Unonan Pedro 4:1-19

  • Manbilay pian gawaey linawa na Dios, a singa ed si Kristo (1-6)

  • Asingger lay anggaan na amin a bengatla (7-11)

  • Say paniirap bilang sakey a Kristiano (12-19)

4  Lapud si Kristo et nanirap ed laman,+ iparaan yo met so inkasikayo a nawalaay panagnonot* a mipadpara ed sikato; lapud say toon nanirap ed laman et tinmunda la ed panggagaway kasalanan,+  pian diad nakekeraan a panaon na bilay to et sikatoy manbilay pian gawaey linawa na Dios,+ aliwan saray pilalek na totoo.+  Ta magenap lad sikayo imay panaon a linmabas sanen ginawa yoy labalabay na saray totoo ed mundo,+ salanti, saray anggapoy-baing a kagagawa,* agnakontrol a pilalek ed sekso, alabas a panag-inum na alak, mabanday a panliliket, paniinuman, tan makapadimlan idolatriya.+  Mankelaw ira ta agkayo la miuulop ed sikara diad sayan marutak a dalan na inkaalablabas, kanian pansasalitaan da kayoy mauges.+  Balet sarayan totoo et mikuentaan ed samay akaparaan lan mangukom ed saray mabilay tan saray inaatey.+  Diad tua, saya so rason no akin a niyabawag met so maong a balita ed saray inatey,*+ diad ontan, anggano inukom ira unong ed laman diad pakanengneng na totoo, manbilay ira unong ed espiritu diad pakanengneng na Dios.  Balet asingger lay anggaan na amin a bengatla. Kanian, nawalaan kayo komon na limpion kanonotan,+ tan mansiansia kayon alerto* nipaakar ed panagpikasi.+  Manuna ed amin, nawalaan kayo komon na aralem a panangaro ed sakey tan sakey,+ lapud sasakoban na aro so dakel a kasalanan.+  Magmaliw kayon maparawes ed sakey tan sakey ya anggapoy reklamo.+ 10  Unong a say kada sakey ed sikayo et akaawat na regalo, usar yo itan diad panlingkor ed sakey tan sakey bilang maong a lingkor* ya akaawat na agnaparaan a kaabigan na Dios ya ipapatnag diad nanduruman paraan.+ 11  No walay mansasalita, gawaen to komon itan a singa mansasalitay mensahe na Dios; no walay manlilingkor, manlingkor komon ya akadepende ed biskeg ya iiter na Dios;+ pian diad amin a bengatla et nigloria so Dios+ ed panamegley nen Jesu-Kristo. Say gloria tan pakayari et walad sikato ya anggad angga. Amen. 12  Inad-arok ya agagi, agyo pankelawan iray maapoy a subok a dadalanen yo,+ a singano walay nikaduman bengatla a nagagawa ed sikayo. 13  Imbes, itultuloy yon panliketan+ so panasagmak yoy irap a singa ed sinagmak na Kristo,+ pian manliket tan manggayaga kayo met a maong sano niparungtal so gloria to.+ 14  No papabandayen* kayo nisengeg ed ngaran nen Kristo, maliket kayo,+ ta walad sikayo so maglorian espiritu, salanti, say espiritu na Dios. 15  Anggaman ontan, anggapo komon ed sikayo so manirap bilang sakey a managpatey odino matakew odino managgaway mauges odino sakey a mibabali ed bilay na arum a totoo.+ 16  Balet no walay maniirap bilang sakey a Kristiano, agto komon ibaing itan,+ noagta itultuloy ton igloria so Dios legan a sikatoy tatawagen ed sayan ngaran. 17  Ta saya la so aturon panaon pian onggapo so panangukom diad abung na Dios.+ No onggapo itan ed sikatayo,+ antoy pansumpalan na saramay aliwan matulok ed maong a balita na Dios?+ 18  “Tan no mair-irap a niliktar so matunong a too, anto kasi nagawa ed samay mauges tan samay makasalanan?”+ 19  Kanian sirin, saramay maniirap lapud panggagawa rad linawa na Dios et itultuloy da komon ya imatalek so inkasikara* ed matoor a Manamalsa legan iran manggagaway maong.+

Paimanod leksab

Odino “determinasyon.”
Odino “saray mabanbanday a kagagawa.” Plural na Griegon salita ya aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Say tutukoyen na saya et saray inatey ed espiritual. Nengnengen so Efe 2:1.
Odino “aliing.”
Odino “manag-asikaso.”
Odino “iinsultoen.”
Odino “kamarerwa ra.”