Sulat nen Santiago 2:1-26

  • Paboritismo, sakey a kasalanan (1-13)

    • Say aro, ganggan na ari (8)

  • Say pananisia ya andian na saray gawa et inatey (14-26)

    • Saray demonyo et manisia tan manggiwgiw (19)

    • Si Abraham et tinawag a kaaro nen Jehova (23)

2  Agagik, kasin tua ya ipapatnag yoy pananisia ed maglorian Katawan tayon Jesu-Kristo legan yon ipapatnag met so paboritismo?+  Ta no walay sakey a toon linmad pantitipon yo a wala ray singsing ton balitok tan marakdakep so kawes to, tan wala met so linmoob a pobrin too a marutdutak so kawes to,  kasin paboran yo imay marakdakep so kawes to tan ibaga yo, “Yurong ka ed sayan marakep a pasen,” balet ibaga yod samay pobri: “Manalagey ka la” odino, “Yurong ka ditan ed salian ko”?+  No ontan, agta walay grupo ya ipapasen yon mas atagey nen say arum,+ tan nagmaliw kayo lan ukom a mauge-uges so panagdesisyon to?+  Dengel kayo, inad-arok ya agagi. Agta pinili na Dios iramay pobri ed sayan mundo pian magmaliw a mayaman ed pananisia+ tan tomatawir na Panarian, ya insipan tod saramay mangaaro ed sikato?+  Balet pinabanday yo iray pobri. Agta saray mayayaman so mamapairap ed sikayo+ tan mangigagayugoy ed sikayo diad saray korte?  Agta mumudmoraen da so maabig a ngaran ya irerepresenta yo?  Natan, no susumpalen yoy ganggan na ari unong ed kasulatan ya, “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili,”+ maabig so gagawaen yo.  Balet no itultuloy yon ipatnag so paboritismo,+ mankakasalanan kayo, tan gawaen a mabitabitar na ganggan ya onsusumlang kayo.+ 10  Ta no walay siopaman a manguunor ed amin a Ganggan balet nasumlang toy sakey ed saratan, asumlang to lan amin iratan.+ 11  Ta samay angibagan, “Agka mikakalugoran,”+ et imbaga to met, “Agka mamapatey.”+ Natan, no agka mikakalugoran balet ta mamapatey ka, susumlangen moy ganggan. 12  Mantultuloy kayon mansalita tan onkiwas ed paraan a singa ed saramay ukomen unong ed ganggan na bulos a totoo.*+ 13  Ta samay agmangipapanengneng na panangasi et ukomen ya andian na panangasi.+ Daegen na panangasi so panangukom. 14  Agagik, antoy gunggona no ibaga na sakey a walay pananisia to balet ta andian na saray gawa?+ Agta say ontan a pananisia et agmakapangiliktar ed sikato?+ 15  No walay agin laki odino bii a mankaukolay kawes* tan andiay magenap a naakan parad sanagew, 16  ingen ta say sakey ed sikayo et mangibagad sikaton, “La ka, niwala komon ed sikay kareenan; napetangan tan napesel ka komon,” balet ta agyo ikdan na saray nakaukolan na laman to, antoy gunggona na satan?+ 17  Ontan met sirin, say pananisia ya andian na saray gawa et inatey.+ 18  Ingen, ibaga na sakey: “Walaan kay pananisia, balet walaan ak na saray gawa. Ipanengneng mod siak so pananisiam ya andian na saray gawa, tan ipanengneng kod sika so pananisiak diad panamegley na saray gawak.” 19  Agta manisia kan saksakey so Dios? Maabig itan. Ingen ta saray demonyo et manisia met tan manggiwgiw ira.+ 20  Balet labay mo ta a naamtaan, O toon makulangkulang, a say pananisia ya andian na saray gawa et andiay kana? 21  Agta say ama tayon si Abraham et niyabawag a matunong lapud saray gawa to kayari ton inyapay ed altar so anak ton si Isaac?+ 22  Nanengneng mod saya a say pananisia to et atekepan na saray gawa tan nagmaliw a nagnap so pananisia to diad panamegley na saray gawa to,+ 23  tan asumpal so kasulatan a mangibabagan: “Impatnag nen Abraham so pananisia ed si Jehova,* tan sikatoy impasen a matunong lapud satan,”+ tan atawag a kaaro nen Jehova.*+ 24  Natalosan yo a say sakey a too et niyabawag a matunong lapud saray gawa, tan aliwan lapud pananisia labat. 25  Diad ontan met a paraan, agta niyabawag met a matunong si Rahab a paabang a bii lapud saray gawa, kayari ton sinangkaili iramay mensahero tan pinapaway to ra ed sananey a dalan?+ 26  On, unong a say laman ya andian na linawa* et inatey,+ say pananisia met ya andian na saray gawa et inatey.+

Paimanod leksab

Literal, “ganggan na kawayangan.”
Literal, “et lakseb.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “espiritu.”