Malaquias 4:1-6

  • Isabi nen Elias antis na agew nen Jehova (1-6)

    • ‘Onsinag so agew na inkatunong’ (2)

4  “Ta onsabi so agew a mandarlang a singa hurnoan,+ sano amin a mapaatagey tan amin a manggagaway kaugsan et magmaliw a singa dayami. Say agew ya onsabi so mangakmon ed sikara,” so inkuan nen Jehova na saray armada, “tan anggapoy natilak ed sikaran lamot odino sanga.  Balet sikayo ran mamapagalang* ed ngaran ko, onsinag ed sikayo so agew na inkatunong, a makapaabig iray sinag* to; tan manlukso kayon singa saray pinataban kilaw a baka.”  “Tan gatin-gatinan yo iray mauges, ta magmaliw iran singa dabok ed saray sali yo diad agew na ikiwas ko,” so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Nonot yo so Ganggan nen Moises a lingkor ko, saray totontonen tan saray panangukom ya ingganggan ko diad Horeb pian unoren na interon Israel.+  “Ibakik ed sikayo si propetan Elias+ antis ya onsabi so baleg tan makapataktakot ya agew nen Jehova.+  Tan papawilen toy puso na kaamaan ed ananak,+ tan papawilen toy puso na ananak ed kaamaan, pian agak onsabin maneral ed dalin.”

Paimanod leksab

Literal, “ontatakot.”
Literal, “iray payak.”