Malaquias 2:1-17

  • Ag-imbangat na saray saserdote so totoo (1-9)

    • Obligasyon na saray saserdote ya ibangat so pikakabat ed Dios (7)

  • Nankasalanan iray totoo lapud agmanepeg a pididiborsyo (10-17)

    • “‘Kabusol ko so panagdiborsyo,’ so inkuan nen Jehova” (16)

2  “Tan natan, O sikayo ran saserdote, parad sikayo iyan ganggan.+  No agkayo ondengel tan no agyo iya ipapuso pian nigloria so ngaran ko,” so inkuan nen Jehova na saray armada, “idapok ed sikayo so ayew,+ tan pagmaliwen kon ayew iray bendisyon yo.+ On, impagmaliw kon ayew iray bendisyon, lapud agyo ipapapuso.”  “Deralen* ko so intanem yon bini lapud sikayo,+ tan ipuranis kod lupa yo so dutak na saray ayep ya imbagat yo diad saray piesta yo; tan nibantak kayo ditan.*  Insan naamtaan yo ya inter ko ed sikayo iyan ganggan pian mansiansia so impisipanan ko ed si Levi,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Say impisipanan kod sikato et nipaakar ed bilay tan kareenan ya inter kod sikato, a kaiba so takot.* Sikatoy tinmakot ed siak, on, sikatoy inmalagey a mandinayew ed ngaran ko.  Walad sangi to so ganggan* na katuaan,+ tan anggapoy naromog a kaugsan ed bibil to. Sikatoy nanakar a kaibak diad kareenan tan kaptekan,+ tan dakel so pinabeneg to ed kasalanan.  Ta obligasyon na saserdote ya ibangat so pikakabat nipaakar ed Dios, tan nepeg ya anapen na totoo so ganggan* manlapud sangi to,+ ta sikato so mensahero nen Jehova na saray armada.  “Balet tinaynan yo so dalan. Sikayoy sengegan na impakagapol na dakel nipaakar ed ganggan.*+ Dineral yoy impisipanan nen Levi,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Kanian pagmaliwen ta kayon balbalawen tan abebbeba ed arap na amin a totoo, lapud agyo tinumbok iray dalan ko, noagta walay papaboran yo diad pangiyaaplika yoy ganggan.”+ 10  “Agta saksakey so ama tayon amin?+ Agta saksakey so Dios ya amalsa ed sikatayo? Kanian akin et agtayo manmamatoor ed balang sakey,+ a papabandayen tayoy impisipanan na inmuunan atateng tayo? 11  Agnanmatoor so Juda, tan walay makapadimlan agawa ed Israel tan ed Jerusalem; ta pinabanday na Juda so inkasanto* nen Jehova,+ a satan et pinabli To, tan inala to bilang nobya so anak a bii na sananey a dios.+ 12  Paandien nen Jehova ed saray tolda nen Jacob so siopaman a manggagawa ed satan, anggan siopa itan,* anggano sikatoy mangiyaapay ed si Jehova na saray armada.”+ 13  “Tan wala ni arum* a gagawaen yo, a sengegan no akin a napnoy lua tan pannangis tan panermen so altar nen Jehova, kanian agto la iimanoen iray apay yo tan agto la aabobonan so antokaman a manlapud lima yo.+ 14  Tan inkuan yo, ‘Antoy rason?’ Lapud nantasi si Jehova sumpad sika, ta agka nanmatoor ed bii ya asawam ed inkaugaw mo, anggaman sikato so kaibam tan asawam ya akisipanan mo.*+ 15  Balet walay sakey ya agnanggawa ed satan, lapud walad sikato so akera ed nikalbon espiritu na Dios. Tan antoy aanapen to? Say ananak* na Dios. Kanian alwaran yoy awawey yo, tan manmatoor kayod asawa yo ed inkaugaw yo. 16  Ta kabusol ko* so panagdiborsyo,”+ so inkuan nen Jehova a Dios na Israel, “tan samay sasakbongan to na inkaruksa so kawes to,”* so inkuan nen Jehova na saray armada. “Tan alwaran yoy awawey yo, tan manmatoor kayo.+ 17  “Pinakesaw yoy Jehova ed saray salita yo.+ Balet inkuan yon, ‘Diad anton paraan a sikatoy pinakesaw mi?’ Diad pangibabaga yoy, ‘Amin a manggagaway mauges et maong ed pakanengneng nen Jehova, tan panliliketan to ra,’+ odino, ‘Kawalaay Dios na inkahustisya?’”

Paimanod leksab

Literal, “Banoen.”
Salanti, diad pasen a pangiyaakaray dutak na saray ayep ya ibabagat.
Odino “respeto; panangigalang.”
Odino “bilin.”
Odino “bilin.”
Odino posiblin, “lapud bilin yo.”
Odino posiblin, “santuaryo.”
Literal, “samay aliing tan samay oneebat.”
Literal, “komadua.”
Odino “legal ya asawam.”
Literal, “bini.”
Literal, “kabusol to.”
Odino “samay manggagawa na inkaruksa.”