Malaquias 1:1-14

  • Panangaro nen Jehova ed totoo to (1-5)

  • Mangiyaapay iray saserdote na makapuy iran bagat (6-14)

    • Nitandoro so ngaran na Dios ed saray nasyon (11)

1  Sakey ya inyabawag a mensahe: Saya so mensahe nen Jehova ed Israel diad panamegley nen Malaquias:*  “Impanengneng koy panangarok ed sikayo,”+ so inkuan nen Jehova. Balet inkuan yo: “Panoy impangarom ed sikami?” “Agta agi nen Jacob si Esau?”+ so imbaga nen Jehova. “Balet inarok si Jacob,  tan binusol koy Esau;+ tan impagmaliw kon agnapanayaman iray kapalandeyan to+ tan inter koy tawir to ed saray ason jakal ed kalawakan.”+  “Anggaman ibabaga na Edom, ‘Aderalderal kami, balet ompawil kami tan ipaalagey mi iray ageraygeray a pasen,’ oniay inkuan nen Jehova na saray armada, ‘Mangipaalagey ira, balet igebak, tan natawag iran “say teritorya na kaugsan” tan “saray totoo a kinondena nen Jehova ed andi-anggaan.”+  Nanengneng yon mismo itan, tan ibaga yo: “Nitandoro komon si Jehova ed teritorya na Israel.”’”  “‘Papagalangan na anak so ama to,+ tan papagalangan na aripen so katawan to. Kanian no sakey ak ya ama,+ kawalaay galang a manepeg ed siak?+ Tan no sakey ak a katawan,* kawalaay takot* a manepeg ed siak?’ so inkuan nen Jehova na saray armada ed sikayo ran saserdote a mamapabanday ed ngaran ko.+ “‘Balet inkuan yo: “Panoy impamabanday mi ed ngaran mo?”’  “‘Diad impangiyapay yoy marutak a kakanen* diad altar ko.’ “‘Tan inkuan yo: “Panon mi kan dinutakan?”’ “‘Diad pangibabaga yoy: “Say lamisaan nen Jehova+ et sakey a bengatlan napabanday.”  Tan no mangibagat kayoy bulag ya ayep, ibabaga yon: “Anggapoy mauges ed saya.” Tan no mangiyapay kayoy piley odino mansasakit ya ayep et ibabaga yon: “Anggapoy mauges ed saya.”’”+ “Sali yo pan iregalo iratan ed gobernador yo. Naliketan kasi ed sikayo, odino marakep kasi pangawat tod sikayo?” so inkuan nen Jehova na saray armada.  “Tan natan, ipangasi yo, mikasi kayod* Dios pian kasian to itayo. No ontan iray iyapay yo, marakep kasi so pangawat tod anggan siopa ed sikayo?” so inkuan nen Jehova na saray armada. 10  “Tan siopa ed sikayo so malabay a mangikapot ed saray puerta?*+ Ta agyo anggan selselan so altar ko no anggapoy naawat yon bayar.+ Agak naliliketan ed sikayo,” so inkuan nen Jehova na saray armada, “tan agak naliliketan ed antokaman ya apay yo.”+ 11  “Ta manlapud bubutayan na agew ya anggad seselekan na satan* et magmaliw a bantog so ngaran ko ed saray nasyon.+ Diad amin a pasen et paaseweken da iray bagat, tan mangiyapay ira ed ngaran ko, bilang sakey a malinis ya apay; lapud magmaliw a bantog so ngaran ko ed saray nasyon,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada. 12  “Balet papabandayen yo itan*+ lapud ibabaga yon, ‘Marutak so lamisaan nen Jehova, tan mabanbanday iray prutas, saray kakanen a wadtan.’+ 13  Inkuan yo ni, ‘Makapaingongot a maong!’ tan binalaw yo itan,” so inkuan nen Jehova na saray armada. “Tan angawit kayoy ayep a tinakew, apiley, tan mansasakit. On, ontan iray inawit yo bilang apay! Awaten ko kasi itan ed lima yo?”+ so inkuan nen Jehova. 14  “Naayew imay masaol, a walay kalakian ya ayep ton andiay depekto, balet say isisipan tan ibabagat tod si Jehova et walaay depekto. Ta siak so makapanyarin Ari,”+ so inkuan nen Jehova na saray armada, “tan magmaliw a makapadinayew so ngaran ko ed saray nasyon.”+

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Mensaherok.”
Odino “makapadinayew a katawan.”
Odino “respeto.”
Literal, “tinapay.”
Odino “palemek yoy lupa na.”
Mapatnag a saray puerta na templo, bilang sakey a kimey.
Odino “manlapud bukig ya anggad sagur.”
Odino posiblin, “papabandayen yo ak.”