Unonan Pedro 5:1-14

  • Pastolan yoy pulok na Dios (1-4)

  • Manpaabeba tan manbantay (5-11)

    • Ipaawit yod Dios so amin a kapagaan yo (7)

    • Say Diablo et singa managlem a leon (8)

  • Konklusyon (12-14)

5  Kanian, bilang sakey met a matatken ya akatasi ed saray impanirap na Kristo tan makaawat met ed gloria ya iparungtal,+ mikakasi ak* ed saray mamatatken ed limog yo:  Pastolan yoy pulok na Dios+ a walad panangasikaso yo, a manlingkor kayo bilang manangasikaso,* ya agnapapasootan, noagta mabulos yon gawaen itan diad arapan na Dios;+ aliwan lapud panangaro ed agmanepeg a nabang,+ noagta lapud labalabay yon gawaen itan;  tan agkayo pakakatawan ed saramay kayarian na Dios,+ noagta magmaliw kayon alimbawa ed pulok.+  Tan sano nipatnag lay manunan managpastol,+ awaten yoy maglorian korona ya ag-onkupas.+  Ontan met, sikayo ran kalangweran a lalaki, manpasakop kayo ed saray mamasiken.*+ Balet amin yo, isulong* yoy inkamapaabeba* diad pidedeneng yo ed sakey tan sakey, lapud say Dios et sumpad saray mapaatagey, balet iiter toy agnaparaan a kaabigan ed saray mapaabeba.+  Manpaabeba kayo sirin diad silong na mabiskeg a lima na Dios, pian iyatagey to kayo ed manepeg a panaon,+  tan ipaawit yod sikato so amin a kapagaan yo,+ lapud iyaansakit to kayo.+  Mantultuloy kayon manlikas tan manbantay!+ Say Diablo a kabusol yo et siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.+  Balet sikatoy nepeg yon sumpaen+ ed panamegley na mabiskeg a pananisia yo, ta amta yo a saray onian klase na irap et naeeksperiensya met na amin ya agagi yo diad interon mundo.+ 10  Balet kayari na panirap yon magano, say Dios na amin ya agnaparaan a kaabigan, ya anawag ed sikayo diad andi-anggaan a gloria to+ diad panamegley nen Kristo, et sumpalen toy pangipapasal tod sikayo. Gawaen to kayon mapekder,+ gawaen to kayon mabiskeg,+ iletneg to kayon malet. 11  Say pakayari et walad sikato ya anggad angga. Amen. 12  Diad panamegley nen Silvano,*+ ya ipapasen kon matoor ya agi, et sinulatan ta kayo na antikey pian pasesegen kayo tan masimoon kon tasian a saya so tuan agnaparaan a kaabigan na Dios. Bembenan yo itan a malet. 13  Manpapakumusta ed sikayo imay bii* a walad Babilonia, a pinili a singa sikayo, ontan met nen Marcos+ ya ana’ko. 14  Ibano yoy sakey tan sakey diad panamegley na inaagin angob.* Niwala komon so kareenan ed sikayon amin a disipulo nen Kristo.

Paimanod leksab

Odino “oniay ibilin ko.”
Odino “a maalwar yon bantayan itan.”
Odino “kapaabebaan na nonot.”
Odino “ibalkes.”
Odino “mamatatken.”
Tinawag met a Silas.
Nayarin say tutukoyen na saya et sakey a kongregasyon.
Literal, “masanton angob.”