Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 1

Siopa so Dios?

Siopa so Dios?

1, 2. Anto ray maslak ya itetepet na totoo?

DAKDAKEL so tepet na ugugaw. Anggano imbagam lay ebat, tepetan da ka lamet na, ‘Akin ey?’ Tan kayarim ya ipaliwawa so ebat, mantepet lamet ira na, ‘Akin balet ey?’

2 Amin tayo, ugaw man o matatken, et wala ray tepet tayo. Nayarin itetepet tayo no antoy kanen, isulong, odino saliwen tayo. Odino wala ray importantin tepet tayo nipaakar ed bilay tan no antoy nagawa ed arapen. Balet no agtayo kontento ed naala tayon ebat, ompan ontunda tayo lan mananap na ebat.

3. Akin ya iisipen na dakel a totoo ya agda naanap so ebat ed saray importantin tepet da?

3 Kasin naebatan na Biblia iray importantin tepet tayo? Nayarin ontan so iisipen na arum, balet parad sikara et mairap a talosan so Biblia. Ompan iisipen da ya saray managbangat, pari, o pastor labat so makaamta ed ebat. Saray arum balet et ambaing dan aminen ya agda amtay ebat. Sika ey?

4, 5. Anto ray importantin tepet ya labay mon naebatan? Akin ya agka nepeg ya ontundan mananap na ebat?

4 Nayarin labay mon naamtaan so ebat ed saray tepet ya: Antoy gagala na bilay ko? Antoy nagawa ed siak no ompatey ak? Antoy tua nipaakar ed Dios? Oniay imbaga nen Jesus, say kabkabat a Managbangat: “Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo; mantultuloy kayon mananap, tan makaromog kayo; mantultuloy kayon ontoktok, tan nalukasan kayo.” (Mateo 7:7) Agka sirin ontutundan mananap na dugan ebat.

5 On, no “itultuloy mon anapen” iray ebat, naromog  mo iratan diad Biblia. (Proverbio 2:1-5) Aliwan mairap ya talosan iray ebat. Saray naaralan mo et ontulong ed sikan magmaliw ya maliket natan tan mangiter ed sika na balibalin ilalo diad arapen. Pantongtongan tayoy sakey a tepet ya agnaebatan na dakel a totoo.

KASIN IYAANSAKIT ITAYO NA DIOS ODINO MARUKSA ED SIKATAYO?

6. Akin et iisipen na arum ya anggapoy pibabali na Dios ed paniirap da?

6 Iisipen na dakel ya anggapoy pibabali na Dios ed sikatayo. Irarason da ya no talagan iyaansakit itayo na Dios, aliwa komon ya onia so bilay ed mundo. Anggan iner et wala ray guerra, pambubusolan, tan arum nin makapaermen ya nagagawa. Mansasakit, maniirap, tan ompapatey iray totoo. Kanian itetepet na arum, ‘No iyaansakit itayo na Dios, akin et agto ekalen so amin ya paniirap tayo?’

7. (a) Panon ya ibabangat na saray lider na relihyon ya anggapoy panangasi na Dios? (b) Akin ya segurado tayon aliwan say Dios so natetel ed saray mauges ya nagagawa?

7 No maminsan et ibabangat na saray lider na relihyon ya anggapoy panangasi na Dios. No walay nagawan mauges, ibabaga dan linawa itan na Dios tan atan so labay ton nagawa. Lapud satan ya ibabaga da, singa da tetetelen so Dios. Balet ibabangat na Biblia ya say Dios et agbalot panlapuan na mauges. Ibabaga na Santiago 1:13 ya agsusuboken na Dios so siopaman diad panamegley na mauges iran bengatla. Oniay nabasa: “Sano nasusubok so sakey, agto komon ibabagan: ‘Susuboken ak na Dios.’ Ta agnayarin suboken so Dios tan agto susuboken so siopaman diad panamegley na mauges iran bengatla.” Malinew ed saya ya anggano ag-aamperen na Dios iray mauges ya nagawa, aliwan sikato so manggagawa  ed saratan. (Basaen so Job 34:10-12.) Nengnengen tayoy sakey ya alimbawa.

