderal lay ulo to,” balet siansian intuloy nen Jesus so kimey na Dios. (Marcos 3:21) Nen pinairap na saray mamubusol ed sikato, nansiansian matoor ed Dios tan agbalot binmawi ed sikara.​—1 Pedro 2:21-23.

21 Anggano pinairap ya maong si Jesus tan ansakisakit so impatey to, nansiansian matoor ed si Jehova. (Basaen so Filipos 2:8.) Isip mo pay graben impananos to ed samay agew na impatey to. Sikatoy inaresto, inakusaan na saray matitilan testigo ya minudmora to kunoy Dios, senentensiaan na saray kurakot ya ukom, inelek-elekan na totoo, tan pinairap na saray sundalo  insan da impasak ed poste. Nen manpapanabos la et inyeyag to: “Asumpal la!” (Juan 19:30) Taloran agew kayari impatey nen Jesus, pinaoli nen Jehova bilang espiritu. (1 Pedro 3:18) Kayari pigaran simba, si Jesus et pinmawil ed tawen, “yinmurong ed nikawanan na Dios,” tan inalagar ton itrono na Dios bilang Ari.​—Hebreo 10:12, 13.

22. Antoy pankanawnawa tayo lapud nanmatoor si Jesus ed Ama to?

22 Lapud nanmatoor si Jesus ed Ama to, walay pankanawnawa tayon manbilay na andi-anggaan diad paraison dalin, ya singa gagala nen Jehova. Diad ontumbok ya kapitulo, pantongtongan tayo no panon ya nagmaliw a posible so pambilay tayo na andi-anggaan lapud impatey nen Jesus.

^ par. 11 Si Jehova et tinawag ya Ama lapud sikato so Amalsa. (Isaias 64:8) Si Jesus et tinawag ya Anak na Dios lapud sikatoy pinalsa nen Jehova. Saray anghel, pati si Adan, et tinawag met ya ananak na Dios.​—Job 1:6; Lucas 3:38.