Malaquias 3:1-18

 • Onsabi so tuan Katawan pian linisay templo to (1-5)

  • Say mensahero na sipanan (1)

 • Panamaseseg ya ompawil ed si Jehova (6-12)

  • Agmanguuman si Jehova (6)

  • “Pawil kayo ed siak, tan ompawil ak ed sikayo” (7)

  • ‘Iyakar yo so amin a kakaplo, tan ikalbo nen Jehova iray bendisyon’ (10)

 • Say matunong tan say mauges (13-18)

  • Nisulat ed arapan na Dios so libro a pakanodnonotan (16)

  • Pandumaan na matunong tan say mauges (18)

3  “Ibakik so mensaherok, tan linisan* toy dalanen ko.+ Tan say tuan Katawan ya aanapen yo et biglan onsabi ed templo to;+ tan onsabi so mensahero na sipanan a maliket yon aalagaren. Sikatoy seguradon onsabi,” so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Balet siopay makapansiansia ed agew na isabi to, tan siopay makaalagey sano sikatoy ompatnag? Ta sikatoy magmaliw a singa apoy na managpino na metal tan singa sabon+ na saray managpesak.  Tan sikatoy onyurong bilang managpuro tan managlinis na pilak+ tan linisan to iray ananak nen Levi; tan pagmaliwen to ran puro* a singa balitok tan pilak, tan mangiyapay ira na bagat ed si Jehova diad inkatunong.  Tan magmaliw a makapaliket* ed si Jehova so apay na Juda tan Jerusalem, a singa ed saray agew nensaman tan singa ed saray taon ed abayag lan panaon.+  “Onla ak ed sikayo pian mangukom, tan tampol ak a mantasi sumpad saray managsalamangka,+ mikakalugoran, mansasamba na tila,+ sumpad saray mansasaol ed uupaan a trabahador,+ abalon bii, tan ugaw ya ulilad ama,*+ tan sumpad saramay agda labay a tulongan so* dayo.+ Ag-ira tinmakot ed siak,” so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Ta siak si Jehova; agak manguman.*+ Tan sikayo so ananak nen Jacob; agni sinmabi anggaan yo.  Manlapu lad saray agew na inmuunan atateng yo et tinaynan yo iray totontonen ko tan agyo inunor.+ Pawil kayo ed siak, tan ompawil ak ed sikayo,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada. Balet inkuan yo: “Panoy ipawil mi?”  “Nayarian ta na too a takewan so Dios? Balet tatakewan yo ak.” Tan inkuan yo: “Panon mi kan tinakewan?” “Diad saray kakaplo tan diad saray kontribusyon.  Naayew kayo,* ta tatakewan yo ak—on, gagawaen itan na interon nasyon. 10  Iyakar yod pasen a panagsimpenan so amin a kakaplo,+ pian walay naakan ed abung ko;+ tan ipangasi yo, subok yo ak ed saya,” so inkuan nen Jehova na saray armada, “insan nengneng yo no agko lukasan ed sikayo iray puerta na danum ed tawen+ tan ikalbok* ed sikayo so dakerakel a bendisyon ya anggad anggapo lay napanginan ed satan.”+ 11  “Patundaen ko parad sikayo imay mangaakmon,* tan agderalen na satan so bunga na dalin yo, tan agnaandiay bunga so sengeg na ubas diad uma yo,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada. 12  “Iyabawag na amin a nasyon a maliket kayo,+ ta magmaliw kayon makapaliket a nasyon,” so inkuan nen Jehova na saray armada. 13  “Ansakit iray salita yod siak,” so inkuan nen Jehova. Tan inkuan yo: “Antoy sinalita mid sika?”+ 14  “Inkuan yon, ‘Anggapoy kakanaan na panlingkor ed Dios.+ Antoy agunggona tayo diad impanumpal tayo ed saray obligasyon ed sikato tan diad impanermen tayo lapud saray kasalanan tayo ed arapan nen Jehova na saray armada? 15  Natan et ipapasen tayon maliket iray mapaatagey. Sakey ni, maaligwas iramay manggagaway mauges.+ Makpel dan susuboken so Dios tan ag-ira nadudusa ed satan.’” 16  Diad saman et nantotongtong iramay ontatakot ed si Jehova, balang sakey ed kaulop to, tan maniimano tan onderengel si Jehova. Tan sakey a libro na pakanodnonotan so nisulat diad arapan to+ parad saramay ontatakot ed si Jehova tan ed saramay mandadalepdep* ed ngaran to.+ 17  “Tan magmaliw iran kayarian ko,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada, “diad agew a gawaen ko ran espisyal a kayarian* ko.+ Tan kasian ko ra, no panon a kakasian na sakey a too so anak ton manlilingkor ed sikato.+ 18  Tan nanengneng yo lamet so pandumaan na matunong a too tan mauges a too,+ samay manlilingkor ed Dios tan samay agmanlilingkor ed sikato.”

Paimanod leksab

Odino “iparaan.”
Odino “pino.”
Odino “makapnek.”
Odino “agda labay a bidbiren so kanepegan na.”
Odino “ulila.”
Odino “agak ni anguman.”
Odino posiblin, “Aayewen yo ak ed panamegley na sakey ya ayew.”
Literal, “iyupot ko.”
Mapatnag a manutukoy ed panasalot na saray insekto.
Odino “mannononot.” Odino posiblin, “mamapabli.”
Odino “pinabpablin kayarian.”