Unonan Pedro 3:1-22

  • Saray asawan bibii tan asawan lalaki (1-7)

  • Ipatnag so pililikna; anapen so kareenan (8-12)

  • Paniirap nisengeg ed inkatunong (13-22)

    • Akaparaan a mangidepensa na ilalo yo (15)

    • Say bautismo tan say malinis a konsiensia (21)

3  Ontan met, sikayo ran asawan bibii, manpasakop kayo ed asawa yo,+ pian no wala ray aliwan matulok ed salita, nayarin natangguyor ira ed kagagawa yo anggano agkayo mansalita,+  ta nanenengneng day maabig* a kagagawa yo+ ya atekepan na aralem a respeto.  Komon ta say pamarakep yo et aliwan samay nanengneng—say panaglapir na buek tan panagsulong na saray alahas a balitok+ odino mararakep a kawes—  noagta say peteg ya inkatoo ed dalem na puso a say pamarakep to et agnaderal, salanti, mareen tan maulimek ya espiritu,+ a mabmabli ed pakanengneng na Dios.  Ta ontan met so pamaparakep nensaman na saray masanton bibii a maniilalo ed Dios, a manpapasakop ira ed asawa ra,  singa si Sara a tinmulok ed si Abraham, a tinawag ton katawan.+ Tan nibagan ananak to kayo, daput no itultuloy yoy manggawa na maong tan agkayo padadaeg ed takot.+  Ontan met, sikayo ran asawan lalaki, mantultuloy kayon manayam a kaibay asawa yo unong ed kakabatan.* Pagalangan yo ra,+ lapud saray bibii et mas makapuy a singa ed mibebetag a pananginan tan kaiba yo met iran manawir+ na agnaparaan a regalon bilay, diad ontan et agnaamper iray pikakasi yo.  Kaunoran, komon ta amin yo et mankakasakey so nonot yo,+ ipatnag yoy pililikna, panamabli ed agagi, maaron panangabagey,+ tan inkamapaabeba.+  Agyo babalesen na mauges so mauges a ginawad sikayo+ odino iinsultoen imay mangiinsulto ed sikayo.+ Imbes, manggawa kayoy maabig ed sikato,* lapud atawag kayo ed saya, pian makaawat* kayo na panamendisyon.+ 10  Ta “samay mangaaro ed bilay tan manbibilay a maliket et nepeg ton pokpokan so dila to ed pansalita na mauges+ tan say bibil to ed pansalita na panamalikdo. 11  Ipulisay to komon so kaugsan+ tan gawaen toy kamaongan;+ anapen to komon so kareenan tan panggunaetan ton mansiansia itan.+ 12  Ta saray mata nen Jehova* et onnenengneng ed saray matunong, tan saray layag to et ondedengel ed masimoon a pikakasi ra,+ balet si Jehova* et onsusumpad saramay manggagawa na mauges iran bengatla.”+ 13  Wala tay mamasakit ed sikayo no maseseg kayon manggagaway maong?+ 14  Balet anggano kaukolan yoy manirap nisengeg ed inkatunong, maliket kayo.+ Anggaman ontan, agyo nepeg a takotan imay tatakotan da,* tan agkayo napapagaan.+ 15  Ingen ta awat yod puso yo a say Kristo so Katawan tan sikatoy masanto, a naynay kayon akaparaan a mangidepensa na ilalo yo ed balang sakey a mantetepet ed sikayo nipaakar ed satan, balet gawa yo itan tekep na inkaulimek+ tan aralem a respeto.+ 16  Pansiansia yon malinis so konsiensia yo,+ pian antokaman so ibaga na totoo sumpad sikayo, nabaingan ira+ lapud maabig a kagagawa yo bilang papatumbok nen Kristo.+ 17  Ta mas maabig nin manirap kayo lapud panggagawa yoy maong,+ no bilang linawa itan na Dios, nen say manirap kayo lapud panggagawa yoy mauges.+ 18  Ta si Kristo et pinsanan ya inatey parad saray kasalanan,+ sakey a matunong parad saray agmatunong,+ pian nitonton to kayo ed Dios.+ Sikatoy pinatey ed laman+ balet binilay ed espiritu.+ 19  Tan diad sayan kipapasen et sikatoy linma tan pinulongan to iramay* niprison espiritu+ 20  ya agtinmulok sanen maan-anos a manaalagar so Dios* diad panaon nen Noe,+ legan ya ipapaalagey so biong,+ a diad satan et niliktar ed danum so pigaran totoo, salanti, waloran kamarerwa.*+ 21  Say bautismo, ya ililitrato na satan, so mangililiktar met natan ed sikayo (aliwan diad pangekal ed dutak na laman, noagta diad ikerew ed Dios na malinis a konsiensia),+ diad panamegley na inkioli nen Jesu-Kristo. 22  Sikatoy linmad tawen tan wala lad nikawanan na Dios,+ tan impasakop ed sikato iray anghel, autoridad, tan pakayari.+

Paimanod leksab

Literal, “malinis.”
Odino “ya ipatnag yod sikaray konsiderasyon; a talosan yo ra.”
Literal, “sikatoy bendisyonan yo.”
Literal, “manawir.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “agyo nepeg a takotan so pamapagyaw da.”
Odino “inyabawag toy mensahe na panangukom ed saramay.”
Literal, “manaalagar so anos na Dios.”
Odino “totoo.”