8, 9. Akin ya aliwa no say Dios so tetelen tayo ed saray problema tayo? Mangiter na alimbawa.

8 Isip mo pay sakey ya balolakin wala nid pudir na atateng to. Inar-aro na tatay to tan imbangat ton manggawa na saray dugan desisyon. Balet nanrebelde ed si tatay to tan linmayas. Insan nanggaway mauges kanian magulo so bilay to. Kasin si tatay to so natetel lapud agto inamper so anak to nen nandesisyon ya onlayas? Andi! (Lucas 15:11-13) Singa sayan tatay, ag-inamper na Dios iray totoo nen nandesisyon iran manrebelde tan manggawa na mauges. Kanian no walay mauges ya nagawa, tandaan tayo ya aliwan say Dios so nanggawa ed satan. Aliwa sirin no tetelen tayoy Dios.

9 Walay maabig ya rason no akin ya ag-aamperen na Dios iray mauges ya nagagawa. Diad Kapitulo 11 et naaralan moy ibabaga na Biblia nipaakar ed saya. Balet, makaseguro ka ya inar-aro itayo na Dios tan aliwan sikato so natetel ed saray problema tayo. Diad tua, say Dios labat so makapangiter na solusyon ed saratan.​—Isaias 33:2.

10. Akin ya makaseguro tayo ya apigeren na Dios so amin ya resulta na saray ginawa na mauges a totoo?

10 Masanto so Dios. (Isaias 6:3) Amin ya gagawaen to et malinis tan maong. Kanian makapanmatalek tayo ed sikato. Balet aliwan ontan iray totoo. No maminsan et manggagawa ray aliwa. Tan anggan say sankamaongan lan too ya manuley et anggapoy pakayari ton apigeren so amin ya makapuy a resulta na gagawaen na mauges a totoo. Anggapoy siopaman ya walaan na pakapanyari a singa say Dios. Sarag to tan seguradon apigeren to so amin ya resulta na saray ginawa na mauges a totoo. Ekalen to so  amin ya kaugsan diad andi-anggaan.​—Basaen so Salmo 37:9-11.

ANTOY NALILIKNA NA DIOS NO MANIIRAP IRAY TOTOO?

11. Antoy nalilikna na Dios ed paniirap mo?

11 Antoy nalilikna na Dios no nanenengneng toy nagagawa ed mundo tan anggan say situasyon mo? Ibabangat na Biblia ya ‘aaroen na Dios so hustisya.’ (Salmo 37:28) Kanian importantin maong ed sikato no anto so duga tan aliwa. Kabusol to no maniirap iray totoo. Ibabaga na Biblia ya “naermenan so puso to” nen anengneng ton napnoy kaugsan so mundo nensaman. (Genesis 6:5, 6) Ag-anguman so Dios. (Malaquias 3:6) Ibabaga na Biblia ya iyaansakit to ka.​—Basaen so 1 Pedro 5:7.

Ibabangat na Biblia ya si Jehova so maaron Amalsa ed uniberso

12, 13. (a) Akin ya aaroen tan iyaansakit tayoy arum, tan antoy nalilikna tayod kairapan ed mundo? (b) Akin ya makaseguro tayon ekalen na Dios so amin ya kairapan tan ag-inkahustisya?

12 Ibabaga met na Biblia ya ginawa itayo na Dios unong ed indengan to. (Genesis 1:26) Kabaliksan na satan ya ginawa itayo na Dios a walaan na saray balibalin kualidad a singa walad sikato. Kanian no naeermenan ka no nanenengneng mon maniirap iray inosentin totoo, seguradon mas naeermenan so Dios no nanenengneng to iratan! Panon tayon amta?

