Unonan Pedro 1:1-25

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Niyanak lamet diad sakey ya agmanganggan ilalo (3-12)

  • Magmaliw kayon masanto bilang matulok ya ananak (13-25)

1  Siak, si Pedro, ya apostol+ nen Jesu-Kristo, so nansulat ed saray temporaryon miaayam tan nitaytayak ed Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia, tan Bitinia, saramay pinili  unong ya amta lan unona na Dios ya Ama tayo,+ diad panamasanto na espiritu,+ pian sikaray magmaliw a matulok tan nawalsikan na dala nen Jesu-Kristo:+ Ondaak komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan tan kareenan na Dios.  Narayew komon so Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta lapud baleg a panangasi to et niyanak itayo lamet+ diad sakey ya agmanganggan ilalo+ diad panamegley na inkioli nen Jesu-Kristo manlapud inaatey,+  diad sakey ya agnaderal, agnarutakan, tan ag-onkupas a tawir.+ Niparaan itan ed tawen parad sikayo+  a sasalimbengan na pakayari na Dios lapud pananisia yo. Sasalimbengan kayo parad sakey a kililiktar ya iparungtal diad kaunoran a panaon.  Lapud saya et malikeliket kayo, anggaman diad antikey a panaon et nakaukolan yoy manermen lapud nanduruman subok,+  pian diad panamegley na asubok a kualidad na pananisia yo,+ a mabmabli ni nen say balitok a nadederal anggano asubok* itan ed apoy, et makaawat kayoy dayew tan gloria tan galang sano omparungtal lay Jesu-Kristo.+  Anggaman sikatoy agyon balot anengneng, sikatoy aaroen yo. Anggaman sikatoy agyo nanenengneng natan, ipapatnag yoy pananisia ed sikato tan malikeliket kayo, ya agnadeskribe tan alay abig itan a nalilikna yo,  ta amta yon say pananisia yo et manresulta ed kililiktar yo.*+ 10  Nipaakar ed sayan kililiktar, saray propeta, a nampropesiya nipaakar ed agnaparaan a kaabigan a parad sikayo, et maseet a nanusisa tan maalwar a nananap.+ 11  Intultuloy dan sinukayan no anton espisipikon panaon odino no anton klase na panaon so tutukoyen na espiritun walad sikara nipaakar ed si Kristo,+ ta akauna lan tinasian na espiritu so nipaakar ed panirap nen Kristo+ tan saray maglorian bengatla a nagawa kayari na saraya. 12  Imparungtal ed sikara a say panlilingkor da et aliwan parad sikara, noagta parad sikayo, ya intarya da iramay bengatlan inyabawag lad sikayo na saramay angipakabat na maong a balita ed sikayo diad tulong na masanton espiritu a nanlapud tawen.+ Sarayan bengatla et pirpirawat a natalosan na saray anghel. 13  Kanian iparaan yoy nonot yo parad impasyan kimey;+ mantultuloy kayon manlikas diad amin a paraan;+ iteen yoy ilalo yo ed agnaparaan a kaabigan ya ipagamor ed sikayo sano omparungtal lay Jesu-Kristo. 14  Bilang matulok ya ananak, agkayo la manpapaimpluensya ed saray pilalek yo nensaman sanen anggapo ni kakabatan yo, 15  noagta magmaliw kayon masanto diad amin a kagagawa yo,+ a singa samay Masanton Dios ya anawag ed sikayo, 16  ta nisulat: “Nepeg a magmaliw kayon masanto, lapud masanto ak.”+ 17  Tan no ontatawag kayo ed Ama ya anggapoy lalabien to sano manguukom+ unong ed kimey na kada sakey, manbilay kayon walaay takot ed sikato+ legan a sikayoy temporaryon miaayam ed sayan mundo. 18  Ta amta yo a nibulos kayo*+ ed andi-kakanaan a paraan na kabibilay yo a tinawir yo ed inmuunan atateng yo,* aliwan diad panamegley na saray bengatlan naderal, a singa say pilak odino balitok. 19  Imbes, nibulos kayo diad panamegley na mablin dala,+ a singa say dala na kordero ya andiay pakabalawan tan malinis,+ say dala nen Kristo.+ 20  Tua, sikatoy pinili la na Dios antis a niletneg so mundo,+ balet sikatoy nipatnag diad kasampotan na saray panaon nisengeg ed sikayo.+ 21  Diad panamegley to et nagmaliw kayon mananisia ed Dios,+ samay amaoli ed sikato manlapud inaatey+ tan angiter ed sikato na gloria,+ pian say panisiaan tan panilaloan yo et say Dios. 22  Natan ta nilinisan yo lay inkasikayo* diad itutulok yo ed katuaan a nanresulta ed masimoon ya aroan na sanaagi,+ manaaroan kayon maong manlapud puso.+ 23  Ta diad salita na mabilay tan andi-anggaan a Dios et niyanak kayo lamet,+ aliwan diad panamegley na nabulok a bini,+ noagta diad panamegley na agnabulok a bini.*+ 24  Ta “amin a totoo* et singa dika, tan amin a gloria ra et singa rosas ed uma; say dika et nalenes, tan say rosas et napagpag, 25  balet say salita nen Jehova* et mansiansia ya anggad angga.”+ Tan sayan “salita” et samay maong a balita ya impakabat ed sikayo.+

Paimanod leksab

Odino “pinapuro.”
Odino “kililiktar na kamarerwa yo.”
Literal, “dinondon kayo.”
Odino “ed panamegley na tradisyon.”
Odino “kamarerwa yo.”
Salanti, say bini a makapawala na bunga.
Literal, “amin a laman.”
Nengnengen so Apendise A5.