Sulat nen Santiago 5:1-20

  • Pasakbay ed saray mayaman (1-6)

  • Bebendisyonan na Dios so maanos a panagsungdo (7-11)

  • Say “on” et mankabaliksan komon na on (12)

  • Balbaleg so nagawaan na pikakasin atekepay pananisia (13-18)

  • Tulongan ya ompawil so makasalanan (19, 20)

5  Dengel kayo natan, sikayo ran mayayaman, mannangis kayo tan manugaog kayo lapud saray irap ya onsabid sikayo.+  Saray kayamanan yo et abulok la, tan saray kawes yo et kakanen la na bigis.+  Saray balitok tan pilak yo et alatian la, tan say lati na saratan et mangipatnag na lingo yo tan mangupot ed laman yo. Saray atipon yo et magmaliw a singa apoy diad kaunoran iran agew.+  Saray upa ya agyo inter ed saray komikimey a nanani ed kaumaan yo et oneeyag, tan say ikekerew na tulong na saray managgapas et nadngel nen Jehova* na saray armada.+  Nambilay kayo a maluho tan pinenek yo ray pilalek na laman yo diad dalin. Pinataba yoy puso yo parad agew na panamatey.+  Kinondena yo imay matunong, tan pinatey yo. Agta susumpaen to kayo?  Mananos kayo sirin, agagik, anggad panaon na kiwawala na Katawan.+ Say dumaralus et mantutultuloy a manaalagar ed mabmablin bunga na dalin, a manaanos anggad isabi na masakbay ya uran tan unor ya uran.*+  Mananos kayo met;+ pabiskeg yoy kapusoan yo, lapud asingsingger lay panaon na kiwawala na Katawan.+  Agagi, agkayo manrereklamo* sumpad sakey tan sakey pian agkayo naukom.+ Say Ukom et akaalagey lad arap na puerta. 10  Agagi, alig yoy alimbawa na impantepel ed kaugsan+ tan impan-anos+ na saray propeta a nansalita diad ngaran nen Jehova.*+ 11  Ipasen tayon maliket* iramay nansungdo.+ Nadngelan yo so impansungdo nen Job+ tan naamtaan yo so ginawa nen Jehova* ed sikato,+ no panon a si Jehova* et maar-aro* tan mapangasi.+ 12  Manuna ed amin, agagik, agkayo la mansasamba, on, balanglan diad tawen odino diad dalin odino diad arum ni ran bengatla. Balet say “On” yo komon et mankabaliksay on, tan say “Andi” yo et andi,+ pian agkayo naukom. 13  Wala ta ed sikayo so manasagmak na irap? Sikatoy mantultuloy komon a manpikasi.+ Wala ta ed sikayo so malikeliket? Sikatoy mangansion komon na saray salmo.+ 14  Wala ta ed sikayo so mansasakit? Patawag to komon iray mamatatken+ ed kongregasyon, tan sikatoy ipikasi ra, a puyokan day larak+ diad ngaran nen Jehova.* 15  Tan say pikakasi ya atekepan na pananisia et mamaabig ed samay mansasakit,* tan sikatoy ibangon nen Jehova.* Ontan met, no sikatoy akagawa na saray kasalanan, sikatoy naperdona. 16  Kanian ipatua yo ray kasalanan yo+ ed balang sakey tan ipikasi yo so balang sakey, pian onabig kayo. Balbaleg so nagawaan na* masimoon a pikakasi na sakey a matunong.+ 17  Si Elias et sakey a toon walaan na liknaan a singa sikatayo, ingen sanen masimoon a nampikasi ya ag-onuran, ag-inmuran diad dalin ed loob na taloy taon tan anem bulan.+ 18  Insan sikatoy nampikasi lamet, tan say tawen et angipelag na uran tan say dalin et amawala na bunga.+ 19  Agagik, no wala ed limog yo so nibalang ed katuaan tan sikatoy napapawil na sananey, 20  amtaen yo a siopaman a makapangipawil ed sakey a makasalanan manlapud lingon dalan to+ so makapangiliktar ed sikato* manlapud ipapatey tan nasakbongan toy dakel a kasalanan.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Onggagapo so masakbay ya uran diad kapegleyan na Oktubre tan say unor ya uran et diad kapegleyan na Abril.
Literal, “oniingas na aralem.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “maabagey.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “nabebendisyonan.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “samay naksawan.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “Mapuersa sano onggagana so.”
Odino “kamarerwa to.”