13 Ibabangat na Biblia ya “say Dios et aro.” (1 Juan 4:8) Amin ya gagawaen na Dios et lapud aro. Mangaaro tayo met lapud aaligen tayo so panangaro na Dios. Isip mo pa: No walay pakayarim, kasin ekalen moy amin ya kairapan tan ag-inkahustisya ed mundo? On, ta inarom iray totoo. Say Dios ey? Walay pakayari to, tan inaro to tayo, kanian ekalen to so amin ya kairapan tan ag-inkahustisya. Makaseguro kan nagawa so amin ya insipan na Dios  ya abitla ed gapo na sayan libro! Balet pian napanisiaan mo iratan ya insipan to, kaukolan ya mas kabaten mo ni so Dios.

LABAY NA DIOS YA NAKABAT MO

No labay mon nakaaro so sakey a too, ibagam ed sikato so ngaran mo. Diad Biblia et imbaga ed sikatayo na Dios so ngaran to

14. Antoy ngaran na Dios, tan panon tayon amta ya kaukolan tayon usaren itan?

14 No labay mon magmaliw kan kaaro na sakey a too, antoy unonan ibagam ed sikato? Siempre, say ngaran mo. Kasin walay ngaran na Dios? Ibabaga na dakel a relihyon ya say ngaran to et Dios odino Katawan, balet aliwan ngaran iratan. Titulo labat iratan ya singa say “ari” odino “presidente.” Imbaga ed sikatayo na Dios ya say ngaran to et Jehova. Ibabaga na Salmo 83:18: “Komon ta naamtaan na totoo a say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.” Say ngaran na Dios et nilibon beses ya inusar na saray nansulat na Biblia. Labay nen Jehova ya naamtaan mo tan usaren moy ngaran to. Imbaga tod sikay ngaran to pian magmaliw kan kaaro to.

15. Antoy kabaliksan na ngaran ya Jehova?

15 Say ngaran na Dios ya Jehova et importantin maong so kabaliksan to. Say labay ya ibaga na satan et sarag na Dios ya gawaen so anggan anto ya insipan to tan sarag ton sumpalen so gagala to. Anggapoy makaamper  ed sikato. Si Jehova labat so nayarin tawagen ed satan ya ngaran. *

16, 17. Antoy labay ya ibaga na (a) “Makapanyarin-amin”? (b) “andi-anggaan ya Ari”? (c) Amalsa?

16 Singa abasa tayo la, oniay ibabaga na Salmo 83:18 nipaakar ed si Jehova: “Sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.” Ontan met, oniay ibabaga na Apocalipsis  15:3: “Alay abig tan makapakelkelaw iray gawam, Jehova a Dios, say Makapanyarin-amin. Matunong tan napanmatalkan iray dalan mo, O andi-anggaan ya Ari.” Antoy labay ya ibaga na titulon “Makapanyarin-amin”? Labay ton ibaga, si Jehova so sankamakapanyarian diad interon uniberso. Say labay ya ibaga na titulon “andi-anggaan ya Ari” et anggapoy gapoan nen Jehova tan anggapoy anggaan to. Ipapaliwawa na Salmo 90:2 ya say Dios et manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan. Talagan makapadinayew itan!

17 Si Jehova so Amalsa. Oniay ibabaga na Apocalipsis 4:11: “Sika so makanepegan, Jehova a Dios mi, a mangawat na gloria tan galang tan pakayari, lapud pinalsam so amin a bengatla, tan lapud linawam et niwala tan apalsa iratan.” On, manlapud saray anghel ed tawen anggad saray bitewen tan saray bunga na kakiewan tan saray sira ed dayat—amin ya naisip mo et ginawa nen Jehova!

 NAYARI KASI YA MAGMALIW KAN KAARO NEN JEHOVA?

18. Akin ya iisipen na arum ya ag-iran balot magmaliw ya kaaro na Dios? Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed satan?

18 No naamtaan na totoo so nipaakar ed saray makapadinayew ya kualidad nen Jehova, natatakot ira tan nayarin iisipen dan, ‘Makapanyarin maong so Dios, atagtagey, tan arawrawi, kanian imposiblin naimano to ak!’ Balet, ontan kasi so labay na Dios ya nalikna tayo? Andi. Labay nen Jehova so onapit ed sikatayo. Ibabaga na Biblia ya say Dios et “ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” (Gawa 17:27) Labay na Dios ya onapit kad sikato, tan ipapaseguro to ya ‘sikatoy onapit ed sika.’—Santiago 4:8.

