Onlad karga

Onlad saray karga

Unonan Sulat ed si Pedro

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Niyanak lamet diad sakey ya agmanganggan ilalo (3-12)

  • Magmaliw kayon masanto bilang matulok ya ananak (13-25)

 • 2

  • Nawalaan na pampilalek ed salita (1-3)

  • Mabilay iran bato a nipapaalagey bilang espiritual ya abung (4-10)

  • Manbilay bilang dayo ed mundo (11, 12)

  • Manepeg a pampasakop (13-25)

   • Si Kristo, say pangaligan tayo (21)

 • 3

  • Saray asawan bibii tan asawan lalaki (1-7)

  • Ipatnag so pililikna; anapen so kareenan (8-12)

  •  Paniirap nisengeg ed inkatunong (13-22)

   • Akaparaan a mangidepensa na ilalo yo (15)

   • Say bautismo tan say malinis a konsiensia (21)

 • 4

  • Manbilay pian gawaey linawa na Dios, a singa ed si Kristo (1-6)

  • Asingger lay anggaan na amin a bengatla (7-11)

  • Say paniirap bilang sakey a Kristiano (12-19)

 • 5

  • Pastolan yoy pulok na Dios (1-4)

  • Manpaabeba tan manbantay (5-11)

   • Ipaawit yod Dios so amin a kapagaan yo (7)

   • Say Diablo et singa managlem a leon (8)

  • Konklusyon (12-14)