Unonan Pedro 2:1-25

  • Nawalaan na pampilalek ed salita (1-3)

  • Mabilay iran bato a nipapaalagey bilang espiritual ya abung (4-10)

  • Manbilay bilang dayo ed mundo (11, 12)

  • Manepeg a pampasakop (13-25)

    • Si Kristo, say pangaligan tayo (21)

2  Kanian, ekal yo so amin a kaugsan,+ panagpalikdo, pansimpisimpitan, ibeg, tan amin a panagpauges.  Singa saray kapangiyanak ya ugugaw,+ nawalaan kayo komon na pampilalek ed puron* gatas na salita, pian ombaleg kayo parad kililiktar,+  lapud naeksperiensya* yo la so kaabigan na Katawan.  Diad iyaasingger yo ed sikato, a sakey a mabilay a baton impulisay na totoo+ balet pinili tan mabmabli ed Dios,+  sikayon mismo a mabilay iran bato et nipapaalagey bilang espiritual ya abung+ pian magmaliw a masanton saserdote, pian diad panamegley nen Jesu-Kristo et makapangiyapay kayo na espiritual iran bagat+ a makapaliket ed Dios.+  Ta ibabaga na Kasulatan: “Mangiletneg ak ed Sion na sakey a pinilin bato, say mablin bato ed suyok bilang pundasyon, tan agbalot nadismaya* so amin a mangipapatnag na pananisia ed satan.”+  Kanian, sikatoy mabmabli ed sikayo lapud mananisia kayo; balet diad saramay agmanisia, “say bato ya impulisay na saray managpaalagey,+ saya so nagmaliw a manunan bato ed suyok”*+  tan “sakey a baton pakatiroran tan sakey a baleg a baton pakatumbaan.”+ Natitiror ira lapud ag-ira matulok ed salita. Saya so pansumpalan da.  Balet sikayo so “pinilin kapolian, saray saserdote ya ari, sakey a masanton nasyon,+ totoon nikabkabiig a kayarian na Dios,+ pian iyabawag yo ed amin a pasen iray alay abig a kualidad”*+ na Dios ya anawag ed sikayo manlapud kabilungetan tan angawat ed sikayo ed makapakelaw a liwawa to.+ 10  Ta nensaman et aliwa kayon totoo na Dios, balet natan et totoo to kayo la;+ nensaman et ag-impatnag ed sikayo so panangasi, balet natan et akaawat kayoy panangasi.+ 11  Inad-arok ya agagi, bilang dayo tan temporaryon miaayam ed sayan mundo+ et bilinen ta kayo ya itultuloy yon paliisan iray pilalek na laman,+ a milalaban ed sikayo.*+ 12  Pansiansia yon maabig so ugali yo ed limog na saray totoo ed mundo,+ pian sano aakusaan da kayon manggagaway mauges, nanengneng da ray maabig a gawa yo,+ tan bilang resulta et igloria ray Dios diad agew na panusisa to. 13  Nisengeg ed Katawan, manpasakop kayo ed amin ya autoridad ya inletneg na too,*+ balanglan diad sakey ya ari+ bilang atagey ya autoridad, 14  odino diad saray gobernador ya imbaki to a manusa ed saray manggagaway mauges tan mangirayew ed saray manggagaway maong.+ 15  Ta linawa na Dios a diad panggawa yoy kamaongan et napatunda* yoy andi-kakanaan a panagsalita na saray agmakatunongan a totoo.+ 16  Manbilay kayo bilang bulos a totoo,+ ya usar yoy kawayangan yo, aliwan bilang panakbong* ed panggawa na kaugsan,+ noagta bilang ariripen na Dios.+ 17  Igalang yoy amin a klase na totoo,+ aro yoy amin ya agagi yo,+ takotan yoy Dios,+ igalang yoy ari.+ 18  Komon ta saray lingkor et manpasakop ed saray amo ra tan ipatnag day manepeg a takot ed sikara,+ aliwa labat a diad saramay maong tan makatunongan noag pati diad saramay mairap a paliketen. 19  Ta makapaliket ed Dios sano say sakey et mantetepel na irap* tan makakaeksperiensyay ag-inkahustisya lapud labay toy nawalaan na malinis a konsiensia diad arapan na Dios.+ 20  Ta wala tay kakanaan na pantetepel yo no natatampal kayo lapud pankakasalanan yo?+ Balet no itetepel yoy irap lapud panggagawa yoy maong, makapaliket iya ed Dios.+ 21  Diad tua et atawag kayo ed saya, ta anggan si Kristo et nanirap parad sikayo,+ ya angitilak na pangaligan yo pian maapit yon tumboken iray bakat to.+ 22  Anggapoy ginawa ton kasalanan,+ tan anggapoy imbaga ton panamalikdo.+ 23  Sanen sikatoy iinsultoen* da,+ agto ra met ininsulto.*+ Sanen papairapen da,+ agto ra pinagyaw, noagta inmatalek toy sarili to ed samay matunong ya ukom.+ 24  Inako to ray kasalanan tayo+ diad panamegley na dilin laman to ya impasak ed poste,*+ pian nibulos* itayo ed saray kasalanan tan manbilay itayo ed inkatunong. Tan “apaabig kayo diad panamegley na saray sugat to.”+ 25  Ta nensaman et singa kayo karneron nababalang,+ balet natan et akapawil kayo la ed managpastol+ tan manangasikaso na kamarerwa* yo.

Paimanod leksab

Odino “ag-alaokan a.”
Literal, “atawayan.”
Literal, “niiyan ed kababaingan.”
Literal, “ya ulo na suyok.”
Salanti, saray makapadinayew a kualidad tan gagawaen to.
Odino “kamarerwa.”
Odino “amin ya institusyon.”
Literal, “nabalungosan.”
Odino “baraan.”
Odino “ermen.”
Odino “inayew.”
Odino “aayewen.”
Odino “kiew.”
Odino “nasumpal.”
Odino “bilay.”