19. (a) Antoy gawaen mo pian magmaliw kan kaaro na Dios? (b) Anto ran kualidad nen Jehova so labalabay mo?

19 Antoy gawaen mo pian magmaliw kan kaaro na Dios? Imbaga nen Jesus: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Itultuloy moy manaral pian nakabat moy Jehova tan Jesus. Tan lapud satan, nawalaan kay bilay ya andi-anggaan. Singa bilang, naaralan tayo la ya “say Dios et aro.” (1 Juan 4:16) Balet dakel ni ray balibalin kualidad to. Ibabaga na Biblia ya si Jehova et “mapangasi tan maabagey, matantan a manpasnok tan abalbaleg ed matoor a panangaro tan katuaan.” (Exodo 34:6) Si Jehova et ‘maomaong tan akaparaan a mamerdona.’ (Salmo 86:5) Maanos tan matoor so Dios. (2 Pedro 3:9; Apocalipsis 15:4) Dakel ni naaralan mon balibalin kualidad nen Jehova legan mon babasaen ed Biblia iray nipaakar ed sikato.

20-22. (a) Panon kan magmaliw ya maapit ed Dios anta agmo nanengneng? (b) Antoy gawaen mo no wala ray agda labay ya manaral kay Biblia?

20 Panon kan magmaliw ya maapit ed Dios anta agmo  nanengneng? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17) No nabasam ed Biblia so nipaakar ed si Jehova, nakabat mo bilang tuan Persona. (Salmo 27:4; Roma 1:20) Legan ya ondadakel so antam nipaakar ed si Jehova, mas onelet so panangarom ed sikato tan mas onapit kad sikato.

Inaro na sakey ya ama so anak to, balet mas inaro itayo na Ama tayo ed tawen

21 Natalosan mo met ya si Jehova et Ama tayo. (Mateo 6:9) Sikato so angiter na bilay tayo, tan labay to ya nawalaan tayo na sankaabigan ya bilay. Ontan so labay na maaron ama parad saray ananak to. (Salmo 36:9) On, ibabangat na Biblia ya sarag moy magmaliw ya kaaro nen Jehova. (Santiago 2:23) Isip mon maong. Labay nen Jehova, say Amalsa ed uniberso, ya magmaliw kan kaaro to!

22 Nayarin wala ray totoon agda labay ya manaral kay Biblia. Ompan mapaga ra ya salatan mo lay relihyon mo. Balet agmo aabuloyan so anggan siopa ya mangamper ed sika ya magmaliw a kaaro nen Jehova. Sikato so sankaabigan ya nakaarom ed interon bilay mo.

23, 24. (a) Akin ya maabig no mantepet ka? (b) Antoy aralen ed ontumbok ya kapitulo?

23 Legan mon aaralen so Biblia, nayarin wala ray agmo natalosan. Agka nababaingan ya mantepet odino onkerew na tulong. Imbaga nen Jesus ya kaukolan tayoy manpaabeba a singa saray ugugaw. (Mateo 18:2-4) Sakey ni, matepet iray ugugaw. Labay na Dios ya naamtaan mo ray ebat. Kanian aral mon maong so Biblia pian nasegurom ya saray nanaaralan mo et katuaan.​—Basaen so Gawa 17:11.

24 Say sankaabigan ya paraan pian naaralan moy nipaakar ed si Jehova et diad panaral moy Biblia. Diad ontumbok ya kapitulo, naamtaan tayo no akin ya duma so Biblia ed saray arum ya libro.

^ par. 15 No anggapoy ngaran ya Jehova ed Bibliam odino labay moy kaaruman ya impormasyon nipaakar ed kabaliksan tan panangibalikas ed ngaran na Dios, nengnengen so Kaaruman ya Impormasyon 1.